Положення про Громадські раду при Міністерстві юстиції України

ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО
Міністр юстиції України на засіданні Громадської ради при
Міністерстві юстиції України
_____________    Лавринович О.В.
(підпис)        (прізвище, ініціали)
Протокол № 1 від 16 травня 2011 р.
М.П. Голова Громадської ради
  ________    Курдельчук Д.М.
(підпис)     (прізвище, ініціали)

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду при Міністерстві юстиції України

Розділ І.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 Громадська рада при Міністерстві юстиції України (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної правової політики.

1.1 Основними завданнями Громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства юстиції України (далі – Мін‘юсту);

забезпечення врахування Мін‘юстом громадської думки під час формування та реалізації державної правової політики;

співпраця з Мін‘юстом у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, що відносяться до його повноважень;

підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення прав, свобод і законних інтересів громадян, розробником яких є Мін‘юст.

1.2 У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

1.3 Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.4 Проект Положення про Громадську раду, зміни до нього погоджується з Мін‘юстом та схвалюється на засіданні Громадської ради.

Розділ II.
ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1 Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Мін‘юсту пропозиції до річного плану заходів щодо реалізації концепції сприяння органів виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, в тому числі щодо проведення консультацій з громадськістю;

2) збирає, узагальнює та подає Мін‘юсту інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення, організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі права;

3) подає Мін‘юсту обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної правової політики, удосконалення роботи Мін‘юсту;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Мін‘юстом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мін‘юсту та в інший прийнятний спосіб, готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

7) організовує щорічні форуми громадськості, на яких звітує разом із Мін‘юстом про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, співпрацю із Мін‘юстом, іншими органами виконавчої влади.

2.2 Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію/правління, секретаріат, комісії, експертні та робочі групи тощо);

2) залучати до роботи Громадської ради працівників Мін‘юсту, представників
вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та
організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) вносити пропозиції щодо удосконалення діяльності Мін‘юсту та його структурних підрозділів;

4) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші комунікативні заходи;

5) отримувати в установленому порядку від Мін‘юсту проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю та іншу інформацію,необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

6) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання діяльності Мін‘юсту;

7) взаємодіяти із органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими громадськими радами при органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами;

8) направляти інформаційні запити до Мін‘юсту;

9) розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

10) доповідати на засіданні колегії Мін‘юсту рішення Громадської ради, обов'язкові до розгляду;

11) за погодженням Мін‘юсту та його структурних підрозділів направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Мін‘юстом та його структурними підрозділами;

12) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Громадської ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

13) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і знаходяться у сфері компетенції Мін‘юсту;

14) ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих
громадян за їх внесок у реалізацію та захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства.

2.3 Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Мін‘юстом.

2.4Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.

2.5Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

2.6Члени Громадської ради мають відповідні посвідчення встановленого зразка.

2.7Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до
приміщень, в яких розміщений Мін‘юст.

Розділ III.
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1 До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститутів громадянського суспільства).

3.2 Склад Громадської ради формується на установчих зборах за участі представників інститутів громадянського суспільства шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

3.3 До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Кількість членів Громадської ради визначається учасниками установчих зборів. Членство в Громадській раді є індивідуальним.

3.4 У термін, що не перевищує 60 календарних днів до закінчення повноважень Громадської ради, нею утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи входять представники Мін‘юсту та інститутів громадянського суспільства, у тому числі не представлені в складі Громадської ради.

3.5 Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Мін‘юст в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.6 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років до моменту проведення установчих зборів.

3.7 За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у термін не пізніше семи днів до дати установчих зборів оприлюднює відомості про цих кандидатів на офіційному веб-сайті Мін‘юсту. У разі зміни місця проведення установчих зборів, Мін‘юст повідомляє про це не пізніше як за 5 робочих днів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8 Процедура проведення установчих зборів визначається регламентом установчих зборів, який, зокрема, містить:

процедуру визначення і реєстрації учасників установчих зборів;

процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого (робочої президії), секретаря (секретаріату) та інших робочих органів установчих зборів;

процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;

порядок визначення кількісного складу Громадської ради;

порядок обрання членів Громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видачі учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків;

- процедуру організації повторного голосування в разі наявності рівної кількості голосів за кількох кандидатів (якщо їх кількість перевищує граничну чисельність кількісного складу Ради);

процедуру оголошення результатів виборів;

визначення установчими зборами дати першого засідання новообраної Громадської ради;

- порядок обрання уповноважених осіб, відповідальних за підготовку першого засідання новообраної Громадської ради тощо.

3.9 Проект регламенту установчих зборів розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

3.10 За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає Мін‘юсту для затвердження складу новообраної Громадської ради.

3.11 Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської Ради Мін‘юст протягом тижня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.12 На підставі протоколу установчих зборів Мін‘юст затверджує склад Громадської Ради. Після затвердження нового складу діяльність Громадської Ради попереднього скликання припиняється.

