Конституційні засади проведення адміністративної реформи в Україні та удосконалення системи органів виконавчої влади

Директор Департаменту стратегічного планування
та зв\’язків з органами державної влади В. Горбатенко

%d%Конституційні засади проведення адміністративної реформи в Україні та удосконалення системи органів виконавчої влади.%/d% Україна одним із напрямів своєї зовнішньої політики визначила входження до Європейських структур з метою створення високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, культури та демократії...

%d%Детальніше >>
%/d% %%%%

Україна одним із напрямів своєї зовнішньої політики визначила входження до Європейських структур з метою створення високорозвиненої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, культури та демократії.

Рівень забезпеченості прав і свобод людини, їх обсяг і характер свідчать про рівень демократизації громадянського суспільства.

Державно-правовою моделлю будь-якого суспільства, його основним законом є Конституція. Саме тому становлення правової державності, створення якісно нового державного механізму залежить від ступеня демократизації Конституції.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

Прийняття Конституції України стало початком якісно нового етапу в розвитку суспільства і держави, правової системи України, необхідною базою її реформування.

Одним із завдань реформування правової системи держави є проведення адміністративної реформи.

Вирішення цього завдання можливе лише на основі послідовної реалізації як національних законів, так і вимог міжнародно-правових актів.

У 1997 році Указом Президента України була створена Державна комісія з проведення адміністративної реформи. У 1998 році Указом Президента України затверджено заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні, якими основні її положення покладено в основу здійснення реформування системи державного управління, зокрема, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, інституту державної служби, адміністративного законодавства, створення адміністративної юстиції тощо.

У Посланні Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2001 році" зазначається, що для прискорення та поглиблення адміністративної реформи, необхідне утвердження в Україні цілісної системи державного планування та прогнозування. Багато проблем можна розв\’язувати значно легше, ефективніше і з меншими втратами, якщо буде створено надійну систему перспективного прогнозування, науково обґрунтованих передбачень. Це дасть змогу уникати помилок і непередбачуваних наслідків, сприятиме концентрації на пріоритетних напрямах матеріальних, людських та фінансових ресурсів.

Отже, у нашій країні започатковується нова "філософія" державного управління, у центрі якої – інтереси та права людини і громадянина.

Тривалий час державна служба сприймалася інститутом, що "владарює" над громадянами, а громадяни стосовно нього є підлеглими та прохачами.

Тому одним із магістральних завдань адміністративної реформи є втілення в життя принципово нової парадигми взаємовідносин між державою та людиною, згідно з якою влада – це, насамперед, реалізація обов’язків перед громадянином, а не тільки реалізації правомочностей, що зобов’язують громадянина.

На жаль, для нас якісне оновлення і ефективна реалізація норм адміністративного законодавства на практиці ще багато в чому залишається сферою бажаного. Хоч саме у процесі застосування норм цього законодавства реально може бути підтверджена демократичність держави і усієї правової системи.

Окрім того, подальша інтеграція України у світове співтовариство не може не потребувати нового погляду на суспільну цінність і призначення адміністративного права в демократичній, соціальній, правовій державі.

Саме тому, враховуючи фундаментальне значення цієї галузі права, необхідне проведення її радикальної реформи.

Проект Концепції реформи адміністративного права України передбачає основні напрями реформування адміністративного законодавства. Зокрема, передбачається суттєве оновлення змісту адміністративно-правового статусу громадян, реформування законодавства про державну службу, законодавства щодо засад функціонування системи виконавчої влади, організації діяльності та правового статусу окремих її органів.

Вирішальну роль у забезпечення законності, захисту порушених прав і свобод людини і громадянина у сфері адміністративно-правових відносин має відігравати адміністративна юстиція як форма судового контролю за виконавчою владою, удосконалення позасудового захисту прав і свобод громадян тощо. Реалії сучасного позасудового захисту громадян стримує громадян від звернення до загального суду за захистом своїх прав, що пояснюється традиційним сприйняттям ними юстиції як карної системи, а судів, як органів по притягненню громадян до відповідальності.

Обов’язок правової держави гарантувати суб’єктивні права громадянина у відносинах з адміністративними органами також підкреслює необхідність створення адміністративної юстиції в Україні, яка б з одного боку захищала суб’єктивні права громадян, а з другого боку забезпечувала б через свою судову практику законність діяльності органів державної влади і таким чином сприяла б укріпленню правопорядку в державі. Таким чином, сутнісним змістом функціонування адміністративної юстиції є не протистояння органам державної влади, кропітка робота з правової допомоги у їх діяльності, що сприятиме піднесенню її ефективності.

Головне, щоб в основу реформування адміністративного права було покладено принципово нове, насправді демократичне осмислення сутності та призначення адміністративного права.

