Цінні папери та інвестиційні фонди

Дата акта Номер акта Вид акта Назва акта
30 квітня 2009 2005/162/ЄС РЕКОМЕНДАЦІЯ КОМІСІЇ Що доповнює Рекомендації 2004/913/ЄC та 2005/162/ЄС, щодо системи винагороди директорів лістингових компаній
15 грудня 2004 2004/109/ЄС ДИРЕКТИВА Про гармонізацію вимог щодо прозорості відносно інформації про емітентів, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому ринку, та внесення змін до Директиви 2001/34/ЄС
29 квітня 2004 (ЄС) № 809/2004 РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ Про імплементацію Директиви Європейського Парламенту та Ради 2003/71/ЄС стосовно інформації, яка міститься в проспектах, включення інформації з використанням посилань, публікація проспектів та розповсюдження повідомлень рекламного характеру.
16 грудня 2002 2002/87/ЄС ДИРЕКТИВА Про додатковий нагляд за кредитними установами, страховими підприємствами та інвестиційними фірмами у фінансовому конгломераті та внесення поправок до Директив Ради 73/239/ЄЕС, 79/267/ЄЕС, 92/49/ЄЕС, 92/96/ЄЕС, 93/6/ЄЕС та 93/22/ЄЕС, Директив Європейського Парламенту та Ради 98/78/ЄЕС та 2000/12/ЄС
11 травня 2005 2005/14/ЄС Директива Що змінює Директиви Ради 72/166/ЄЕС, 84/5/ЄЕС, 88/357/ЄЕС та 90/232/ЄЕС та Директиву 2000/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради про страхування цивільної відповідальності при використанні механічних транспортних засобів
21 квітня 2004 (ЄС) № 785/2004 РЕГЛАМЕНТ Що змінює Директиви Ради 72/166/ЄЕС, 84/5/ЄЕС, 88/357/ЄЕС та 90/232/ЄЕС та Директиву 2000/26/ЄС Європейського Парламенту та Ради про страхування цивільної відповідальності при використанні механічних транспортних засобів
29 квітня 2004 2004/72/ЄC ДИРЕКТИВА Про виконання Директиви 2003/6/ЄC Європейського Парламенту та Ради щодо загальноприйнятих ринкових практик, визначення інсайдерської інформації відносно деривативів на купівлю товарів, складання списків інсайдерів, нотифікації операцій менеджерів і нотифікації підозрілих операцій
9 березня 2005 2005/1/ЄC ДИРЕКТИВА Що вносить зміни до Директив Ради 73/239/ЄEC, 85/611/ЄEC, 91/675/ЄEC, 92/49/ЄEC і 93/6/ЄEC та Директив 94/19/ЄC, 98/78/ЄC, 2000/12/ЄC, 2001/34/ЄC, 2002/83/ЄC і 2002/87/ЄC, щоб встановити нову організаційну структуру для комітетів фінансових послуг
9 грудня 2002 2002/92/ЄС ДИРЕКТИВА Про страхове посередництво
5 листопада 2002 2002/83/ЄС ДИРЕКТИВА Про страхування життя
14 травня 1990 90/232/ЄЕС ДИРЕКТИВА Про наближення законодавств держав-членів про страхування цивільної відповідальності щодо використання механічних транспортних засобів
6 червня 2001 С (2001) 1493 Рішення Комісії Що засновує Європейський Комітет з цінних паперів
9 грудня 2005 2005/C 323/10 ВИСНОВОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ На запит Ради Європейського Союзу про ухвалення Директиви Європейського Парламенту та Ради, що змінює Директиву 2004/39/ЄС про ринки фінансових інструментів у тому, що стосується певних крайніх строків
6 червня 2001 З (2001) 1501 Рішення комісії Що засновує Європейський комітет біржового контролю
12.07.2005 COM (2005) 314 ЗЕЛЕНА КНИГА ПРО ПОКРАЩЕННЯ ПРАВОВОЇ СТРУКТУРИ ЄС ЩОДО ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ
6 червня 2001 С(2001) 1493 РІШЕННЯ КОМІСІЇ Про заснування Комітету Європи з Цінних Паперів
22 червня 1988 88/357/ЄЕС ДИРЕКТИВА Щодо узгодження законів, підзаконних актів та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування, окрім страхування життя, і що встановлює положення для ефективного користування свободою надання послуг та вносить зміни до Директиви 73/239/ЄЕС
19 травня 1998 98/26/ЄС ДИРЕКТИВА Щодо завершення розрахунків у платіжних системах і системах розрахунків з використанням цінних паперів
29 квітня 2004 809/2004 РЕГЛАМЕНТ Про імплементацію Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно інформації, що міститься в проспектах емісії, так само як і формату, об’єднання посилань та публікацій таких проспектів емісії, та розповсюдження оголошень
15 травня 2008 2008/402/ЄС РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ Про процедуру акредитації безпеки виробників, які здійснюють виробництво елементів безпеки євро банкнот (ЄЦБ/2008/3)
27 квітня 2004 С(2004) 1541/1 РЕКОМЕНДАЦІЯ Про використання похідних фінансових інструментів для інститутів спільного інвестування у цінні папери, що знаходяться в обігу (ІСІ)
22 жовтня 2013 року 2013/50/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ що вносить зміни до Директиви 2004/109/ЄС Європейського Парламенту і Ради про гармонізацію вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери допущені до торгів на регульованому ринку, Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту і Ради про проспект торгів, що публікується у випадках, коли цінні папери пропонуються для продажу приватним особам або допущені до торгів та Директиви Комісії 2007/14/ЄC , що встановлює детальні правила для імплементації окремих положень Директиви 2004/109/ЄC
19 грудня 2012 року (ЄС) №231/2013 ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ що доповнює Директиву 2011/61/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно звільнення від зобов'язань, загальних умов діяльності, депозитаріїв, левериджу, прозорості та нагляду
4 липня 2012 року (ЄС) №648/2012 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про ринок позабіржових деривативів, центральних контрагентів і торгових репозиторіїв
18 жовтня 2013 року (ЄС) №1073/2013 РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ стосовно статистики щодо активів і зобов’язань інвестиційних фондів (нова редакція) (ЄЦБ/2013/38)
11 березня 2008 року 2008/22/ЄC ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ про внесення змін до Директиви 2004/109/ЄС про гармонізацію вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери допущені до торгів на регульованому ринку, щодо здійснення повноважень, покладених на Комісію
11 березня 2008 року, 2008/26/ЄС ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ що вносить зміни до Директиви 2003/6/ЄС про інсайдерські операції та ринкові маніпуляції (зловживання ринком) відносно наданих Комісії виконавчих повноважень