Законодавство про компанії

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
17 травня 2006 року 2006/43/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, що вносить зміни до Директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС, і припиняє дію Директиви Ради 84/253/ЄЕС
16 квітня 2014 року 537/2014 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про конкретні вимоги стосовно обов’язкового аудиту суспільно значимих суб’єктів господарювання та який припиняє дію Рішення Комісії 2005/909/ЄС
26 червня 2013 року 2013/34/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів компаній, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄC Європейського Парламенту та Ради та скасовує Директиву Ради 78/660/ЄEC і 83/349/ЄEC
1 липня 2010 2010/43/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ про виконання Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, що стосується організаційних вимог, конфлікту інтересів, порядку ведення бізнесу, системи управління ризиками та змісту угоди між депозитарієм та керуючою компанією
22 квітня 1997 97/344/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ про покращення та спрощення умов підприємницької діяльності для новостворених підприємств
5 квітня 2011 2011/35/ЄС ДИРЕКТИВА про злиття відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю
1 липня 2010 2010/44/ЄЕС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ про виконання Директиви 2009/65/ЄЕС Європейського Парламенту та Ради стосовно певних положень щодо злиття фондів, структур типу основна-донор та процедури повідомлення
8 липня 2010 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про координацію контрольованих іноземних корпорацій та правила недостатньої капіталізації в межах Європейського Союзу
24 травня 2010 267/2010 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ про застосування частини (3) статті 101 Договору про функціонування Європейського Союзу для певних категорій угод, рішень та узгодженої практики в секторі страхування
21 грудня 1989 89/666/ЄЕС ОДИНАДЦЯТА ДИРЕКТИВА РАДИ про вимоги щодо розкриття інформації філіями, що відкриті у державі-члені товариствами певних видів, що регулюються правом іншої держави
21 грудня 1989 89/667/ЄЕС ДВАНАДЦЯТА ДИРЕКТИВА РАДИ про товариства з обмеженою відповідальністю з єдиним учасником
9 березня 1968 68/151/ЄЕС ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ про узгодження гарантій, яких вимагають держави-члени від товариств у розумінні частини статті 58 Договору з метою захисту інтересів учасників та третіх осіб, з огляду на встановлення рівності таких гарантій у всьому Співтоваристві
13 грудня 1976 77/91/ЄЕС ДРУГА ДИРЕКТИВА РАДИ про узгодження гарантій, яких вимагають держави-члени від товариств у розумінні частини другої статті 58 Договору, з метою захисту інтересів учасників та третіх осіб, з огляду на створення акціонерних товариств, збереження та зміни капіталу, з метою забезпечення рівності застосування таких гарантій
9 жовтня 1978 78/855/ЄЕС ТРЕТЯ ДИРЕКТИВА РАДИ про злиття акціонерних товариств, що базується на статті 54 (3) (g) Договору
25 липня 1978 78/660/ЄЕС ЧЕТВЕРТА ДИРЕКТИВА РАДИ що базується на статті 54 (3) (g) Договору, про річну звітність окремих видів компаній
17 грудня 1982 82/891/ЄЕС ШОСТА ДИРЕКТИВА РАДИ про поділ акціонерних товариств
16 червня 1988 88/С 170/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про вивіз із Співтовариства і ввезення в Співтовариство певних небезпечних хімічних
21 грудня 1988 89/С 9/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про трансграничні перевезення небезпечних відходів у треті країни
25 лютого 1992 92/С 59/01 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ про майбутню політику Співтовариства щодо берегової зони
28 січня 1991 91/С 33/02 РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ щодо Зеленої книги про міське довкілля
3 березня 1975 С 168, 25/07/1975 С. 0002-0003 Резолюція Ради про енергію та довкілля
checked-Council Resolution of 7 October 1997 on the drafting, implementation_ua.doc
21 грудня 1984 85/71/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про список потенційно небезпечних хімічних речовин згідно з Директивою Ради 67/548/ЄЕС про зближення правових приписів, регламентів та адміністративних положень стосовно класифікації, пакування і маркування небезпечних речовин
18 вересня 1986 86/479/ЄЕС РІШЕННЯ КОМІСІЇ що засновує Консультативний Комітет з захисту довкілля у районах, які знаходяться під серйозною загрозою (Середземноморський басейн)
29 травня 2000 1346/2000 РЕГЛАМЕНТ РАДИ про провадження у справах про неплатоспроможність
29 червня 2000 2000/35/ЄC ДИРЕКТИВА про боротьбу з простроченими платежами в комерційних операціях
27 вересня 2001 2001/65/ЄС ДИРЕКТИВА про внесення змін та доповнень до Директив 78/660/ЄЕС, 83/34ЕЄС та 86/635/ЕЄС про правила оцінки, що застосовуються у річній та консолідованій звітності окремих видів компаній, а також банків та інших фінансових установ.
