25.04.2019 Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації»

Міністерство юстиції України відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, оприлюднювало на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України у підрубриці «Обговорення нормативно-правових актів: Електронні консультації з громадськістю: Інформаційні повідомлення про проведення електронних консультацій із громадськістю» рубрики «Консультації з громадськістю» проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації» (далі – проект постанови).

Проект постанови було розроблено на виконання пункту 4 плану заходів на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 297, а також  пункту 3 плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронної демократії в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 797, яким Міністерство юстиції України визначено відповідальним за забезпечення розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» у тому числі в частині проведення електронного голосування під час обрання голів громадських рад при органах виконавчої влади.

 

Пропозицій та зауважень до проекту постанови, в рамках проведення електронних консультацій з громадськістю, до Міністерства юстиції України не надходило.

 

Водночас зазначаємо, що практика застосування Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (далі – Типове положення), засвідчила наявність низки проблемних питань під час формування та організації діяльності громадських рад при органах виконавчої влади. Зокрема виникнення конфліктних ситуацій під час установчих зборів з формування громадських рад; відсутність чітких фахових критеріїв до представників інститутів громадянського суспільства; недостатній рівень партнерства органів виконавчої влади та громадських рад у процесі формування та реалізації державної політики; відсутність чіткого врегулювання окремих питань, пов’язаних з організацією і припиненням діяльності громадських рад тощо.

Так, проектом постанови запропоновано викласти Типове положення у новій редакції передбачивши, зокрема:

- можливість обрання органом виконавчої влади способу формування складу громадської ради – рейтингове голосування на установчих зборах (при цьому уточнено процедуру його проведення) або рейтингове електронне голосування (визначено основні засади такого голосування);

- уточнення завдань і функцій громадських рад, зокрема в частині посилення їх експертних повноважень, сприяння залученню заінтересованих сторін до формування та реалізації державної політики у відповідних сферах;

- встановити вимоги до інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника до складу громадської ради при центральному органі виконавчої влади щодо провадження ними діяльності у сфері, що пов’язана зі сферою діяльності цього органу, а у випадку делегування представника до складу громадської ради при місцевому органі виконавчої влади – щодо провадження діяльності на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

- уточнення кількісного складу, процедури утворення та організації роботи ініціативної групи, що утворюється для підготовки установчих зборів або рейтингового електронного голосування, а також порядку оскарження її рішень;

- уточнення положень щодо дати початку повноважень громадської ради, організації її роботи, припинення діяльності ради, оприлюднення інформації про її роботу.

 

Проект постанови ґрунтується на положеннях Конституції та законів України.

Так, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 6, частини перша, друга статті 8, частина друга статті 19 Конституції України).

Відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», який визначає організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади, для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у міністерстві, центральному органі виконавчої влади можуть утворюватись постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає міністр, керівник центрального органу виконавчої влади.

Кількісний та персональний склад постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про них затверджує міністр, керівник центрального органу виконавчої влади (частини сьома – дев’ята статті 14, частини шоста – восьма статті 22 Закону). Таким чином повноваження керівника органу щодо утворення постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів є дискреційними. Аналогічні положення щодо функціонування допоміжних органів, що утворюються для сприяння здійсненню повноважень місцевих державних адміністрацій передбачені статтею 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

При цьому юридична природа допоміжних органів полягає у тому, що їх діяльність, у разі їх утворення, перш за все, повинна спрямовуватися на поглиблене та всебічне вивчення проблемних питань, що виникають у діяльності органу, що їх створив, подання за результатами такого вивчення своїх пропозицій та рекомендацій до відповідного органу, які в подальшому можуть бути затверджені відповідним актом органу, який їх утворив, тобто їх діяльність полягає виключно у наданні консультативної допомоги органу, при якому вони створюються.

Водночас Законом України «Про громадські об’єднання» встановлено, що громадським об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.

Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об’єднань, так само як і втручання громадських об’єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об’єднання до процесу формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об’єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об’єднань (частина четверта статті 4, частини друга, третя статті 22 Закону України «Про громадські об’єднання»).