Щодо вимог до відомостей, які вказуються у заяві про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації з загальнодержавною, регіональною, зарубіжною сферами розповсюдження

Заява подається державною мовою у друкованому вигляді на аркуші формату А4 за підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб (для засновників – юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою).

Далі надається зразок заяви з вимогами до кожного пункту:

Міністерство юстиції України

Заява

Згідно із Законом "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" прошу (симо) зареєструвати (перереєструвати у зв’язку із зміною засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання) періодичне (або таке, що продовжується) друковане видання).

Повідомляємо необхідні дані:

1.Засновник (співзасновники) видання:

якщо засновником є юридична особа - наводиться її повне найменування за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (без скорочень);

якщо засновником є іноземна юридична особа – повне найменування наводиться у перекладі на українську мову і повинно відповідати установчим документам, що додаються до заяви (установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку);

якщо засновником є громадянин України або іншої держави - вказується громадянство, серія та номер паспорту, ким і коли виданий);

1-1. пов’язана особа (особи) засновника (кожного із співзасновників):

пов’язаною особою є юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;

якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи;

якщо пов’язаною особою є фізична особа, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

2.Вид видання:

(газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест)

для додатків до друкованих засобів масової інформації у вигляді видань газетного та журнального типу – вказується вид видання і назва друкованого засобу масової інформації, до якого відноситься додаток

3.Статус видання:

(вітчизняне - друкований ЗМІ, у якого засновником виступають українська юридична та/або фізична особа;

спільне - друкований засіб масової інформації, створений за участю іноземної юридичної та/або фізичної особи (осіб)

4.Назва (назви) видання:

(повинна бути викладена з урахуванням вимог статті 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», згідно якої друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами;

крім того, назва повинна бути викладена мовами, якими видання виходитиме у світ)

5.Мова (и) видання:

з урахуванням вимог статті 4 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», згідно якої друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами;

якщо видання буде видаватись кількома мовами, то зазначаються які саме мови, а також яким чином буде здійснюватись випуск: паралельними випусками – паралельний вихід номерів окремо кожною мовою, або змішаними мовами - декілька мов в одному випуску);

6.Сфера розповсюдження:

регіональна – в межах кількох областей (зазначаються області на які буде поширюватися видання),

загальнодержавна – в межах всієї України,

зарубіжна – тільки за кордоном;

7.Категорії читачів:

стисло вказується цільова аудиторія видання. Наприклад: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники певної галузі, науковці тощо.

8.Програмні цілі (основні принципи):

стисла характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання

9.Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання:

10.Юридична адреса засновника: (кожного із співзасновників) та його (їх) банківські реквізити, номери засобів зв’язку:

юридична адреса, що наводиться у заяві, повинна співпадати з місцезнаходженням юридичної особи, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

якщо засновником виступає фізична особа - наводиться адреса реєстрації її місця проживання

якщо у фізичної особи відсутні банківські реквізити – надається інформація про їх відсутність.

11.Місцезнаходження редакції:

адреса редакції з урахуванням вимог статті 93 Цивільного кодексу України

12.Вид видання за цільовим призначенням: (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера – реклама/, інформаційне, для дітей тощо).

якщо заяву подано для державної реєстрації спеціалізованого друкованого засобу масової інформації, на діяльність якого поширюються окремі статті Закону України «Про рекламу», вид видання за цільовим призначенням має бути визначено засновником як спеціалізоване, і має узгоджуватись з програмними цілями (основними принципами) та категорією читачів

У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві, зобов’язуюсь (ємося) протягом місяця, з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий орган, в т. ч. Внести зміни до правоустановчих документів.

Департамент державної реєстрації