Розділ IV.
ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1 Члени Громадської ради мають право:

брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:

брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

інформувати Громадську раду про свою діяльність;

пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

бути членом постійних комісії (не більше двох одночасно), експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2 Члени Громадської ради зобов'язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є.

4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може письмово викласти власну думку, яка оголошується на засіданні комісії та долучається до протоколу засідання.

4.4 Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради, не допускається.

4.5 Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені Громадської ради або цього органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень.

4.6 Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

подання членом Громадської ради відповідної заяви;

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше двох разів поспіль);

- письмового повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства у Громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

- неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним.

4.7. У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум ради розраховується від кількості дійсних членів, що залишилися.

4.8 У разі неможливості виконання своїх обов'язків головою, заступником, чи секретарем Громадської ради, постійної комісії (комітету, секції, тощо) за рішенням президії/правління Громадської ради виконання їх обов'язків покладається на одного з членів Громадської ради - до вирішення цього питання на найближчому засіданні Громадської ради.

Розділ V.
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1 На першому засіданні Громадської ради обираються її керівні органи - голова, заступник (заступники) голови та секретар (секретаріат) ради; визначається структура Громадської ради.

5.2 Голова Громадської ради обирається строком на один рік з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу Мін‘юсту.

5.3 Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені Громадської ради;

звітує про роботу Громадської ради;

представляє раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, Мін‘юстом, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

бере участь у засіданнях колегії Мін‘юсту.

5.4 Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Громадської ради, так і за рішенням Громадської ради при виникненні інших підстав, пов'язаних із неможливістю виконувати головою свої обов'язки (набрання законної сили обвинувачувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Громадської ради). До свого переобрання голова Громадської ради виконує покладені на нього обов'язки.

5.5 Питання про дострокове переобрання голови Громадської ради може бути винесено на розгляд ради за ініціативою третини її дійсних членів. У цьому разі голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин дійсних членів Громадської ради.

5.6 Заступник (заступники) голови Громадської ради обираються на засіданні з урахуванням пропозицій голови ради. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього Громадською радою та розпорядженням голови ради:

5.7 Заступник (заступники) голови Громадської ради:

забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи Громадської ради;

здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних комісій (комітетів, секцій, робочих груп) Громадської ради;

контролює виконання плану роботи Громадської ради;

розглядає, за дорученням голови Громадської ради, питання, що належать до її компетенції;

вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;

- організовує вивчення та дослідження громадської думки;

- виконує інші функції відповідно до покладених на Громадську раду завдань.

5.8 У разі відсутності голови Громадської ради або неможливості виконувати ним свої обов'язки його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Громадської ради виконує заступник (один із заступників) голови Громадської ради. За виняткових обставин Громадська рада може покласти тимчасове виконання функцій голови Громадської ради на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

5.9 Відповідальний секретар Громадської ради забезпечує ведення діловодства, налагодження відносин із Мін‘юстом та його підрозділами, вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Громадської ради та виконує інші функції за рішенням Громадської ради.

5.10 Функції відповідального секретаря з ведення діловодства Громадської ради за її рішенням, погодженим із Мін‘юстом, може виконувати працівник структурного підрозділу Мін‘юсту, на який покладено координацію роботи Громадської ради. У такому випадку секретар Громадської ради бере участь в її засіданнях з правом дорадчого голосу.

5.11 Громадська рада з метою виконання своїх статутних завдань та здійснення
функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, який
затверджує на засіданні Громадської ради з урахуванням пропозицій Мін‘юсту та інститутів громадянського суспільства.

5.12 Для об'єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації і підвищення на цій основі професійного рівня виконання Громадською радою своїх завдань вона може створювати постійні комісії з числа членів Громадської ради та за участю інших осіб. Порядок формування, кількість та напрямки роботи комісій визначаються Громадською радою та оформлюються протоколом.

5.13 Постійні комісії попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд Громадської ради. Кожен член Громадської ради може бути членом не більше ніж двох постійних комісій.

5.14 Засідання постійних комісій проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради та по мірі необхідності. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від їх загальної чисельності і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комісій особи, які не є членами Громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.

5.15 Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Громадської ради, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів влади у складі Громадської ради утворюються робочі та експертні групи. Громадська рада обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, як правило, на певний період часу як тимчасові.

5.16 Робочі та експертні групи, інші робочі органи Громадської ради проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від загальної чисельності робочого органу та оформлюються протокольно. За рішенням Громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами, що утворені як при Мін‘юсті чи його структурних підрозділах так і при інших органах влади.

5.17 Для вирішення організаційних питань своєї діяльності Громадська рада може утворювати президію Громадської ради, до складу якої входять: голова, заступник (заступники) голови Громадської ради, секретар (відповідальний секретар), голови постійних комісій та інші особи за рішенням Громадської ради. Коло питань, які може вирішувати президія Громадської ради, визначається Громадської радою.

