Департамент нотаріату та державної реєстрації

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації

Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні – це періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами.

Особа, яка заснувала друкований засіб масової інформації, є його засновником. Особи, які об’єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.

Державній реєстрації згідно з частиною другою статті 11 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення

Право на заснування друкованого ЗМІ

Відповідно до статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» право на заснування друкованого засобу масової інформації належить:

 • громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;
 • юридичним особам України та інших держав;
 • трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції). 
 • Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками (співзасновниками) друкованих засобів масової інформації.

Порядок державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації залежно від сфери розповсюдження здійснюється:

 • загальнодержавної, регіональної (дві та більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження – Міністерством юстиції України;
 • місцевої сфери розповсюдження – структурні підрозділи головних територіальних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Мінюсту.

Порядок подачі та вимоги щодо відомостей, які вказуються у заяві про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною, зарубіжною сферами розповсюдження

Заява подається до Міністерства юстиції України (поштова адреса:                             вул. Городецького, буд. 13, м. Київ, 01001, скринька для приймання документів знаходиться за адресою: провул. Рильський, буд. 10, м. Київ) державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб, повноваження яких належно посвідчені.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та пункту 2.2 глави 2 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за № 173/12047 (зі змінами) у заяві повинна бути вказана наступна інформація:

1.Засновник (співзасновники) видання:

якщо засновником є юридична особа – зазначаються її повне найменування за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (без скорочень), якщо засновником є іноземна юридична особа – повне найменування наводиться у перекладі на українську мову і повинно відповідати установчим документам, що додаються до заяви (установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку) місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

якщо засновником є фізична особа (громадяни України або іншої держави) – зазначаються прізвище, ім’я (по батькові – за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

1-1. Пов’язана особа (особи) засновника (кожного із співзасновників):

пов’язаною особою є юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль (Здійснення контролю передбачає безпосереднє або через пов’язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації).

У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;

якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи;

якщо пов’язаною особою є фізична особа, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її реєстраційний номер облікової картки платника податків         (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

2.Вид видання:

(газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест);

3.Статус видання:

(вітчизняне – друкований ЗМІ, у якого засновником (співзасновниками) виступають українська юридична(і) та/або фізична(і) особа(и);

спільне – друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної юридичної та/або фізичної особи (осіб);

4.Назва (назви) видання:

повинна бути викладена з урахуванням вимог статті 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», згідно якої друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами;

назва повинна бути викладена мовами, якими видання виходитиме у світ ;

назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою;

якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг;

якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання;

5.Мова (и) видання:

з урахуванням вимог статті 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», згідно якої друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами;

якщо видання буде видаватись кількома мовами, то зазначаються які саме мови, а також яким чином буде здійснюватися випуск: паралельними випусками – паралельний вихід номерів окремо кожною мовою, або змішаними мовами – декілька мов в одному випуску;

6.Сфера розповсюдження:

регіональна – дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область;

загальнодержавна – у межах України;

зарубіжна – за межами України);

7.Категорії читачів:

стисло вказується цільова аудиторія видання. Наприклад: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці тощо;

8.Програмні цілі (основні принципи):

стисла характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання, що не суперечить статтям 3, 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

9.Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання:

вказується регулярність випуску видання, що визначаються кількістю його чисел чи випусків за певний проміжок часу;

кількісна характеристика, виражена певним числом аркушів;

розмір готового видання, що позначається в частках аркуша або сантиметрах;

10.Юридична адреса засновника: (кожного із співзасновників) та його (їх) банківські реквізити, номери засобів зв’язку:

юридична адреса, що наводиться у заяві, повинна співпадати з місцезнаходженням юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

якщо засновником виступає фізична особа – наводиться адреса реєстрації місця проживання засновника, згідно з документами, якими підтверджується його цивільна дієздатність;

якщо у фізичної особи відсутні банківські реквізити – надається інформація про їх відсутність (дивись Додаток 2);

11.Місцезнаходження редакції:

адреса редакції з урахуванням вимог статті 93 Цивільного кодексу України;

12.Вид видання за цільовим призначенням:

(загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера – реклама/, інформаційне, для дітей тощо).

