Перелік обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

 

 

 1. Банкрутство
 2. Законодавство України, що регулює провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність).
 3. Повноваження державного органу з питань банкрутства.
 4. Порядок підготовки, перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих. Видача та анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
 5. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих. Кваліфікаційний іспит осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
 6. Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та обов'язки арбітражного керуючого на кожній стадії провадження. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого.
 7. Тимчасове зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.
 8. Порядок припинення діяльності арбітражного керуючого.
 9. Призначення та відсторонення арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
 10. Відповідальність арбітражних керуючих. Дисциплінарна комісія арбітражних керуючих.
 11. Страхування відповідальності арбітражного керуючого.
 12. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих.
 13. Планові та позапланові перевірки діяльності арбітражних керуючих.
 14. Наслідки проведення перевірки діяльності арбітражних керуючих.
 15. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого.
 16. Фінансові аналізи в процедурі банкрутства.
 17. Аналіз фінансово-господарського стану суб'єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.
 18. Юрисдикція, підсудність, підстави для відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
 19. Заява про відкриття справи про банкрутство (неплатоспроможність): зміст, процесуальні особливості. Ухвала господарського суду про прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
 20. Відмова, повернення, відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та залишення заяви без руху.
 21. Відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
 22. Закриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність).
 23. Судові процедури, що застосовуються щодо боржника.
 24. Забезпечення вимог кредиторів у справі про банкрутство юридичної особи.
 25. Мораторій на задоволення вимог кредиторів.
 26. Кредитори конкурсні, поточні та забезпечені.
 27. Виявлення кредиторів, розгляд вимог кредиторів, попереднє засідання господарського суду, затвердження вимог кредиторів.
 28. Реєстр вимог кредиторів.
 29. Збори кредиторів та комітет кредиторів: створення, склад, компетенція, порядок організації засідань.
 30. Загальна характеристика процедури розпорядження майном.
 31. Усунення керівника боржника на стадії розпорядження майном.
 32. Загальна характеристика процедури санації.
 33. План санації боржника: зміст, строк розробки, порядок погодження та затвердження.
 34. Продаж у процедурі санації майна боржника як єдиного майнового комплексу.
 35. Відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів.
 36. Продаж у процедурі санації частини майна боржника.
 37. Звіт керуючого санацією.
 38. Наслідки визнання боржника банкрутом.
 39. Загальна характеристика ліквідаційної процедури.
 40. Повноваження ліквідатора.
 41. Ліквідаційна маса: формування, статус майна підприємства-банкрута.
 42. Оцінка майна банкрута, загальний порядок продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі.
 43. Особливості продажу майна в провадженні у справі про банкрутство.
 44. Порядок розрахунків з кредиторами. Черговість задоволення вимог кредиторів.
 45. Завершення процедури ліквідації. Звіт ліквідатора.
 46. Звільнення працівників боржника, пільги і компенсації звільненим працівникам.
 47. Зберігання документів банкрута.
 48. Особливості банкрутства страховиків.
 49. Особливості банкрутства професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.
 50. Особливості банкрутства суб'єкта підприємницької діяльності, який є стороною одного або кількох правочинів, вчинених з посиланням на обов'язковість угоди щодо ліквідаційного неттінгу.
 51. Особливості банкрутства боржника, який має зобов'язання за облігаціями за участю адміністратора за випуском облігацій.
 52. Особливості банкрутства небанківських надавачів платіжних послуг.
 53. Особливості банкрутства фермерського господарства.
 54. Особливості банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.
 55. Провадження у справах про банкрутство, пов'язаних з іноземною процедурою банкрутства.
 56. Провадження у справі про неплатоспроможність фізичних осіб.
 57. Підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.
 58. Судові процедури, що застосовуються до боржника - фізичної особи.
 59. Декларація про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність.
 60. Забезпечення вимог кредиторів у справі про неплатоспроможність.
 61. Загальна характеристика процедури реструктуризації боргів боржника у справі про неплатоспроможність.
 62. План реструктуризації боргів боржника. Борги, що не підлягають реструктуризації.
 63. Визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника.
 64. Загальна характеристика процедури погашення боргів боржника у справі про неплатоспроможність.
 65. Порядок задоволення вимог кредиторів.
 66. Наслідки закриття провадження у справі про неплатоспроможність.
 67. Провадження у справах про неплатоспроможність окремих категорій фізичних осіб.
 68. Функції та повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих.
 69. Органи саморегулівної організації арбітражних керуючих.
 70. Економіка
 71. Поняття бухгалтерського обліку та аудиту.
 72. Суть та організація бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Бухгалтерська, податкова та статистична звітність.
 73. Бухгалтерський баланс: структура та аналіз статей.
 74. Особливості складання ліквідаційного балансу.
 75. Аудит бухгалтерської звітності.
 76. Використання даних бухгалтерської, статистичної, податкової звітності для аналізу фінансово-майнового стану підприємства-банкрута.
 77. Методика та технологія підвищення інвестиційної привабливості.
 78. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування.
 79. Аналіз ризиків та розробка інвестиційних проектів.
 80. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
 81. Бізнес-планування: поняття, сутність, цілі.
 82. Бізнес-план: поняття, зміст.
 83. Валютне регулювання.
 84. Податкова звітність.
 85. Основні засади податкового законодавства України.
 86. Податкова система: поняття, елементи, принципи побудови.
 87. Поняття податків, зборів та інших обов'язкових платежів, їх види.
 88. Поняття резидента та нерезидента.
 89. Кредиторські вимоги органів державної податкової служби, їх формування. Реалізація кредиторських прав органів державної податкової служби.
 90. Оцінка активів підприємства та методи її здійснення.
 91. Методи і способи оцінки нематеріальних активів.
 92. Прибуток: сутність, види.
 93. Поняття доходу суб'єкта господарювання.
 94. Загальна характеристика витрат та їх класифікація.
 95. Збитки підприємства та джерела їх покриття.
 96. Зміст, функції та основні інструменти маркетингу.
 97. Маркетингова політика: поняття, завдання.