5.18 Засідання президії Громадської ради проводяться за необхідністю. У засіданні президії можуть за запрошенням брати участь як члени Громадської ради, так й інші особи. Рішення президії оформлюються протоколом, який підписує голова та секретар Громадської ради.

5.19 З метою організаційного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Громадської ради у її складі утворюється постійно діючий робочий орган – секретаріат Громадської ради (далі – секретаріат) у складі відповідального секретаря, секретарів та прес-секретаря. Кількість членів секретаріату визначається Громадською радою.

5.20 Секретаріат, відповідно до покладених на нього завдань:

відповідно до затвердженого плану роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Громадської ради з урахуванням пропозицій її членів;

забезпечує ведення протоколів засідання Громадської ради та її президії, у триденний строк подає їх на підпис голови Громадської ради;

контролює підготовку питань на засідання Громадської ради відповідно до проекту порядку денного;

забезпечує оприлюднення рішень Громадської ради та направлення їх на адресу Мін‘юсту;

забезпечує контроль за виконанням рішень Громадської ради;

опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Громадській раді;

за погодженням з головою Громадської ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;

забезпечує інформування про діяльність Громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Громадської ради, виконання її рішень;

забезпечує ведення діловодства у Громадській раді;

забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд керівникові Мін‘юсту пропозицій щодо нагородження окремих громадян, інститутів громадянського суспільства за їх внесок у реалізацію, забезпечення і захист прав і свобод людини і громадянина, розвиток громадянського суспільства;

організовує особистий прийом та розгляд звернень громадян,

забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

5.21 Керівництво діяльністю секретаріату здійснює відповідальний секретар Громадської рази. Відповідальний секретар:

організовує і контролює роботу секретаріату з планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів до засідань Громадської ради та її президії;

організовує ведення діловодства;

- виконує інші функції відповідно до покладених на секретаріат завдань.

5.22 Прес-секретар Громадської ради:

організовує проведення прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів», здійснює інформаційне забезпечення діяльності Громадської ради;

здійснює організаційну і методичну допомогу засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність Громадської ради;

готує проект плану інформаційної діяльності Громадської ради та контролює його виконання;

здійснює оперативний збір та аналіз матеріалів преси, інших засобів масової інформації;

організовує та разом з членами Громадської ради забезпечує своєчасну підготовку прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про діяльність Громадської ради та її структурних утворень.

5.23 Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Громадської ради та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради або однієї третини її членів.

5.24 Засідання Громадської ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

5.25Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

5.26 Засідання Громадської ради веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник (один із заступників) голови.

5.27 У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Мін‘юсту.

5.28 За запрошенням Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

5.29 Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

5.30 Оперативні питання роботи Громадської ради можуть вирішуватися в спосіб, визначений Регламентом Громадської ради.

5.31Рішення, прийняті на засіданні Громадської ради, оформлюються протоколом, який підписуються головуючим на засіданні та секретарем і направляється до Мін‘юсту у п'ятиденний строк.

5.32 Рішення Мін‘юсту, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у п'ятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін‘юсту або засобів масової інформації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

5.33 Організація діяльності Громадської ради визначається Регламентом Громадської ради, який приймається на засіданні Громадської ради.

5.34 Проект Регламенту Громадської ради розробляється робочою групою, створеною Громадською радою, з урахуванням пропозицій відповідних підрозділів Мін‘юсту, інститутів громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін.

5.35 Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться на підставі рішення
Громадської ради.

5.36Регламент Громадської ради має містити:

загальний порядок організації роботи та планування Громадської ради;

процедуру підготовки та внесення питань на розгляд Громадської ради;

порядок участі членів Громадської ради в її діяльності;

порядок підготовки і проведення засідань Громадської ради, її робочих органів;

форми та порядок прийняття рішень Громадською радою та її робочими органами;

порядок взаємодії Громадської ради з Мін‘юстом, його структурними підрозділами, іншими органами публічної влади, установами та організаціями;

порядок взаємодії Громадської ради з громадянами, інститутами громадянського суспільства, іншими суб'єктами;

порядок участі у роботі Громадської ради уповноважених представників Мін‘юсту;

порядок підготовки та проведення заходів Громадської ради;

порядок оприлюднення рішень Громадської ради;

порядок підготовки щорічних звітів про діяльність Громадської ради та їх оприлюднення;

інші питання організації та порядку діяльності Громадської ради.

Розділ VI.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1 Мін‘юст за допомогою структурного підрозділу, на який покладено відповідні повноваження, створює належні умови для роботи Громадської ради, зокрема, забезпечує Громадську раду засобами зв'язку (телефон, електронна адреса), приміщенням для діяльності та проведення її засідань, надає підтримку членам Громадської ради щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Громадської ради.

6.2 Громадська рада інформує Мін‘юст та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку у спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Мін‘юсту та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо.

6.3 Громадська рада організовує щорічні форуми громадськості, на яких разом із Мін‘юстом звітує про діяльність щодо виконання статутних і планових завдань, про співпрацю із Мін‘юстом, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, консультативно-дорадчими органами.