Інші сфери регулювання

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
від 3 травня 2014 року 2014/42/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ Про замороження та конфіскацію засобів та доходів отриманих злочинним шляхом у Європейському Союзі
1 липня 2010 583/2010 РЕГЛАМЕНТ Про виконання Директиви 2009/65/ЄC Європейського Парламенту та Ради стосовно ключової інформації для інвестора та виконання необхідних умов при наданні ключової інформації для інвестора або проспекту на довговічному носії, іншому, ніж паперовий, та за допомогою веб-сайту
24 листопада 2010 1092/2010 РЕГЛАМЕНТ Про макро-пруденційний нагляд Європейського Союзу за фінансовою системою та про встановлення Європейської ради з аналізу системних ризиків
20 жовтня 2010 994/2010 РЕГЛАМЕНТ Стосовно заходів на забезпечення безпеки постачання газу, яким скасовується Директива Ради 2004/67/ЄС
7 липня 2007 2007/436/ЄС РІШЕННЯ Про систему власних ресурсів Європейського Співтовариства
16 жовтня 2007 SEC (2007) 1341 ПОВІДОМЛЕННЯ Перегляд стандартів внутрішнього контролю і основної структури - Посилення ефективності контролю
20 серпня 2009 2009/625/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про медіаграмотність в цифровому середовищі для підвищення конкурентноздатності в галузі аудіовізуальної індустрії та контенту, а також відкритого для всіх інформаційного суспільства
20 грудня 2007 74/2008 РЕГЛАМЕНТ Про заснування «Спільного підприємства ARTEMIS» для впровадження Об’єднаної технологічної ініціативи у сфері вбудованих комп’ютерних систем
23 квітня 2009 2009/23/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо неавтоматичних заважувальних приладів
20 квітня 2010 330/2010 РЕГЛАМЕНТ Про застосування частини 3 статті 101 Договору про функціонування Європейського Союзу до окремих категорій вертикальних угод та узгоджених практик
14 грудня 2010 1217/2010 РЕГЛАМЕНТ Про застосування частини 3 статті 101 Договору про функціонування Європейського Союзу до окремих категорій угод з науково-технічних та проектно-конструкторських робіт
14 грудня 2010 1218/2010 РЕГЛАМЕНТ Про застосування частини 3 статті 101 Договору про функціонування Європейського Союзу до певних категорій угод про спеціалізацію
26 травня 2010 COM (2005) 261 (остаточний варіант ПОВІДОМЛЕННЯ Більше чи менше контролю? Правильний розподіл балансу між адміністративними витратами на контроль і ризиком помилки
12 травня 2004 COM (2004) 374 остаточна версія ПОВІДОМЛЕННЯ Біла книга про послуги загального значення
9 березня 2011 305/2011 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС
25 лютого 2011 (2011/130/ЄС РІШЕННЯ Що встановлює мінімальні вимоги до транскордонної обробки документів з електронним підписом компетентних органів в рамках Директиви 2006/123/ЄС Європейського Парламенту і Ради з послуг на внутрішньому ринку
16 лютого 2011 2011/7/ЄС ДИРЕКТИВА Про протидію простроченню платежів в торгових операціях (перевидання)
23 листопада 2010 1089/2010 РЕГЛАМЕНТ Про виконання Директиви Європейського Парламенту та Ради 2007/2/ЄС щодо сумісності наборів просторових даних та послуг
2 лютого 2011 88/2011 РЕГЛАМЕНТ Про виконання Регламенту (ЄС) № 452/2008 Європейського Парламенту та Ради про складання та розробку статистики з освіти та навчання протягом всього життя, що стосується статистики в галузі систем освіти та професійної підготовки
14 січня 2011 10/2011 РЕГЛАМЕНТ Про пластмасові матеріали та вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами
22 вересня 2010 911/2010 РЕГЛАМЕНТ Про Європейську програму моніторингу Землі (GMES) та її початкові операції (з 2011 по 2013)
28 лютого 2002 2002/187/ЮВС РІШЕННЯ Про заснування Євроюсту з метою посилення боротьби проти тяжких злочинів
19 травня 2010 239/2010 РЕГЛАМЕНТ Що створює Європейське бюро з надання притулку
17 червня 2008 593/2008 РЕГЛАМЕНТ Про право, що застосовується до договірних зобов’язань (Рим І)
11 липня 2007 864/2007 РЕГЛАМЕНТ Про право, що застосовується до недоговірних зобов’язань (Рим ІІ)
24 жовтня 2006 1638/2006 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює загальні положення, які створюють Інструмент Європейського Сусідства та Партнерства
січень 2012 ПОСІБНИК Практичний посібник з контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС
2010 TAXUD/A3/0007/2010 ПОСІБНИК ПОСІБНИК З ТРАНЗИТУ
30 листопада 2009 1162/2009 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює перехідні заходи щодо імплементації Регламентів (ЄC) № 853/2004,(ЄC) №854/2004 і (ЄC) № 882/2004 Європейського Парламенту і Ради
3 вересня 1998 98/536/ЄЕС РІШЕННЯ Про визначення переліку національних референтних лабораторій для виявлення залишкових кількостей
7 жовтня 2010 920/2010 РЕГЛАМЕНТ Щодо стандартизованої і захищеної системи реєстрів відповідно до Директиви 2003/87/ЄC Європейського Парламенту та Ради і Рішення № 280/2004/ЄС Європейського Парламенту і Ради
24 жовтня 1995 95/46/ЄС ДИРЕКТИВА Про захист громадян стосовно обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних
1 вересня 2010 2010/485/ЄС РІШЕННЯ Щодо відповідності компетентних органів Австралії та Сполучених Штатів відповідно до Директиви 2006/43/ЄC Європейського Парламенту та Ради
18 лютого 2003 343/2003 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює критерії та механізми визначення держави-члена, відповідальної за розгляд заяви про надання притулку, поданої в одній із держав-членів громадянином третьої країни
14 січня 2009 2008/121/ЄС ДИРЕКТИВА Про назви текстилю (Переглянута версія)
11 грудня 2000 2725/2000 РЕГЛАМЕНТ Про заснування системи «Євродак» для порівняння відбитків пальців з метою ефективного застосування Дублінської Конвенції
06 травня 2010 COM(2010)213 остаточна версія ПОВІДОМЛЕННЯ План дій щодо неповнолітніх осіб без супроводу (2010 – 2014 рр.)