8 жовтня 2001 2001/86/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ що доповнює Статут Європейського товариства стосовно залучення працівників
4 листопада 2003 2003/71/ЄС ДИРЕКТИВА про проспекти, що підлягають опублікуванню при відкритій пропозиції цінних паперів або виставленні їх на продаж, що вносить зміни до Директиви 2001/34/ЄС
22 грудня 2003 2003/124/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ про виконання Директиви 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради про інсайдерські операції та маніпуляції на ринку (зловживання н ринку)
22 грудня 2003 2003/125/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ про виконання Директиви 2003/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради про інсайдерські операції та маніпуляції на ринку (зловживання на ринку)
18 червня 2003 2003/51/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про внесення змін до Директив 78/660/ЄЕС, 83/349/ЄЕС, 86/635/ЄЕС та 91/674/ЄЕС про річну та консолідовану звітність певних видів компаній, банків та інших фінансових установ та страхових підприємств
15 липня 2003 2003/58/ЄС ДИРЕКТИВА про внесення змін до Директиви Ради 68/151/ЄЕC, стосовно розголошення вимог відносно певних типів компаній
28 січня 2003 2003/6/ЄС ДИРЕКТИВА про інсайдерську діяльність та маніпулювання ринком
22 липня 2003 2003/72/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ яка доповнює Статут про Європейське Кооперативне Товариство щодо залучення працівників
21 квітня 2004 2004/25/ЄС ДИРЕКТИВА про пропозиції поглинання
17 лютого 2005 2005/19/ЄС ДИРЕКТИВА РАДИ про внесення змін до Директиви 90/434/ЄЕС 1990 року про загальну систему оподаткування, що застосовується до об’єднання, поділу, переведення активів та обміну акцій щодо компаній різних держав-членів
26 жовтня 2005 2005/56/ЄС ДИРЕКТИВА про транскордонне злиття товариств з обмеженою відповідальністю
10 грудня 1984 84/641/ЄEC ДИРЕКТИВА РАДИ що вносить зміни, зокрема що стосується допомоги подорожуючим, до Першої Директиви (73/239/ЄEC) про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення діяльності з прямого страхування, іншого, ніж страхування життя
21 грудня 1989 89/666/ЄЕС ОДИНАДЦЯТА ДИРЕКТИВА РАДИ про вимоги щодо розкриття інформації філіями окремих видів компаній, відкритими у державі-члені, на які поширюється дія права іншої держави
8 листопада 1990 90/604/ЄЕС Директива Ради про внесення змін до Директиви Ради 78/660/ЄЕС про річну звітність та Директиви 83/349/ЄЕС про консолідовану звітність що стосується звітності малих та середніх компаній а також оприлюднення звітностей у екю
8 листопада 1990 90/605/ЄЕС ДИРЕКТИВА РАДИ про внесення змін до Директиви Ради 78/660/ЄЕС про річну звітність та Директиви 83/349/ЄЕС про консолідовану звітність щодо сфери застосування цих Директив
3 березня 1997 97/9/ЄС ДИРЕКТИВА про схеми компенсації інвесторам
2.10.2002 2002/0240(COD) ДИРЕКТИВИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про пропозиції стосовно поглинання
1 червня 2001 2001/С 240 Е/32 Пропозиція щодо прийняття Директиви Європейського Парламенту та Ради про інсайдерські операції та маніпуляції на ринку (зловживання на ринку)
2003/С 20/06 Пропозиція щодо прийняття Регламенту Ради стосовно контролю за концентрацією суб’єктів господарювання
3 квітня 1996 96/280/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ про визначення малих та середніх підприємств
6 травня 2003 2003/361/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ про визначення мікро-, малих та середніх підприємств
20 січня 2004 139/2004 РЕГЛАМЕНТ РАДИ щодо контролю за концентраціями суб’єктів господарювання
22 липня 2003 1435/2003 РЕГЛАМЕНТ РАДИ про статут європейського кооперативного товариства (SСE) (ЄКТ)
25 липня 1985 2137/85 РЕГЛАМЕНТ РАДИ про Європейське об‘єднання з економічних інтересів (ЄОЕІ)
8 жовтня 2001 2157/2001 РЕГЛАМЕНТ РАДИ про Статут європейського товариства (SE) (ЄТ)
Принципи корпоративного управління ОЕСР ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ ТА РОЗРОБОК
14 грудня 2004 2004/913/ЄC РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ про схвалення відповідного режиму щодо винагороди директорів лістингованих компаній
15 лютого 2005 2005/162/ЄC РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ про роль невиконавчих директорів або наглядових директорів лістингованих компаній і про комітети (наглядової) ради