III. Цивільне законодавство та договірні відносини

 1. Цивільне законодавство.
 2. Підстави виникнення та припинення цивільних прав та обов'язків.
 3. Створення та припинення юридичної особи і фізичної особи - підприємця. Державна реєстрація створення та припинення юридичної особи і фізичної особи - підприємця.
 4. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності фізичної особи - підприємця.
 5. Права та обов'язки учасників господарських товариств.
 6. Управління господарським товариством.
 7. Статут господарського товариства. Статутний/складений капітал.
 8. Відповідальність засновників господарського товариства.
 9. Поняття, види господарських товариств.
 10. Акціонерні товариства та типи акціонерних товариств.
 11. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства.
 12. Акції товариства, емісія цінних паперів, збільшення та зменшення статутного капіталу. Консолідація та дроблення акцій акціонерного товариства.
 13. Загальні збори акціонерів. Компетенція загальних зборів акціонерів.
 14. Виконавчий орган акціонерного товариства.
 15. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів.
 16. Дивіденди акціонерного товариства. Порядок виплати дивідендів.
 17. Аудит фінансової звітності та перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства.
 18. Зберігання документів акціонерного товариства.
 19. Ліквідація акціонерного товариства. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.
 20. Припинення акціонерного товариства. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення акціонерного товариства.
 21. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства.
 22. Поняття та види правочинів.
 23. Державна реєстрація правочину, місце вчинення правочину.
 24. Недійсність правочину, правові наслідки недійсності правочину.
 25. Поняття та види договору, зміст договору.
 26. Попередній договір, його форма та порядок укладення.
 27. Підстави для зміни або розірвання договору.
 28. Поняття зобов'язання, підстави його виникнення та припинення.
 29. Сторони у зобов'язанні, третя особа у зобов'язанні.
 30. Заміна сторін у зобов'язанні.
 31. Іпотека: предмет іпотеки, державна реєстрація іпотеки, припинення.
 32. Особливості іпотеки об'єктів права державної чи комунальної власності.
 33. Застава: поняття, підстави виникнення, звернення стягнення на предмет застави.
 34. Реалізація предмета застави та предмета іпотеки.
 35. Види забезпечення виконання зобов'язання. Припинення забезпечення зобов'язань.
 36. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора.
 37. Субсидіарна відповідальність.
 38. Господарське законодавство та процес
 39. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки.
 40. Управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки.
 41. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб'єкта господарювання.
 42. Управління підприємством. Майно підприємства, джерела формування майна.
 43. Правовий режим державного майна у сфері господарювання.
 44. Цінні папери та їх види у господарській діяльності.
 45. Виникнення господарських зобов'язань.
 46. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання.
 47. Загальний порядок укладання господарських договорів.
 48. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням.
 49. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.
 50. Види адміністративно-господарських санкцій.
 51. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти.
 52. Порядок досудового врегулювання спорів.
 53. Право на звернення до господарського суду.
 54. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.
 55. Форми господарського судочинства.
 56. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів.
 57. Предметна та суб'єктна юрисдикція господарських судів.
 58. Інстанційна юрисдикція господарських судів. Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій.
 59. Територіальна юрисдикція (підсудність) господарських судів. Підсудність справ за вибором позивача. Виключна підсудність.
 60. Учасники судового господарського процесу, їх права та обов'язки.
 61. Сторони в судовому господарському процесі.
 62. Процесуальні права та обов'язки сторін в господарському процесі.
 63. Представники у господарському процесі. Участь у справі представника. Законні представники.
 64. Докази та доказування в господарському процесі. Забезпечення доказів.
 65. Встановлення та обчислення процесуальних строків.
 66. Заходи процесуального примусу в господарському процесі.
 67. Забезпечення позову у господарському процесі. Заходи забезпечення позову. Скасування забезпечення позову.
 68. Порядок подання заяви про забезпечення позову у господарському процесі. Форма і зміст заяви про забезпечення позову, що подається до господарського суду.
 69. Зустрічне забезпечення у господарському процесі. Скасування зустрічного забезпечення.
 70. Наказне провадження у господарському процесі.
 71. Позовне провадження у господарському процесі. Письмові заяви учасників справи. Заяви з процесуальних питань.
 72. Форма і зміст позовної заяви, що подається до господарського суду. Пред'явлення позову. Відмова у відкритті провадження у справі.
 73. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.
 74. Строк вирішення спору у господарському процесі.
 75. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін у господарському процесі.
 76. Залишення позову без розгляду. Зупинення і закриття провадження у справі у господарському процесі.
 77. Судові рішення у господарському процесі.
 78. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження у господарському процесі.
 79. Апеляційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти, підстави, строки. Повноваження суду апеляційної інстанції.
