Права та обов’язки профспілок

Провідний спеціаліст відділу з питань праці
Департаменту соціального, трудового
та гуманітарного законодавства
Мішенков Андрій Олегович

Права та обов’язки профспілок

 

Майже кожному громадянину України бодай раз у житті доводиться укладати трудовий договір. Укладаючи трудовий договір працівник розраховує, що буде отримувати вчасно і належного розміру заробітну плату та, що умови праці відповідатимуть встановленим нормативам, зокрема, нормативам тривалості робочого часу та відпочинку.

Майже кожному громадянину України бодай раз у житті доводиться укладати трудовий договір. Укладаючи трудовий договір працівник розраховує, що буде отримувати вчасно і належного розміру заробітну плату та, що умови праці відповідатимуть встановленим нормативам, зокрема, нормативам тривалості робочого часу та відпочинку.

Проте, ніхто не застрахований від свавілля окремих роботодавців, керівників підприємств, організацій.

У випадках порушення трудових прав, працівнику самотужки важко щось протиставити "могутньому босу", що в кінцевому випадку, як свідчить статистика, призводить до незаконного звільнення або навіть невиплати належної заробітної плати та інших порушень законодавства про працю.

Поодинці працівників легше зламати: залякати, звільнити, затягати по судах. Разом працівники – сила. При чому, чим більше працівників об’єднуються для захисту своїх порушених прав, тим вони сильніші, тим ефективніше вони можуть захистити свої права та домогтись виконання роботодавцем законних вимог трудового колективу.

Прийнявши Конституцію України, Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", держава надала громадянам можливість на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати професійні спілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначеному їх статутами, брати участь у роботі профспілок.

При чому, якщо вас в колективі троє і більше, то незалежно від форми власності вашого підприємства ви вже можете створити профспілку.

Що уявляє собою профспілка та якими дієвими повноваженнями у сфері захисту прав працівників вона наділена?

Профспілка (з лат. professio – робота, професія) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Законодавством передбачено, що профспілки реалізують свої повноваження на підприємствах, в установах і організаціях через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються, - через профспілкового представника, уповноваженого згідно із статутом на представництво інтересів членів профспілки.

Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації доручається спільному представницькому органу, який утворюється на засадах пропорційного представництва первинних профспілкових організацій

Проаналізувавши законодавство про профспілки не можна не погодитись з фактом наявності в руках профспілок могутнього арсеналу за допомогою якого вони здатні суттєво контролювати механізм додержання трудових та соціально-економічних гарантій, які передбачені чинним законодавством про працю.

Так, зокрема, профспілки мають право брати участь від імені працівників в процесі укладання та контролю за виконанням колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних угод. Оскільки змістом таких договорів і угод є умови оплати праці, робочого часу, відпочинку, соціально-економічного забезпечення, умови охорони праці та інші додаткові гарантії і соціально-побутові пільги, профспілки мають можливість захистити від свавілля певної сторони члена профспілки.

Законодавець закріпив також право профспілок проводити у встановленому порядку збори, мітинги, пікетування, демонстрації для підтримки своїх вимог під час проведення переговорів щодо розробки, укладення чи зміни колективного договору, угоди. У разі порушення чи невиконання зобов’язань по колективному договору, угоді профспілки мають право вимагати від власника, або уповноваженого ним органу усунення зазначених порушень, а власник зобов’язаний вжити відповідних заходів для їх усунення.

Крім цього, профспілки наділені правом вимагати від роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов’язань за колективним договором, допускає інші порушення законодавства про колективні договори.

У сфері додержання законодавства про охорону праці профспілки, зокрема, у разі виявлення загрози життю або здоров’ю працівнику, мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників. Профспілки також можуть проводити незалежну експертизу умов праці та об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці. Важливим, з огляду на об’єктивність та повноту розслідування нещасного випадку на виробництві або профзахворювання є право профспілок брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та можливості давати свої висновки по ним.

Порятунком у буденній рутині гіркої реальності, для працівника, який є членом профспілки, є закріплений законодавством особливий порядок його звільнення за ініціативою власника.

Так, зокрема, встановлено, що розірвання трудового договору з працівником допускається лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник. При цьому, рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору повинно бути обґрунтованим. У разі якщо в рішенні немає обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника). Безумовно це є позитивом, адже навіть у разі звільнення працівника в обхід заборони профспілки, остання наділена повноваженнями представляти інтереси членів профспілки у всіх судових інстанціях, а також державних органах та органах місцевого самоврядування.

Крім цього, для членів профспілки позитивом по-перше, є те, що профспілки можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії в яких вони безоплатно та на пільгових умовах можуть отримати відповідну консультацію та юридичну підтримку. По-друге, члени профспілки можуть отримати від профспілки допомогу в проходженні медекспертизи у випадках постійної чи тимчасової втрати працездатності. По-третє, можливість користуватися майном профспілок (яке профспілки набувають відповідно до порядку встановленого законодавством), а це можуть бути, зокрема, будинки культури, підліткові клуби, спортивні споруди, санаторії, профілакторії, бази відпочинку. По-четверте, члени профспілки можуть користуватися послугами кредитних організацій, отримувати матеріальну допомогу за рахунок коштів профспілки.

Профспілки можуть виступати і в ролі ініціаторів звільнення керівників, що на думку перших, порушують чинне трудове законодавство.

Не менш важливим є право профспілок вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду, та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді.

Разом з роботодавцем профспілки беруть участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації.

Поряд із цими повноваженнями профспілки наділені й іншими правами у питаннях пенсійного, медичного, соціального та житлового забезпечення, що в сукупності дають неймовірно могутній інструментарій аби на практиці реалізувати положення Конституції України, зокрема, про те, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Обов’язки профспілок та їх об’єднань полягають у здійсненні представництва та захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, з чітким додержанням Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконанні колективних договорів та угод, які вони уклали, та взятих на себе зобов’язань.

З огляду на зазначене, профспілка - це могутній покровитель, який здатний надати кваліфіковану юридичну допомогу, захистити права працівників в усіх судових інстанціях та суттєво впливати на соціальну політику підприємства.

Тому, створення або вступ до вже діючої профспілки, реально може захистити вас від багатьох життєвих негараздів.

Провідний спеціаліст відділу з питань праці
Департаменту соціального, трудового
та гуманітарного законодавства
Мішенков Андрій Олегович