Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 № 376 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним”

Дата внесення до Реєстру: 25.04.2001
Реєстраційний код акта: 18543/2001
РЕДАКЦІЯ ЕТАЛОННОГО ТЕКСТУ від 11.10.2002

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 квітня 2001 р. N 376

Київ

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 року N 1510

З метою подальшого розвитку інформатизації у правовій сфері, уніфікації формування банку даних та автоматизованого надання правової інформації юридичним і фізичним особам Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним (додається).

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 1504 "Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативних актів та здійснення правової інформатизації України" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 586) такі зміни:

у назві і тексті постанови слова "нормативних актів" замінити словами "нормативно-правових актів";

пункти 4 і 6 визнати такими, що втратили чинність.

Перший
віце-прем’єр-міністр України


Ю. ЄХАНУРОВ


Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 квітня 2001 р. N 376


ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним

Загальні положення

1. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів (далі - Реєстр) створюється з метою:

забезпечення додержання єдиних принципів ідентифікації нормативно-правових актів та ведення їх державного обліку в межах інформаційного простору України;

створення фонду та підтримання в контрольному стані нормативно-правових актів, надання інформації про них;

забезпечення в межах, визначених законодавством, доступності, гласності та відкритості правової інформації для користувачів.

2. Реєстр - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого, інформаційного фондів та окремого розділу.

Еталонний фонд Реєстру - комп’ютерна інформаційна система, призначена для зберігання та обліку еталонних текстів нормативно-правових актів у контрольному стані. Еталонний фонд формується та зберігається в Мін’юсті.

Еталонний текст Реєстру - текст нормативно-правового акта у формі комп’ютерного файла, цілісність якого забезпечується за допомогою спеціальних ознак.

Робочий фонд Реєстру - комп’ютерна інформаційна система, яка підтримує технологію ведення Реєстру і використовується для підготовки та опрацювання текстів нормативно-правових актів при внесенні їх до еталонного фонду Реєстру.

Страховий фонд Реєстру - архівні копії еталонного фонду Реєстру, які зберігаються в Мін’юсті на електронних носіях і призначені для відновлення в автентичній формі еталонного фонду Реєстру у разі його повної або часткової втрати.

Інформаційний фонд Реєстру - спеціально створена для надання широкому колу користувачів інформації з Реєстру комп’ютерна інформаційна система у формі окремої бази даних, в якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-правових актів.

Копія еталонного тексту Реєстру - копія тексту нормативно-правового акта у формі комп’ютерного файла, який ідентичний відповідному еталонному тексту та зберігає всі спеціальні ознаки, що забезпечують його цілісність.

Окремий розділ Реєстру - комп’ютерна інформаційна система, що використовується для підготовки та накопичення текстів нормативно-правових актів з відповідним грифом секретності. Ведення цього розділу здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Реєстраційний код - система цифрових знаків, що складається з двох частин: порядкового номера, який присвоюється нормативно-правовому акту при прийнятті рішення про включення його до Реєстру, і року прийняття рішення про включення нормативно-правового акта до Реєстру.

3. Держатель Реєстру - Мін’юст, який розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Реєстру, приймає рішення про включення нормативно-правових актів до Реєстру, здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію, відповідає за автентичність та контрольний стан еталонних текстів, забезпечує внесення нормативно-правових актів до еталонного фонду і його збереження та здійснює контроль за наданням інформації з Реєстру.

4. Адміністратор Реєстру - уповноважена Мін’юстом юридична особа, яка здійснює супроводження програмно-інформаційного забезпечення Реєстру, відповідає за його функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування, технічну підготовку текстів нормативно-правових актів для внесення їх до відповідного фонду Реєстру із збереженням спеціальних ознак для забезпечення їх цілісності, формування і підтримання інформаційного фонду, відповідність інформації, що надається юридичним і фізичним особам з інформаційного фонду Реєстру, еталонним текстам Реєстру, здійснює обслуговування і веде облік користувачів Реєстру та організовує контроль доступу до нього.

Адміністратором Реєстру може бути визначена на конкурсних засадах юридична особа, яка відповідає встановленим Мін’юстом кваліфікаційним вимогам та з якою Мін’юст в установленому порядку уклав договір на виконання цих функцій.

