Державний експерт експертної групи архівної справи, діловодства та державної системи страхового фонду документації Директорату з питань адміністративної політики Міністерства юстиції України (третя вакантна посада)

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

General conditions

Загальні умови

Посадові обов’язки

  Здійснює постійний аналіз стану справ у сфері компетенції експертної групи, включаючи політичні, правові, фінансові, організаційні та інші аспекти, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації.

 Бере участь у розробці пропозицій щодо формування державної політики у сфері архівної справи та діловодства за результатами проведеного аналізу стану справ у цій сфері, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем, готує відповідні проекти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали.

 Здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері компетенції експертної групи з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення.

 Бере участь у підготовці концепцій законів та інших нормативно-правових актів та пропозицій щодо внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів.

 Здійснює моніторинг та оцінювання результатів реалізації державної політики у сферах своєї компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, включаючи результати діяльності Державної архівної служби України, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування відповідної державної політики.

 Здійснює правову експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи.

 Опрацьовує проекти нормативно-правових актів, які розробляються Державною архівною службою України відповідно до її компетенції і подаються  на погодження Міністру юстиції України, а також, які надійшли на погодження до Служби як до заінтересованого центрального органу виконавчої влади.

 Бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства у сферах його компетенції, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення.

 Здійснює інші функції в межах повноважень експертної групи.

Умови оплати праці

 посадовий оклад – 7700 грн;

надбавка за виконання особливо важливої роботи – 28 300 – 40 000 грн;

надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн;

надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

 інші виплати, премії – у разі встановлення.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 25 вересня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

Додаткові (необов’язкові) документи

копія сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;

інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші)

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год 00 хв 01 жовтня 2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.   

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право» або у галузі знань «Культура і мистецтво» за спеціальністю « Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

2.   

Досвід роботи

Не потребує

3.   

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

vacancies.view.conditions.spec

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність аналізу та висновків

- здатність узагальнювати інформацію;

- здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;

- здатність робити коректні висновки

2

Комунікація та взаємодія

- вміння слухати та сприймати думки;

- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);

- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;

- орієнтація на командний результат

3

Досягнення результатів

- чітке бачення результату;

- сфокусовані зусилля для досягнення результату;

- запобігання та ефективне подолання перешкод;

- навички планування своєї роботи;

- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач

4

Стресостійкість

- розуміння своїх емоцій;

- управління своїми емоціями;

- оптимізм

5

Мотивація

- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в державному органі;

- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

6

Абстрактне мислення

- здатність до логічного мислення;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

7

Вербальне мислення

- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

-         - Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства (пов’язаного із завданнями та змістом роботи державного службовця)

Знання:

- Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»;

- Закону України « Про страховий фонд документації України»;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів»; 

- Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950;

- наказу Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 року № 656/5 « Про затвердження Правил роботи архівних установ», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року № 584/23116

3

Знання у сфері підготовки проектів нормативних актів

знання елементів нормопроектувальної техніки;

знання порядку підготовки, подання та розгляду проектів актів законодавства