А це неможливе без цілеспрямованого запровадження в усі сфери адміністративно-правового регулювання принципу верховенства права, який за своєю суттю передбачає пріоритетність прав і свобод людини і громадянина перед усіма іншими цінностями демократичної, правової держави.

Потребує розгляду та прийняття Верховною Радою України Адміністративно-процедурний кодекс України з метою регламентації взаємовідносин громадян з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Цей законопроект допрацьовується Мін\’юстом з урахуванням пропозицій Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та висновків німецьких експертів за результатами обговорення проекту на засідання круглого столу "Реформування адміністративного права - стан та перспективи розвитку".

Кодексом буде запроваджено принципово новий концептуальний підхід у відносинах "людина-влада", оскільки він базуватиметься на таких основних принципах адміністративних процесів, як гласність, прозорість, доступність для громадян інформації про процедури забезпечення їх прав і свобод, демократизм, який передбачає, що органи виконавчої влади мають активніше залучати громадян до процесу вироблення рішень, інформувати населення про такі рішення та процедури їх прийняття.

З метою врегулювання відносин з надання управлінських послуг – діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, яка здійснюється за ініціативою фізичних та юридичних осіб і спрямована на створення умов для реалізації прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб та для виконання їх обов`язків - потребує прийняття Закон України "Про управлінські послуги", розроблення якого покладена на Міністерство юстиції. Оскільки інститут управлінських послуг є новим в адміністративному праві, Мін’юстом організовується проведення наукових досліджень, зокрема, з питань, що стосуються з`ясування його змісту, повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у визначеній сфері.

Конституція України зумовила потребу подальшого вдосконалення не тільки адміністративного законодавства, а й державних інституцій.

Одним із шляхів досягнення цієї мети є створення ефективної системи державного управління, яка відповідала б стандартам демократичної правової держави з соціально-орієнтованою ринковою економікою.

Проведення адміністративної реформи спрямовується на утвердження механізмів ефективної співпраці та збалансування взаємних прав і відповідальності усіх гілок влади, завершення структурної перебудови системи управління економікою, переходу до переважно функціонального принципу її організації, посилення громадського контролю за діяльністю Верховної Ради України та Уряду, інших органів влади.

Проведення адміністративної реформи передбачає й вирішення проблем правозастосовчої діяльності органів виконавчої влади.

Тому невипадково, що одним із першочергових напрямів адміністративної реформи є істотне реформування державної служби. Воно необхідне для забезпечення більш активного визначення статусу посадових осіб органів виконавчої влади, усунення колізій між їх повноваженнями та відповідальністю, створення професійного, некорумпованого апарату виконавчої влади, спроможного оперативно реагувати на зміни у суспільному житті.

Реформування державної служби має базуватись на ключових конституційних вимогах, зокрема щодо забезпечення громадянам рівного права доступу до державної служби (ст. 38), а також спрямування діяльності усіх службовців державного апарату на виконання головного обов’язку держави – утвердження і забезпечення прав і свобод людини.

У зв’язку з цим Указом Президента України від 14 квітня 2000 року затверджено Стратегію реформування системи державної служби в Україні, яка передбачає положення щодо удосконалення класифікації посад державних службовців, посилення відповідальності за неналежне виконання службових повноважень та неналежну роботу щодо запобігання проявам корупції, професійного навчання державних службовців, а також щодо оптимізації управління державною службою.

З метою удосконалення організації, визначення повноважень та порядку діяльності місцевих державних адміністрацій розроблено проект нової редакції Закону України "Про місцеві державні адміністрації".

Міністерством юстиції розробляється проект Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування. Проводиться робота з підготовки проектів законів України "Про вдосконалення механізму контролю з боку територіальних громад за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб", "Про асоціації та інші добровільні об’єднання органів місцевого самоврядування", "Про проведення експериментів розвитку місцевого самоврядування".

Реформування системи місцевого самоврядування не може відбуватися поза межами вирішення питань, пов’язаних з його територіальною основою, законодавчого врегулювання питань адміністративного устрою України. Тому одним із найголовніших питань для здійснення адміністративної реформи, її складової – муніципальної реформи, проведення ефективної регіональної політики є законодавче забезпечення питань адміністративно-територіального устрою шляхом підготовки і прийняття Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України". Міністерством юстиції подано до Кабінету Міністрів України проект Концепції удосконалення системи адміністративно-територіального устрою України.

В розвиток положень зазначеної Концепції Мін’юстом розробляється проект Закону України "Про адміністративно-територіальний устрій України", робота над яким має бути завершена в першій половині 2003 року.

Враховуючи особливий статус міста Севастополя, який згідно з Конституцією України має бути визначений законом, Міністерством юстиції розроблено та подано в установленому порядку відповідний проект закону.

