Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 61 «Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 січня 2013 р. N 61
Київ

Питання проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів

Відповідно до частини третьої статті 8 та частини другої статті 13 Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що додається.

2. Установити, що громадська антидискримінаційна експертиза проводиться громадськими організаціями, фізичними та юридичними особами в рамках публічного громадського обговорення проектів нормативно-правових актів відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2945).

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр УкраїниМ. АЗАРОВ

 

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2013 р. N 61

ПОРЯДОК
проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення антидискримінаційної експертизи проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших проектів нормативно-правових актів (далі - проекти актів), що розробляються органами виконавчої влади.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні".

3. Антидискримінаційна експертиза проводиться юридичною службою органу виконавчої влади під час проведення юридичної експертизи проектів актів.

4. Антидискримінаційна експертиза проводиться з метою виявлення у проектах актів положень, які містять ознаки дискримінації, та надання пропозицій щодо їх усунення.

5. Для проведення антидискримінаційної експертизи структурний підрозділ органу виконавчої влади подає юридичній службі:

проект акта;

пояснювальну записку;

порівняльну таблицю (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших нормативно-правових актів).

6. Проект акта, який подається для проведення антидискримінаційної експертизи, візується керівником структурного підрозділу органу виконавчої влади, що є його розробником.

У разі коли питання, що передбачено врегулювати проектом акта, належать до компетенції кількох структурних підрозділів органу виконавчої влади, такий проект візується керівниками зазначених структурних підрозділів.

7. За результатами антидискримінаційної експертизи юридичною службою готується висновок про проведення антидискримінаційної експертизи (далі - висновок) за формою згідно з додатком.

8. У разі відсутності у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації (крім позитивних дій), проект акта та висновок візуються керівником юридичної служби та повертаються структурному підрозділу органу виконавчої влади.

9. У разі наявності у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації (крім позитивних дій), проект акта разом з висновком повертається структурному підрозділу органу виконавчої влади для доопрацювання.

10. Виявлені у проекті акта положення, які містять ознаки дискримінації (крім позитивних дій), усуваються шляхом:

виключення відповідних положень з проекту акта;

уточнення редакції положень проекту акта;

підготовки нової редакції положень проекту акта.

11. Після доопрацювання проект акта з дотриманням вимог пунктів 5 і 6 цього Порядку разом з висновком подається до юридичної служби для проведення повторної антидискримінаційної експертизи.

 

Додаток до Порядку

ВИСНОВОК
про проведення антидискримінаційної експертизи проекту
_____________________________________
(назва проекту акта)

Проект акта розроблено _________________________________________________________.
(найменування органу виконавчої влади)

1. Положення проекту акта, які містять ознаки дискримінації

Зазначається про наявність (наводиться відповідне положення) або відсутність у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації.

2. Обґрунтування дискримінаційного характеру положень проекту акта

У разі наявності у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації, зазначається їх дискримінаційний характер, а також наслідки, до яких може призвести їх застосування.

3. Пропозиції щодо усунення у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації

Зазначаються пропозиції щодо усунення положень, які містять ознаки дискримінації.

________________________
(керівник юридичної служби
органу виконавчої влади)
____________
(підпис)
________________________
(ім'я та прізвище)

___ __________ 20__ р.
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2013 р. N 61

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 9 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 (ЗП України, 1993 р., N 1 - 2, ст. 28; 1994 р., N 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., N 42, ст. 1551; 2002 р., N 20, ст. 986; 2004 р., N 15, ст. 1047, N 27, ст. 1774, N 43, ст. 2840; 2005 р., N 42, ст. 2657; 2006 р., N 22, ст. 1655, N 50, ст. 3313; 2007 р., N 28, ст. 1107; 2008 р., N 25, ст. 770, N 28, ст. 896, N 95, ст. 3136; 2009 р., N 40, ст. 1355; 2011 р., N 84, ст. 3078; 2012 р., N 37, ст. 1381, N 92, ст. 3730), доповнити пунктом "е" такого змісту:

"е) висновок про проведення антидискримінаційної експертизи.".

2. Внести до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199), такі зміни:

1) абзац третій пункту 1 § 37 після слів "пояснювальною запискою" доповнити словами ", висновком про проведення антидискримінаційної експертизи";

2) пункт 1 § 44 після слів "пояснювальною запискою" доповнити словами ", висновком про проведення антидискримінаційної експертизи";

3) абзац перший підпункту 1 пункту 1 § 50 після слів "вчинення корупційних правопорушень" доповнити словами ", відсутність ознак дискримінації (крім позитивних дій)";

4) додаток 4 доповнити пунктом 6 1 такого змісту:

"61. Запобігання дискримінації

Зазначається про наявність або відсутність у проекті акта положень, які містять ознаки дискримінації. Наводиться інформація про проведення громадської антидискримінаційної експертизи.".