Бухгалтерськмй облік компаній

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
19 грудня 2008 25/2009 РЕГЛАМЕНТ про зведений баланс сектора кредитно-фінансових установ (перевидання)
17.12.2002 СОМ (2002) 755 ПОВІДОМЛЕННЯ Модернізація системи бухгалтерського обліку Європейських Співтовариств
98/С 143/03 Повідомлення про обов’язковий аудит в Європейському Союзі: шлях уперед
13 травня 2003 2003/38/ЄС ДИРЕКТИВА про внесення змін і доповнень до Директиви 78/660/ЄЕС про річну звітність певних видів компаній щодо сум, виражених у євро
17 травня 2006 2006/43/ЄС ДИРЕКТИВА про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, що вносить зміни до Директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС, і припиняє дію Директиви Ради 84/253/ЄЕС
27 листопада 1984 84/569/ЄЕС ДИРЕКТИВА про перегляд сум, виражених в ЕКЮ в Директиві 78/660/ЄЕС
13 лютого 1989 89/117/ЄEC ДИРЕКТИВА щодо зобов'язання стосовно публікації щорічних бухгалтерських документів структурними підрозділами кредитних та фінансових установ, що створені в державах-членах, головний офіс яких знаходиться на території іншої держави-члена
15 листопада 2000 2001/256/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Мінімальні вимоги щодо гарантії якості обов’язкового аудиту в Європейському Союзі
30 травня 2001 2001/453/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ про визнання, оцінку та розкриття питань, пов’язаних з довкіллям у річній звітності та звітах товариств
16 травня 2002 2002/590/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Незалежність обов’язкових аудиторів в ЄС: ряд основних принципів
19 липня 2002 1606/2002 РЕГЛАМЕНТ про застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
9 вересня 2003 1725/2003 РЕГЛАМЕНТ про ухвалення певних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у відповідності з Регламентом (ЄС) № 1606/2002 Європейського Парламенту та Ради
13 червня 1983 83/349/ЄЕС ДИРЕКТИВА про консолідовану звітність, що базується на пункті (3) (g) статті 54 Договору
21 грудня 2007 1569/2007 РЕГЛАМЕНТ яким засновується механізм визначення еквівалентності стандартів бухгалтерського обліку, що застосовуються емітентами цінних паперів з третіх країн, згідно з Директивами 2003/71/ЄС та 2004/109/ЄС Європейського Парламенту та Ради
16 квітня 2003 року 2014/56/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ про внесення змін до Директиви 2006/43/ЄС про державний аудит річної фінансової звітності та консолідованої звітності