 80. Касаційне оскарження у господарському процесі: суб'єкти, підстави. Повноваження суду касаційної інстанції.
 81. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду у господарському процесі.
 82. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у господарському процесі.
 83. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у господарських справах. Обов'язковість судових рішень. Звернення судових рішень до виконання. Мирова угода в процесі виконання. Відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення. Зупинення виконання судового рішення.
 84. Судовий контроль за виконанням судових рішень у господарському процесі. Подання і розгляд скарги. Судове рішення за скаргою.
 85. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та про видачу наказів на примусове виконання рішень третейських судів.
 86. Порядок відновлення втраченого судового провадження в господарській справі. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження.
 87. Медіація як спосіб позасудового розв'язання конфліктів (спорів), принципи, процедури та переваги.
 88. Трудове та пенсійне законодавство
 89. Основні трудові права працівників.
 90. Прийняття на роботу. Трудовий договір: поняття, умови, строки.
 91. Підстави припинення трудового договору.
 92. Порядок вивільнення працівників.
 93. Трудові гарантії та компенсації: загальна характеристика, види.
 94. Комісія по трудових спорах: організація, компетенція, порядок та строки розгляду спорів.
 95. Загальна характеристика пенсійного забезпечення. Види пенсійного забезпечення.
 96. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.
 97. Джерела формування коштів Пенсійного фонду.
 98. Загальна характеристика законодавства про оплату праці.
 99. Система оплати праці.
 100. Право на оплату праці та його захист.
 101. Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування.
 102. Законодавство про соціальне страхування.
 103. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.
 104. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 105. Державна служба зайнятості: статус, функції.
 106. Виконавче провадження
 107. Виконавче провадження. Засади виконавчого провадження.
 108. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання рішень. Система органів примусового виконання рішень.
 109. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій. Сторони виконавчого провадження. Представництво сторін у виконавчому провадженні.
 110. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи.
 111. Вимоги до виконавчого документа.
 112. Заходи примусового виконання рішень.
 113. Загальні строки у виконавчому провадженні. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності пред'явлення виконавчого документа до виконання, поновлення пропущеного строку. Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій.
 114. Обов'язки і права державного та приватного виконавців, обов'язковість вимог виконавців.
 115. Права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого провадження.
 116. Приватний виконавець. Державне регулювання діяльності приватного виконавця. Єдиний реєстр приватних виконавців України.
 117. Виконавчі округи і територіальні межі діяльності приватного виконавця. Особливості здійснення діяльності приватного виконавця. Зупинення, поновлення та припинення діяльності приватного виконавця. Помічник приватного виконавця.
 118. Автоматизована система виконавчого провадження. Єдиний реєстр боржників.
 119. Загальні умови здійснення виконавчого провадження.
 120. Початок примусового виконання рішення.
 121. Авансовий внесок та додаткове фінансування витрат виконавчого провадження. Виконавчий збір. Винагорода приватного виконавця.
 122. Надсилання документів виконавчого провадження.
 123. Час проведення виконавчих дій.
 124. Особливості виконання кількох рішень у разі надходження на виконання кількох виконавчих документів щодо одного боржника.
 125. Відкладення проведення виконавчих дій.
 126. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення.
 127. Зупинення вчинення виконавчих дій. Строки зупинення вчинення виконавчих дій.
 128. Повернення виконавчого документа стягувачу. Повернення виконавчого документа до суду, який його видав.
 129. Закінчення виконавчого провадження.
 130. Відновлення виконавчого провадження.
 131. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум.
 132. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення вимог стягувачів.
 133. Порядок виплати стягнутих грошових сум.
 134. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника. Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті.
 135. Звернення стягнення на об'єкти нерухомого майна, об'єкти незавершеного будівництва, майбутні об'єкти нерухомості фізичної особи.
 136. Звернення стягнення на заставлене майно.
 137. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника - юридичної особи, фізичної особи - підприємця.
 138. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб.
 139. Майно, на яке не може бути звернено стягнення.
 140. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника.
 141. Зберігання майна, на яке накладено арешт. Зняття арешту з майна.
 142. Реалізація майна, на яке звернено стягнення.
 143. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника.
 144. Кошти, на які не може бути звернено стягнення.
 145. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби. Контроль за діяльністю приватного виконавця.
 146. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби.
 147. Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог Закону України "Про виконавче провадження". Відповідальність приватного виконавця.

