Бюро кредитних історій. Забезпечення конституційних прав і свобод фізичних осіб при організації формування та обігу кредитних історій

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу регулювання
діяльності бюро кредитних історій
Юрій Кугаткін

%d% Бюро кредитних історій. Забезпечення конституційних прав і свобод фізичних осіб при організації формування та обігу кредитних історій. %/d%

В Україні у суспільних відносинах що виникають у сфері кредитних правочинів перебуває біля 10 млн людей, про що свідчить інформація, розміщена на веб-сайтах Бюро кредитних історій в мережі Інтернет і кількість їх постійно зростає.

%d%Детальніше >> %/d%
%%%%

В Україні у суспільних відносинах що виникають у сфері кредитних правочинів перебуває біля 10 млн людей, про що свідчить інформація, розміщена на веб-сайтах Бюро кредитних історій в мережі Інтернет і кількість їх постійно зростає.

У цих суспільних відносинах з’явилися принципово нові підходи, яких в нашій країні раніше не існувало.

Отже, Ви прийшли до банку з наміром отримати кредит, можливо не перший раз, і зрозуміло, що спочатку уважно ознайомлюєтеся з умовами договору про надання кредиту. Вас в першу чергу цікавить вартість кредиту, тобто, відсотки по кредиту та умови повернення. Проте, Ви звертаєте увагу, що у тексті договору є така новела: банк має право, а позичальник надає згоду на передачу інформації про свою кредитну історію до бюро кредитних історій та на отримання Банком з бюро кредитних історій його кредитної історії, протягом всього періоду дії договору.

Звичайно у Вас виникає потреба знати що таке ваша кредитна історія і що таке бюро кредитних історій, до якого передають інформацію про Вашу кредитну історію.

Суспільні відносини, пов’язані з використанням кредитних історій ввійшли у наше життя протягом останнього року, тому не усі достатньо проінформовані з цих питань.

Кредитна історія – це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов’язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону.

Бюро кредитних історій – юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

Їх утворення запроваджено з таких причин.

Одна з головних проблем взаємостосунків кредиторів, і в першу чергу банків з позичальниками, полягає у відсутності в кредитора повної достовірної інформації про свого позичальника з певною історичною ретроспективою.

Кожен банк утримує спеціальні і дорогі служби, завдання яких зібрати і перевірити інформацію про позичальника, про його фінансовий стан, про наявність у нього інших зобов’язань, про те, як він розраховується з іншими кредиторами і таке інше.

З іншого боку, позичальник з хорошою кредитною історією не може переконати банк враховувати цю історію, коли визначається банківський процент по його позиці, оскільки банк вимагає об’єктивної, а не суб’єктивної, тобто, від самого суб’єкта інформації.

Світовий досвід доводить, що існує дуже ефективний і підтверджений більш ніж столітньою практикою спосіб налагодити новий підхід до відносин між кредитором і позичальником через заснування і функціонування бюро кредитних історій. Заснування бюро допомагає вирішити ряд надзвичайно важливих завдань.

Перше. Бюро підвищує рівень відомостей банків про потенційних позичальників і дає можливість більш точного прогнозування поворотності позик.

Друге. Бюро дозволяє зменшити плату за пошук інформації, яку стягували банки зі своїх клієнтів.

Третє. Бюро формує свого роду дисциплінуючий механізм для позичальників. Кожен знає, що у разі невиконання зобов’язань його репутація в очах потенційних кредиторів впаде, відрізуючи його від позикових коштів, або роблячи їх набагато дорожчими. Цей механізм також підвищує стимул позичальника до повернення кредиту, зменшуючи ризик несумлінної поведінки.

При цьому бюро гарантує конфіденційність даних, контролює доступ до них. Бюро не приймає рішень щодо видачі кредиту, не є власником даних що надаються, воно керує обігом інформації, але не змінює дані, що отримані від учасників бюро.

Правові та організаційні засади формування і ведення кредитних історій, права суб’єктів кредитних історій та користувачів бюро кредитних історій, вимоги до захисту інформації, що складає кредитну історію, порядок утворення, діяльності та ліквідації бюро кредитних історій визначає Закон України "Про організацію формування та обігу кредитних історій".

Найчастіше громадяни звертаються з такими питання.

Перше. Чи може людина відмовитися надавати інформацію для створення його кредитної історії?

Одним з ключових принципів, закладених в законі є добровільність формування та розкриття кредитної історії. Кредитна історія формується лише на підставі надання суб’єктом кредитної історії письмової згоди на передачу даних до бюро кредитних історій.

Друге. Яку інформацію може збирати банк? Чи не вплинуть на його рішення, наприклад, політичні погляди, членство в партіях чи профспілках, інших об’єднаннях громадян, релігійні переконання, національність, стан здоров’я?

Законом встановлено, що бюро кредитних історій забороняється збирати та зберігати в кредитних історіях інформацію про фізичних осіб щодо: національності, расового та етнічного походження; політичних поглядів; релігійних і філософських переконань; стану здоров’я; членства в партіях та інших об’єднаннях громадян.