5. Користувачі Реєстру - будь-які юридичні і фізичні особи, які мають доступ до інформаційного фонду Реєстру.

Склад Реєстру

6. До Реєстру включаються:

нормативно-правові акти, видані починаючи з дня прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), - чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін’юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, Національного банку, а також міжнародні договори України;

нормативно-правові акти, видані до прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), що не втратили чинності та не суперечать законодавству України;

тимчасові нормативно-правові акти з терміном дії рік і більше та з терміном дії менше року в разі наступного його продовження.

7. Не підлягають включенню до Реєстру акти, які не містять правових норм, зокрема:

про призначення на посаду та звільнення з посади;

про скликання нарад, конференцій, семінарів тощо;

про розгляд проектів нормативно-правових актів;

з питань організації виконання раніше прийнятих нормативно-правових актів;

про спорудження пам’ятників, бюстів, монументів конкретним особам і на честь певних подій, нагородження грамотами, відзнаками тощо;

про затвердження стандартів, технічних умов, будівельних норм і правил, іншої нормативно-технічної документації, тарифно-кваліфікаційних довідників, форм звітності.

Порядок включення нормативно-правових актів до Реєстру

8. Для включення до Реєстру повні офіційні тексти рішень і висновків Конституційного Суду України, нормативно-правових актів з усіма додатками, прийнятих Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, подаються до Мін’юсту протягом трьох робочих днів з дня їх прийняття (законів України - протягом трьох робочих днів з дня підписання Президентом України). Тексти міжнародних договорів України із зазначенням дати підписання, дати ратифікації (затвердження), дати набрання чинності та терміну дії договору подаються МЗС до Мін’юсту протягом п’яти робочих днів з дня набрання ними чинності.

9. Нормативно-правові акти, які підлягають державній реєстрації відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 р. N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", включаються до Реєстру після їх державної реєстрації у Мін’юсті.

10. Для включення до Реєстру нормативно-правові акти подаються Мін’юсту на електронних та паперових носіях. Копія нормативно-правового акта повинна бути підписана відповідальною особою та засвідчена печаткою органу, що його видав, копія міжнародного договору України - МЗС.

11. МЗС надає також Мін’юсту інформацію про денонсацію, внесення змін до міжнародних договорів України з додержанням вимог пункту 10 цього Положення.

12. Рішення про включення нормативно-правового акта до Реєстру приймається протягом п’яти робочих днів з дня його подання.

13. Повідомлення про включення нормативно-правового акта до Реєстру надсилається органу, який його видав.

14. До Реєстру вносяться такі дані про нормативно-правовий акт:

дата і номер акта;

назва акта;

текст акта;

реєстраційний код акта;

дата присвоєння реєстраційного коду;

дата реєстрації в Мін’юсті, реєстраційний номер;

класифікаційний індекс.

15. Нормативно-правові акти, включені до Реєстру, підтримуються Мін’юстом у контрольному стані.

Порядок і умови користування Реєстром

16. Юридичні і фізичні особи можуть одержати копії еталонних текстів нормативно-правових актів з інформаційного фонду Реєстру на електронних чи паперових носіях шляхом звернення до адміністратора Реєстру або безпосереднього санкціонованого доступу до інформаційного фонду Реєстру.

Контроль за доступом до інформаційного фонду Реєстру та надання інформаційних послуг з Реєстру здійснюється адміністратором Реєстру.

Для забезпечення контролю за доступом до інформаційного фонду Реєстру кожному користувачеві видається унікальний програмно-технічний ключ-ідентифікатор.

17. За надання права доступу, користування та одержання інформації на електронних чи паперових носіях, а також надання інших послуг з інформаційного фонду Реєстру справляється плата у порядку та в розмірі, які встановлюються держателем Реєстру за погодженням з Мінекономіки.

18. Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України, Генеральна прокуратура України, центральні органи виконавчої влади одержують інформацію з Реєстру безоплатно.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. N 1510)

19. Кошти від справляння плати за надання права доступу, користування та одержання інформації на електронних чи паперових носіях, надання інших послуг з інформаційного фонду спрямовуються адміністратору Реєстру і використовуються для забезпечення функціонування Реєстру.