Також Мін’юстом проводиться робота з доопрацювання проекту Закону України "Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим", який схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України та поданий до Адміністрації Президента України у вересні 2000 р. Законопроект доопрацьовується разом з Секретаріатом Кабінету Міністрів України з урахуванням пропозицій Адміністрації Президента України для подання на розгляд Верховної Ради України ІV скликання.

Принципово важливим напрямом адміністративної реформи є суттєве підвищення рівня виконання рішень в органах виконавчої влади і органах місцевого самоврядування. Аналіз причин низької ефективності управлінських рішень дозволяє виявити низку проблем, серед яких: недоліки у структурі органів, неякісна підготовка управлінських рішень, фахова некомпетентність керівників та виконавців.

Це веде до затримок в прийнятті, або ж неприйняття необхідних рішень, а також за невизначеності в термінах економічного та іншого реформування, невиправданих змін курсу виконання прийнятих програм, відсутності тривалих прогнозів. Подекуди спостерігається неузгодженість в роботі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, приймаються непослідовні або ж необґрунтовані рішення.

Підвищення ефективності управлінських рішень і дієвості органів державного управління можливе через підвищення рівня контролю за здійсненням ефективної кадрової політики в цих органах, станом виконавської дисципліни, посиленням відповідальності посадових осіб за результати роботи.

Виходячи з наведеного, безпосередньо на підставі відповідних положень Концепції адміністративної реформи в Україні, за дорученням Державної комісії з проведення адміністративної реформи та Уряду України, розпочато розроблення такого принципово нового для нашого законодавства акту, як Закону України "Про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади та посадових осіб".

Без перебільшення, центральний напрям адміністративної реформи пов’язаний з необхідністю впорядкування системи центральних органів виконавчої влади, підвищенням ефективності їх функціонування, посиленням провідної ролі міністерств як головних суб’єктів вироблення і реалізації державної політики у відповідних галузях та сферах діяльності. В умовах відсутності відповідного законодавчого регулювання та з метою поетапного здійснення адміністративної реформи в Україні Президент України видав Укази від 15 грудня 1999 року "Про систему центральних органів виконавчої влади", "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" та "Про склад Кабінету Міністрів України".

Практика діяльності сформованої системи центральних органів виконавчої влади та необхідність законодавчого врегулювання організації й діяльності центральних органів виконавчої влади зумовлюють необхідність прийняття Закону України "Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади", який розробляється Міністерством юстиції. Його розроблення пов\’язане з прийняттям Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

На реалізацію основних положень Концепції адміністративної реформи в Україні та з метою вдосконалення системи державного управління, забезпечення ефективної діяльності Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів виконавчої влади, а також їх апаратів 29 травня 2001 року Президент України видав Указ, яким запроваджено посади Державного секретаря Кабінету Міністрів України та державних секретарів міністерств, введено посаду Уповноваженого Президента України з питань адміністративної реформи. 14 липня цього ж року затверджено Примірне положення про державного секретаря міністерства, в якому визначені основні завдання та повноваження державних секретарів.

Таким чином, ефективне запровадження наведених та інших заходів адміністративної реформи потребує суттєвого посилення законодавчої бази її проведення.

Подальше становлення демократичної правової держави з соціально орієнтованою економікою вимагає гармонізації відносин між державою і населенням, усіма інститутами громадянського суспільства, відновлення престижу органів, які здійснюють державне управління. Нагальним є проведення реформування регіонального рівня. Але цьому на заваді стає ментальність радянських часів, небажання, а іноді і побоювання запровадити механізми делегування функцій і повноважень на нижчі рівні управлінської ієрархії.

Треба ще раз наголосити на тому, що для успішного здійснення реформи системи державного управління неодмінно має бути змінений механізм правозастосовчої діяльності органів виконавчої влади, з тим, щоб їх діяльність і діяльність посадових осіб була, зрештою, підпорядкована завданням неухильного забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Такий підхід потребує принципових змін у поглядах на сутність та організацію правозастосовчої діяльності органів виконавчої влади, зокрема спрямування її на створення належних умов для повноцінної реалізації громадянами належних їм прав і свобод, надання цими органами різноманітних управлінських послуг населенню.

Для досягнення цієї мети треба повніше використовувати величезний творчий політико-правовий потенціал Конституції України, оскільки в ній закріплені усі необхідні для правового забезпечення нової правозастосовчої діяльності органів виконавчої влади принципи: верховенства права, законності, рівності усіх перед законом, пріоритету закону в правовому регулюванні діяльності органів виконавчої влади, їх посадових осіб. Тільки за умови їх запровадження досягатиметься незворотність, послідовність та реальні перспективи проведення адміністративної реформи в Україні.

Директор департаменту
стратегічного планування
та зв’язків з органами державної влади В. Горбатенко