20-09-202316:30

Українська делегація взяла участь у 1475-ому (DH) засіданні Комітету міністрів Ради Європи

Заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра та Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко взяли участь у черговому 1475-ому (DH) засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

“Сьогодні я маю за честь представляти Уряд України на засіданні. Захист основоположних прав людини в Україні в умовах агресивної війни, яку веде російська федерація — непросте завдання. Проте, маю запевнити Вас, український Уряд й надалі працює над виконанням рішень Суду проти України за надзвичайно складних обставин, демонструючи готовність виконувати зобов’язання у відповідності до Конвенції”, — розпочала свій виступ Ірина Мудра. Також вона висловила щиру вдячність від імені Уряду України Комітету Міністрів за постійну підтримку української влади. Було акцентовано увагу на вирішенні питання щодо проблеми невиконання судових рішень, що є пріоритетним завданням для української сторони та, зокрема, для Міністерства юстиції України. “Будучи членом Ради Європи та будучи на шляху приєднання до Європейського Союзу, Уряд України впроваджує реформи: як на рівні національного законодавства, так і в адміністративній практиці”, — додала заступниця Міністра юстиції України.

Щодо групи справ “Юрій Миколайович Іванов/Жовнер/Бурмич та інші проти України”, яка стосується порушення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з невиконанням або тривалим виконанням рішень національних судів, відповідальність за які несе держава, Ірина Мудра зазначила, що вказана Судом проблематика цих справ має системний та структурний характер. 

“Через свою складність, що пов'язана з певними викликами, особливо в умовах продовжуваної війни росії проти України та на час запровадження режиму воєнного стану, вирішення питання має відбуватися у довготривалій перспективі”, — зауважила Ірина Мудра.

В ході робочої зустрічі було презентовано переглянутий План заходів щодо реалізації Національної стратегії розв’язання проблеми невиконання рішень судів, боржниками за якими є державний орган або державне підприємство, установа, організація, на період до 2022 року від 19 вересня 2023 р. № 824-р (далі — План заходів). Оновлений План заходів було погоджено з Офісом Президента України та передано до Кабінету Міністрів України для затвердження.

“Уряд України ставиться із розумінням до того, що вирішення проблеми триватиме не рік чи два та потребує довготривалої стратегії. Ми сподіваємося на подальшу підтримку та супровід України з боку Ради Європи, включаючи надання практичних рекомендацій”, — додала на завершення Ірина Мудра.

Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко почала свій виступ з інформування делегатів щодо раніше вжитих заходів та майбутніх заходів, які плануються до виконання Урядом України в контексті вирішення проблеми невиконання рішень суду або тривалого виконання таких рішень. “При прийнятті Плану заходів щодо реалізації Національної стратегії від 2021 року, було окреслено економічні, законодавчі та інституційні причини проблеми з метою передбачення конкретних завдань задля вирішення такої проблеми”. Проте вона додала, що План заходів від 2021 року не охоплював ключові проблеми, а тому він був розкритикований Комітетом. “Згодом, у 2022 році, Україна зіткнулася з агресивною війною з боку росії, тому зусилля влади були переорієнтовані з виконання Плану заходів на вжиття заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки. За таких умов, враховуючи обмеженість ресурсів та введення режиму воєнного стану, виникла необхідність перегляду Плану заходів від 2021 року”. 

В оновленому Плані заходів увагу зосереджено на 4-ьох ключових аспектах:

1) інвентаризація та розрахунок усіх наявних боргів з метою визначення загальної суми боргу та спосіб погашення;

2) перегляд чинного соціального законодавства та введення нового Соціального кодексу;

3) впровадження додаткових механізмів виконання рішень суду щодо підприємств, на які накладено мораторій;

4) запровадження ефективного та дієвого судового контролю за виконанням судових рішень.

Також Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини зазначила, що завдання, які було включено до переглянутого Плану заходів, випливають зі Стратегії 2020 року з урахуванням попереднього досвіду та невдалих спроб вирішення проблеми. “Ми розуміємо, що цей план є своєрідною перехідною сходинкою (етапом), яка є частиною комплексного рішення в довготривалій перспективі”, — зауважила Маргарита Сокоренко.