5 лютого 2010 2010/64/ЄС РІШЕННЯ КОМІСІЇ про відповідність компетентних органів певних третіх країн відповідно до Директиви 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради
8 травня 2007 2007/14/ЄС ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ що встановлює детальні правила для імплементації певних положень Директиви 2004/109/ЄС про гармонізацію вимог щодо прозорості стосовно інформації про емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку
9 жовтня 1978 78/855/ЄЕС ТРЕТЯ ДИРЕКТИВА РАДИ що основується на пункті (g) частини 3 статті 54 Договору щодо злиття акціонерних товариств відкритого типу з обмеженою відповідальністю
17 грудня 1982 82/891/ЄЕС ШОСТА ДИРЕКТИВА РАДИ що основується на пункті (g) частини 3 статті 54 Договору, щодо поділу акціонерних товариств відкритого типу з обмеженою відповідальністю
21 грудня 1989 89/667/ЄЕС ДВАНАДЦЯТА ДИРЕКТИВА РАДИ про товариства з обмеженою відповідальністю з єдиним учасником
21 квітня 2004 2004/25/ЄС ДИРЕКТИВА про пропозиції поглинання
17 травня 2006 2006/43/ЄС ДИРЕКТИВА про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, та про внесення змін до Директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС, і скасовує Директиву Ради 84/253/ЄЕС
14 червня 2006 2006/46/ЄС Директива про внесення змін до Директив Ради 78/660/ЄЕС про річну звітність окремих типів компаній, 83/349/ЄЕС про консолідовану звітність, 86/635/ЄЕС про річну звітність та консолідовану звітність бантів та інших фінансових установ та 91/674/ЄЕС про річну звітність та консолідовану звітність страхових підприємств
11 червня 2007 2007/36/ЄС ДИРЕКТИВА про використання певних прав акціонерів у лістингованих компаніях
16 вересня 2009 2009/101/ЄС ДИРЕКТИВА про узгодження гарантій, яких вимагають держави-члени від товариств у розумінні другої частини статті 48 Договору з метою захисту інтересів учасників та третіх осіб, з огляду на встановлення рівності таких гарантій по всьому Співтоваристві
16 вересня 2009 2009/102/ЄС ДИРЕКТИВА у сфері законодавства про компанії про приватні компанії з обмеженою відповідальністю, що складаються з одного члена
25 липня 1978 78/660/ЄЕС ЧЕТВЕРТА ДИРЕКТИВА РАДИ що базується на пункті (g) частини 3 статті 54 Договору про річну звітність окремих видів компаній
9 березня 1968 68/151/ЄЕС ПЕРША ДИРЕКТИВА РАДИ про узгодження гарантій, яких вимагають держави-члени від товариств у розумінні другої частини статті 58 Договору з метою захисту інтересів учасників та третіх осіб, з огляду на встановлення рівності таких гарантій по всьому Співтоваристві
13 грудня 1976 77/91/ЄЕС ДРУГА ДИРЕКТИВА РАДИ про узгодження гарантій, яких вимагають держави-члени від товариств у розумінні частини другої статті 58 Договору, з метою захисту інтересів учасників та третіх осіб, з огляду на створення акціонерних товариств, збереження та зміни капіталу з метою забезпечення рівності застосування таких гарантій
13 червня 1983 83/349/ЄЕС СЬОМА ДИРЕКТИВА РАДИ про консолідовану звітність, що основується на пункті (g) частини 3 статті 54 Договору
21 грудня 1989 89/666/ЄЕС ОДИНАДЦЯТА ДИРЕКТИВА РАДИ про вимоги щодо розкриття інформації філіями окремих видів компаній, відкритими у державі-члені, на які поширюється дія права іншої держави
30 квітня 2009 2009/384/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ щодо політик винагороди в секторі фінансових послуг
19 липня 2002 1606/2002 РЕГЛАМЕНТ про застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
25 жовтня 2012 р. (ЄС) №978/2012 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про застосування схеми генеральних тарифних преференцій і скасування Регламенту Ради (ЄС) № 732/2008
12 березня 2008 року (ЄС) №223/2008 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що встановлює умови і процедури визнання організацій виробничих підприємств із вирощування шовкопрядів
16 квітня 2014 року (ЄС) №537/2014 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про конкретні вимоги стосовно обов’язкового аудиту суспільно значимих суб’єктів господарювання та який припиняє дію Рішення Комісії 2005/909/ЄС
25 жовтня 2012 року 2012/30/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про узгодження гарантій, яких вимагають держави-члени від товариств у розумінні другої частини статті 54 Договору про функціонування Європейського Союзу для захисту інтересів учасників та третіх осіб, з огляду на створення акціонерних товариств, збереження та зміни капіталу з метою встановлення рівності таких гарантій (В новій редакції)