Кредитна історія – новий критерій оцінки суспільного стану людини. Забезпечення конституційних прав при організації формування та обігу кредитних історій.

Кредитна історія є одним з головних критеріїв оцінки суспільного стану людини. Проте в Україні не усі усвідомили важливість своїх кредитних історій тому, що недостатньо проінформовані про них.

У життя громадян України суспільні відносини, пов’язані з використанням кредитних історій, увійшли лише на протязі останнього року, але вже охоплюють мільйони людей і кількість їх постійно зростає.

Кредитна історія – це інформація про виконання Вами зобов’язань за кредитними договорами.

Одна з головних проблем взаємостосунків кредиторів з позичальниками, полягає у відсутності в кредитора повної достовірної інформації про свого позичальника з певною історичною ретроспективою, а у позичальника можливостей швидко та легко довести свою ділову репутацію по виконанню грошових зобов’язань.

Світовий досвід доводить, що існує дуже ефективний і підтверджений більш ніж столітньою практикою спосіб налагодити новий підхід до відносин між кредитором і позичальником через заснування і функціонування бюро кредитних історій.

Бюро кредитних історій – юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

Яким чином формується Ваша кредитна історія.

Ви приходити до банку, до кредитної спілки чи іншого кредитора з наміром отримати кредит. У договорі на отримання кредиту або у окремому документі є таке положення: кредитор (банк, кредитна спілка) має право, а позичальник надає згоду на передачу інформації про свою кредитну історію до бюро кредитних історій та на отримання кредитною спілкою з бюро кредитних історій його кредитної історії, протягом всього періоду дії договору.

Інформація, що ввійде до Вашої кредитної історії це частина інформації, яка береться з документів, які ви заповнюєте при укладанні договору та інформація про виконання Вами зобов’язань по договору, яку кредитор передасть до бюро кредитних історій.

Також до Вашої кредитної історії бюро кредитних історій може включити документовану інформації про Вас отриману з державних реєстрів, інших баз даних публічного користування, відкритих для загального користування джерел.

Ви приходите отримати наступний кредит. Кредитор запитує у бюро кредитних історій Вашу кредитну історію, тобто інформацію, як Ви виконали або виконуєте свої зобов’язання перед попереднім кредитором і в залежності від цього приймає рішення про наданням чи не надання Вам кредиту та про умови надання кредиту.

Інформацію про виконання Вами грошового зобов’язання бюро кредитних історій зберігає у Вашій кредитній історії протягом десятирічного терміну з моменту припинення кредитного правочину.

При цьому бюро кредитних історій не приймає рішень щодо видачі кредиту, не є власником даних що надаються, воно керує обігом інформації, але не змінює дані, що отримані від кредиторів.

Отже наявність у Вас позитивної кредитної історії, тобто своєчасного виконання зобов’язань, свідчить про Вашу репутацію і визначає ставлення до Вас при зверненні за кредитом.

У разі невиконання зобов’язань Ваша репутація в очах потенційних кредиторів впаде, відрізуючи від позикових коштів, або роблячи їх набагато дорожчими.

Найчастіше громадян цікавлять питання.

Чи може людина відмовитися надавати інформацію для створення його кредитної історії? Чи не має загрози використання інформації з кредитної історії іншими особами? Чи контролює держава діяльність бюро кредитних історій щодо забезпечення захисту інформації, що входить до кредитної історії?

Одним з ключових принципів, закладених в Законі України “Про організацію формування та обігу кредитних історій” є добровільність формування та розкриття кредитної історії. Кредитна історія формується лише на підставі надання суб’єктом кредитної історії письмової згоди на передачу даних до бюро кредитних історій.

Одним з принципів формування та доступу до інформації, яка складає кредитну історію, встановлених Законом є забезпечення конституційних прав суб’єктів кредитних історій.

Зверну увагу, що з метою захисту прав громадян держава ліцензує відповідно до законодавства певні види діяльності.

Зокрема, згідно з Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” держава ліцензує 86 видів господарської діяльності серед яких діяльність, пов’язана із збиранням, обробленням, зберіганням, захистом, використанням інформації, яка складає кредитну історію.

Органом ліцензування цієї діяльності визначено Міністерство юстиції України.

Орган ліцензування видає ліцензії, затверджує спільно з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва Ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням.

Ліцензія – документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання Ліцензійних умов.

Ліцензійні умови – установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов’язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Бюро зобов’язане забезпечити захист інформації, що складає кредитну історію, згідно із законодавством України. Тому у ліцензійних умовах діяльності бюро кредитних історій є вимога - обробка інформації, яка складає кредитну історію, в інформаційній, телекомунікаційній та/або інформаційно-телекомунікаційній системі ліцензіата повинна здійснюватися із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Створення комплексної системи захисту інформації та підтвердження її відповідності здійснюються в порядку, встановленому Законом України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

Таким чином держава встановила для бюро кредитних історій вимоги, що забезпечують захист інформації.

Україна має намір стати членом ЕС.

Держави члени Ради Європи, підписали такі документи:

Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру (1981);

Директива 95/46 СЕ Європейського парламенту і Ради від 24 жовтня 1995 року “Про захист фізичних осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних та безперешкодного руху цих даних”.

Звертаю увагу на встановлені Законом права, які має людина, що дала згоду бути суб’єктом кредитної історії.

Ви маєте право ознайомитися з інформацією, що міститься у Вашій кредитній історії та інформацією про кредиторів, які запитували Вашу кредитну історію, шляхом звернення до бюро кредитних історій. При цьому один раз протягом календарного року Ви маєте право ознайомитися з цією інформацією безоплатно.

Бюро кредитних історій зобов’язане надати Вам інформацію протягом двох робочих днів з дня отримання від Вас запиту.

У разі незгоди з інформацією, що складає Вашу кредитну історію Ви маєте право звернутися до Бюро з письмовою заявою. Заява має включати коментар обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується.

Бюро кредитних історій при отриманні Вашої заяви зобов’язане на час перевірки інформації позначити Вашу кредитну історію позначкою про проведення перевірки та протягом п’яти робочих днів з дня отримання заяви звернутися до кредитора, який надав інформацію, що заперечується, про її підтвердження або зміну.

Бюро кредитних історій залишає кредитну історію без змін та знімає з кредитної історії позначку у разі підтвердження інформації, що заперечується. У цьому випадку Ви маєте право на включення до своєї кредитної історії коментарю обсягом не більше ніж 100 слів щодо інформації, що заперечується, а бюро кредитних історій зобов’язане долучити цей коментар до Вашої кредитної історії.

У разі зміни кредитором інформації, що заперечувалася, бюро кредитних історій бюро кредитних історій вносить зміни до кредитної історії.

Бюро вилучає з кредитної історії інформацію, що заперечується, якщо кредитор, який надав цю інформацію, у п’ятнадцятиденний термін з моменту звернення до нього Бюро не надав відповіді.

Бюро кредитних історій зобов’язане повідомити Вас, кредитора, інформація якого заперечувалася, а також усіх, хто звертався до кредитної історії впродовж одного року, про зміну інформації, що заперечувалась або була вилучена з кредитної історії, шляхом надіслання, не пізніше двох днів з моменту внесення таких змін до кредитної історії, копії Вашої оновленої кредитної історії.

Заступник директора Департаменту
легалізації та регулювання діяльності
бюро кредитних історій -
начальник відділу регулювання
діяльності бюро кредитних історій
Юрій Кугаткін