На завершення Маргарита Сокоренко додала: “У підсумку хочу запевнити, що незважаючи на труднощі, спричинені збройною агресією росії проти України, а також враховуючи масштаб існуючої проблеми, Уряд виступає за повне виконання рішень по цій групі справ та продовжить вживати всіх можливих заходів з метою досягнення успіху”. 

THE UKRAINIAN DELEGATION TOOK PART IN THE 1475TH (DH) MEETING AT THE COMMITTEE OF MINISTERS OF THE COUNCIL OF EUROPE

The Deputy Minister of Justice of Ukraine Iryna Mudra and The Ukrainian Commissioner for Human Rights Marharyta Sokorenko participated in the 1475th (DH) meeting at the Committee of Ministers of the Council of Europe.

“I have the honor to represent the Government of Ukraine today at the meeting. It is a hard assignment to promote and protect human rights in Ukraine during the full-scale war of aggression by the Russian Federation. However, let me assure you Ukrainian authorities continue to work on the execution of the Court’s judgments against Ukraine in extremely difficult circumstances, demonstrating commitment to the Convention system”, Iryna Mudra said, a Deputy Minister of Justice of Ukraine. Furthermore, she expressed profound gratitude on behalf of the Government of Ukraine to the Committee of Ministers for constant support of Ukrainian authorities. Also she draw attention that main key on solving the problem of the non-enforcement of judicial decisions is a priority task for Ukrainian side and particularly for the Ministry of Justice. “Now the Government is implementing reforms both in national legislation and administrative practice as a member of the Council of Europe and within the EU accession process”, she added.

Regarding the group of cases “Zhovner v. Ukraine”, “Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine”, “Burmych and Others v. Ukraine” which concerns the violation of the rights guaranteed by the European Convention on Human Rights in connection with the problem of non-enforcement of the judicial decisions or their delayed implementation of national courts, for which the state bears responsibility, Iryna Mudra noted that the problem indicated by the Court in Burmych\Ivanov\Zhovner group of cases is the complex systemic and structural problem.

“We understand that solving of this problem is very complex, demanding and long-term. Especially in the situation of continuing Russian war and measures made by the State with the adoption of the martial law”, Iryna Mudra added.

During the meeting there was presented revised “National Strategy for addressing the problem of non-execution of judgments, when debtors are a state body or state enterprise, institution, organisation, for the period up to 2022”. The updated Action Plan was agreed with the Office of the President of Ukraine before and has been submitted to the Cabinet of Ministers of Ukraine for adoption.

“The Government understand that the problem will not be solved in a year or two and requires a long-term strategy. And we hope that the Council of Europe will continue support and assistance to Ukraine in this regard, include providing practical recommendations”, Iryna Mudra said.

The Ukrainian Commissioner for Human Rights Marharyta Sokorenko informed the delegates about the extensive efforts recently made and measures planned to be implemented by the Government of Ukraine to address the problem of non-enforcement of the judicial decisions or their delayed implementation. “Having defined financial, legislative, institutional reasons of the problem, the Action Plan of 2021, adopted for implementation of the Strategy, provided for a particular tasks to solve the problem”, she said. However, she noted that Action Plan of 2021 did not cover the key problems, that was also criticized by the Committee. “Further, in 2022 Ukraine faced with the Russian war of aggression and the efforts of the authorities were refocused from the Action Plan to tasks regarding national security. The above, as well as the limited resources because of the application of the martial law, led to the necessity to revise the Action Plan of 2021”, Marharyta Sokorenko said.

The updated Action Plan is concentrated on 4 keys areas:

1) the inventory and calculation of all existing debts in order to define total amount and its payment;

2) review of current social legislation and introduction of a new Social Code;

3) development of additional mechanisms for the execution of court decisions against enterprises under moratoriums;

4) introduction of effective and efficient judicial control over the execution of court decisions.

“In conclusion, I want to assure that despite all the difficulties caused by the Russian aggression against Ukraine, and scale of the problem at hand the Government stand for the full implementation of this group of cases and we will continue to undertake all possible steps to achieve the progress”, Marharyta Sokorenko said.