VII. Приватизація та оцінка майна

 1. Принципи приватизації державного і комунального майна.
 2. Об'єкти державної і комунальної власності, що підлягають приватизації. Об'єкти, які не підлягають приватизації.
 3. Суб'єкти приватизації державного і комунального майна.
 4. Повноваження державних органів приватизації у сфері приватизації.
 5. Порядок приватизації державного і комунального майна.
 6. Способи приватизації державного і комунального майна.
 7. Оцінка майна та майнових прав.
 8. Професійна оціночна діяльність. Форми оціночної діяльності.
 9. Суб'єкти оціночної діяльності. Права суб'єктів оціночної діяльності.
 10. Обов'язок проведення оцінки майна.
 11. Обмеження щодо проведення оцінки майна.
 12. Підстави проведення оцінки майна. Договір на проведення оцінки майна.

VIII. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

 1. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації.
 2. Об'єкти, щодо яких проводиться державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 3. Система органів та суб'єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 4. Державний реєстратор.
 5. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, його структура. Відкриття та закриття розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Формування та закриття реєстраційної справи.
 6. Проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 7. Строки проведення реєстраційних дій та надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 8. Подання заяви та документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 9. Отримання документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 10. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 11. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 12. Відмова в державній реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 13. Зупинення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 14. Внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, змін до них та їх скасування.
 15. Підстави для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 16. Особливості державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 17. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 18. Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 19. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 20. Здійснення контролю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
 21. Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва, що підлягає приватизації.
 22. Державна реєстрація спеціального майнового права на об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості.
 23. Державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна, щодо якого зареєстровано право власності на неподільний об'єкт незавершеного будівництва чи спеціальне майнове право на об'єкт незавершеного будівництва або майбутній об'єкт нерухомості.
 24. Контроль за господарською діяльністю суб'єктів господарювання та відповідальність за порушення законодавства у сфері банкрутства
 25. Принципи та заходи з державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Повноваження органу державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
 26. Повноваження органів державного фінансового контролю.
 27. Повноваження органів соціального страхування по контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.
 28. Повноваження правоохоронних органів по контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.
 29. Діяльність органів державної санітарно-епідеміологічної служби по контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного законодавства.
 30. Державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту.
 31. Функції органів захисту прав споживачів по контролю за господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.
 32. Функції органів екологічного контролю по контролю за господарською діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності.
 33. Податковий контроль та повноваження органів державної влади щодо його здійснення.
 34. Податкові правопорушення та фінансові санкції.
 35. Податкові перевірки: порядок здійснення, види.
 36. Податкове повідомлення-рішення.
 37. Поняття та завдання валютного контролю. Повноваження державних органів і функції банківської системи у сфері валютного регулювання та контролю.
 38. Відповідальність за доведення до банкрутства.
 39. Відповідальність за зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
 40. Відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
 41. Відповідальність за підкуп працівника підприємства, установи чи організації.
 42. Відповідальність за підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.
 43. Відповідальність за підкуп особи, яка надає публічні послуги.
 44. Відповідальність за викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.
 45. Відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.
 46. Відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
 47. Відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
 48. Відповідальність за фальсифікацію фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.
 49. Контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.
 50. Відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю.
 51. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.