Травень 2009 2004/22/ЄC ДИРЕКТИВА Інструкція з програмного забезпечення
Квітень 1999 WELMEC 4.1(Випуск 2) НАСТАНОВА Настанова для оцінки та діяльності нотифікованих органів, що здійснюють оцінку відповідності згідно з Директивою 90/384/ЄEC
Квітень 2003 WELMEC 6.6 Випуск 1 НАСТАНОВА Настанова для визнання процедур
Травень 2005 WELMEC 7.1 Видання 2 Інформаційний документ Розробка вимог програмного забезпечення
Травень 2007 WELMEC 8.0 Випуск 1 НАСТАНОВА Директива 2004/22/ЄC з вимірювальних приладів Настанови з перевірки та діяльності органів, що призначені для виконання перевірки відповідності
Червень 2006 WELMEC 8.1 Випуск 1 ДОВІДНИК Довідник термінів та визначень у MID та їх зв`язок з визначеними термінами у інших міжнародних документах з метрології
Вересень 2006 2004/22/ЄС ДИРЕКТИВА Застосування Модулю Н1
Травень 2007 2004/22/ЄC ДИРЕКТИВА Застосування Модуля B
Травень 2007 2004/22/EC ДИРЕКТИВА Презумпція відповідності системі якості виробників модулям D і H 1 із застосуванням стандарту EN ISO 9001:2000
Травень 2007 2004/22/ЄС ДИРЕКТИВА Оцінка уповноважених органів, відповідальних за перевірку типу. Презумпція відповідності, що базується на EN 45011
Травень 2007 2004/22/EC ДИРЕКТИВА Презумпція відповідності системі якості виробників модулям D і H 1 із застосуванням стандарту EN ISO 9001:2000
Травень 2008 2004/22/ЄC ДИРЕКТИВА Оцінка Уповноважених органів, призначених для модуля F на основі EN ISO / IEC 17020
Грудень 2008 WELMEC 8.8 Випуск 1 Загальні та адміністративні аспекти Загальні та адміністративні аспекти добровільної системи модульної оцінки вимірювальних приладів згідно MID
Вересень 2001 WELMEC 10.1 Випуск 1 НАСТАНОВА Настанова щодо стандартизованої експертизи типових ротаційних лічильників об’єму будь-яких рідин, окрім води
Травень 2010 2004/22/ЄС (MID) ДИРЕКТИВА Спільне застосування комунальних лічильників
23 березня 2005 2005/С 74/07 ВИСНОВОК Побудова нашого спільного майбутнього: політичні задачі та бюджетні ресурси збільшеного Союзу на 2007-2013
17 січня 2006 COM(2006) 9 остаточне ПОВІДОМЛЕННЯ План дій Комісії стосовно Структури Інтегрованого Внутрішнього Контролю
03 березня 2010 COM(2010)2020 остаточна версія ПОВІДОМЛЕННЯ Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання
15 грудня 1969 69/493/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законодавств держав-членів про кришталеве скло
18 червня 1991 91/477/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про контроль за придбанням та володінням зброї
10 березня 2010 2010/13/ЄС ДИРЕКТИВА Про координацію певних положень, встановлених законами, підзаконними актами та адміністративними положеннями у державах-членах стосовно надання аудіовізуальних медіа-послуг (Директива про аудіовізуальні медіа-послуги)
21 червня 2002 2002/549/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ Про загальні керівні принципи економічних політик держав-членів та Співтовариства
23 квітня 2008 2008/C 111/01 РЕКОМЕНДАЦІЯ Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості отримати освіту протягом усього життя
23 липня 2001 1515/2001 РЕГЛАМЕНТ Про заходи, які можуть бути прийняті Співтовариством згідно постанови, прийнятої Органом з вирішення суперечок СОТ, щодо антидемпінгових і питань антисубсидування
18 грудня 2006 1906/2006 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює правила участі підприємств, дослідницьких центрів та університетів у діяльності у рамках Сьомої Рамкової Програми та розповсюдження результатів досліджень(2007-2013)
9 липня 2008 765/2008 РЕГЛАМЕНТ Що встановлює вимоги для акредитації та ринкового нагляду щодо реалізації продукції та скасовує Регламент (ЄЕС) № 339/93
10 січня 2014 року (ЄС) №17/2014 ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що встановлює стандартну форму повідомлення про спеціальні заходи в рамках Механізму швидкого реагування на злочини, пов’язані з ПДВ
30 жовтня 2013 р. (ЄС) №157/2014 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ щодо умов розміщення на веб-сайті декларації характеристик якості будівельних виробів
3 травня 2014 року 2014/42/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про замороження та конфіскацію засобів та доходів отриманих злочинним шляхом у Європейському
26 березня 2012 року 2013/94/ЄС РІШЕННЯ РАДИ про висновок Регіональної конвенції про пан-Євро-Середземноморські преференційні правила походження