Якщо заяву подано для державної реєстрації спеціалізованого друкованого засобу масової інформації, на діяльність якого поширюються окремі статті Закону України «Про рекламу», вид видання за цільовим призначенням має бути визначено засновником як спеціалізоване, і має узгоджуватись з програмними цілями (основними принципами) та категорією читачів

У випадку заснування видання з благодійною метою для безкоштовного розповсюдження, вид видання за цільовим призначенням має бути визначено засновником як з благодійною метою для безкоштовного розповсюдження, а програмні цілі (основні принципи) повинні відповідати цілям благодійної діяльності відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві, зобов’язуюсь (ємося) протягом місяця, з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий орган, в т. ч. внести зміни до правоустановчих документів.

 1. «Зразок заповнення заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ фізичними особами» 
 2. «Зразок заповнення заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ юридичними особами»

Передбачений пунктом 2.4 глави 2 Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2006 за № 173/12047 (зі змінами) перелік документів, що подаються разом із заявою про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації

Для юридичної особи такими документами є:

засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;

протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);

довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

Для фізичної особи такими документами є:

копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи з відміткою про засвідчення копії (особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії) та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера.

Довіреність, доручення, яке видане фізичною особою, посвідчується нотаріально.

Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

При перереєстрації до зазначених документів додаються також:

угода між засновником і правонаступником (у зв’язку зі зміною засновника (співзасновників) (посвідчується нотаріально, якщо одна із сторін фізична особа);

копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Строки розгляду заяви 

Заява розглядається у місячний термін з дня її одержання. За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:

 • про державну реєстрацію;
 • про відмову в державній реєстрації;
 • про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію;
 • про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені Законом та Положенням, реєструвальний орган у десятиденний строк письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

Зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструвальним органом не більше ніж на три місяці, якщо:

 • засновник (співзасновники) не подав(ли) до органу реєстрації всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;
 • між співзасновниками не укладено установчого договору, передбаченого статтею 9 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
 • виникли обставини, за яких з незалежних від реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе (невідповідність поданих документів законодавству України, наявність ухвали суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого ЗМІ, якщо внаслідок ухвалення реєструючим органом рішення будуть порушені права і свободи фізичних чи юридичних осіб тощо).

Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить реєструючиий орган про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання.\

Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ

Відмова в державній реєстрації друкованого ЗМІ можлива виключно з підстав, установлених статтею 15 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», а саме:

 • якщо назва друкованого ЗМІ, його програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
 • якщо реєструючим органом уже раніше видане свідоцтво друкованому ЗМІ з тією самою назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
 • якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого ЗМІ.
 • якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».
 • якщо засновниками (співзасновниками) друкованого засобу масової інформації виступають органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування.

У разі неподання засновником (співзасновниками) протягом трьох місяців письмового повідомлення про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання, реєструючий орган залишає заяву без розгляду та письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

У разі, якщо є установлені Законом підстави для відмови в державній реєстрації друкованого ЗМІ, реєструючий  орган готує правовий висновок про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ з викладенням підстав відмови – конкретних положень законодавства України. У преамбулі наказу вказуються норми Закону, які стали підставою для відмови в державній реєстрації, у пунктах наказу викладається рішення реєструючого органу та роз’яснюється порядок оскарження рішення до суду.

Копія наказу про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ надсилається заявникові супровідним листом за підписом керівника Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України на юридичну адресу засновника (співзасновників) або на іншу адресу, указану в заяві в установлений законодавством термін.

Рішення про відмову в державній реєстрації друкованого ЗМІ або порушення встановленого статтею 13 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» порядку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ може бути оскаржене засновником (співзасновниками) у судовому порядку

Засновник (співзасновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня одержання письмового повідомлення органу реєстрації про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (повідомлення надсилається на юридичну адресу засновника (співзасновників) або на іншу адресу, указану у заяві).

Реєстраційний збір справляється у розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. N 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»

 

Для зарахування коштів за кодом класифікації доходів бюджету 22010900 «Плата за державну реєстрацію» надається така інформація:

банк отримувача: ГУК у Печерському районі;

одержувач коштів: Казначейство України;

код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783;

рахунок отримувача: UA 208999980334129852000026007;

призначення платежу: за проведення державної реєстрації (перереєстрації) друкованого ЗМІ або інформаційного агентства

 

За державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації установлений збір у таких розмірах:

а) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження – 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів – 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій – 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту – 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

е) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, заснованого за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких іноземний капітал – 120 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

При цьому: розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків; звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження.

Збір за перереєстрацію друкованого засобу масової інформації чи видачу дубліката свідоцтва

У разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків установленого реєстраційного збору.

За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію періодичного друкованого видання справляється збір у розмірі 20 відсотків установленого реєстраційного збору.