Законом України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (ст.7) встановлено, що кредитна історія для фізичних осіб: містить 1) відомості, що ідентифікують особу: прізвище, ім’я та по батькові; дата народження; паспортні дані; місце проживання; ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових; відомості про поточну трудову діяльність; сімейний стан особи та кількість осіб, які перебувають на її утриманні; дата і номер державної реєстрації, відомості про орган державної реєстрації та основний предмет господарської діяльності фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності; 2) відомості про грошове зобов’язання суб’єкта кредитної історії: відомості про кредитний правочин та зміни до нього (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); сума зобов’язання за укладеним кредитним правочином; вид валюти зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про розмір погашеної суми та остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; дата виникнення прострочення зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення; відомості про припинення кредитного правочину та спосіб його припинення (у тому числі за згодою сторін, у судовому порядку, гарантом тощо); відомості про визнання кредитного правочину недійсним і підстави такого визнання;

Третє. Чи не має загрози використання інформації з кредитної історії іншими особами? Чи контролює держава діяльність бюро кредитних історій щодо забезпечення захисту інформації, що входить до кредитної історії?

Одним з принципів формування та доступу до інформації, яка складає кредитну історію, встановлених Законом є забезпечення конституційних прав і свобод суб’єктів кредитних історій.

Зверну увагу, що з метою захисту прав громадян держава ліцензує відповідно до законодавства певні види діяльності.

Зокрема, згідно з Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" держава ліцензує 86 видів господарської діяльності серед яких діяльність, пов’язана із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію.

Органом ліцензування цієї діяльності визначено Міністерство юстиції України.

Орган ліцензування видає ліцензії, затверджує спільно з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням.

Ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

Ліцензійні умови – установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Бюро зобов’язане забезпечити захист інформації, що складає кредитну історію, згідно із законодавством України. Тому у ліцензійних умовах діяльності бюро кредитних історій є вимога:

- обробка інформації, яка складає кредитну історію, в інформаційній, телекомунікаційній та/або інформаційно-телекомунікаційній системі ліцензіата повинна здійснюватися із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Створення комплексної системи захисту інформації та підтвердження її відповідності здійснюються в порядку, встановленому Законом України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Таким чином держава встановила для бюро кредитних історій вимоги, що забезпечують захист інформації.

Україна має намір стати членом ЕС.

Держави члени Ради Європи, підписали такі документи:

Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру (1981);

Директива 95/46 СЕ Європейського парламенту і Ради від 24 жовтня 1995 року "Про захист фізичних осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних та безперешкодного руху цих даних"

Слід звернути увагу на встановлені Законом права, які має людина, що дала згоду бути суб’єктом кредитної історії.

1. Суб’єкт кредитної історії має право ознайомитися з інформацією, що міститься у його кредитній історії, а саме: кредитним звітом (кредитний звіт - сукупність інформації про суб’єкта кредитної історії, яка є повним або частковим відображенням його кредитної історії);інформацією з реєстру запитів.

Реєстр запитів містить таку інформацію: дата запитів про надання кредитних звітів та інформація про надання кредитних звітів; відомості про Користувача, який надав інформацію до кредитної історії суб’єкта кредитної історії, а також про Користувача або Бюро, яким було зроблено запит про надання інформації, що складає кредитну історію; вид наданого кредитного звіту.

2. Суб’єкт кредитної історії має право ознайомитися з інформацією шляхом звернення до Бюро у порядку, визначеному Положенням Бюро.

3. Суб’єкт кредитних історій має право безоплатно ознайомитися з інформацією один раз протягом календарного року, а також у разі отримання відмови Користувача від укладення кредитного правочину.

4. Бюро зобов’язане надати суб’єкту кредитної історії інформацію протягом двох робочих днів з дня отримання від нього відповідного запиту.

5. Суб’єкт кредитної історії має право звернутися до Бюро з письмовою заявою у разі незгоди з інформацією, що складає його кредитну історію, за винятком інформації про кредитний бал. Заява має включати коментар обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується.

6. Бюро при отриманні заяви від суб’єкта кредитної історії зобов’язане на час перевірки інформації позначити кредитну історію такого суб’єкта кредитної історії відповідною позначкою та протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви звернутися до Користувача, який надав інформацію, що заперечується, про її підтвердження або зміну.

7. Бюро залишає кредитну історію суб’єкта кредитної історії без змін та знімає з кредитної історії позначку у разі підтвердження Користувачем інформації, що заперечується. У цьому випадку суб’єкт кредитної історії має право на включення до своєї кредитної історії коментарю обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується, а Бюро зобов’язане долучити цей коментар до його кредитної історії.

8. Бюро вносить зміни до інформації, що міститься у кредитній історії суб’єкта кредитної історії, та знімає з кредитної історії позначку у разі зміни Користувачем інформації, що заперечувалася суб’єктом кредитної історії.

9. Бюро вилучає з кредитної історії суб’єкта кредитної історії інформацію, що заперечується суб’єктом кредитної історії, а також знімає відповідну позначку, якщо Користувач, який надав цю інформацію, у п’ятнадцятиденний термін з моменту звернення до нього Бюро не надав відповіді.

10. Бюро зобов’язане повідомити суб’єкта кредитної історії, Користувача, інформація якого заперечувалася цим суб’єктом, а також усіх, хто звертався до кредитної історії цього суб’єкта впродовж одного року, про зміну інформації, що заперечувалась або була вилучена з кредитної історії, шляхом надіслання, не пізніше двох днів з моменту внесення таких змін до кредитної історії цього суб’єкта, копії його оновленої кредитної історії.

11. Суб’єкт кредитної історії має право оскаржити в судовому порядку дії Бюро або Користувача, які порушують його права.

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу регулювання
діяльності бюро кредитних історій
Юрій Кугаткін