Перелік кваліфікаційних критеріїв (вимог) до учасників переговорної процедури закупівлі юридичних послуг з представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах за участю іноземного суб'єкта та України, та перелік документів щодо п

Якщо замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії мають бути завірені „мокрою” печаткою учасника (за наявності) та містити напис «Копія. Згідно з оригіналом».

Ненадання учасником якого-небудь з документів, надання незавірених копій документів, зазначених в Таблиці 1 та Таблиці 2 є підставою для відхилення пропозиції учасника.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції учасника будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

Документи, які не передбачені Господарським кодексом України для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції. Учасники – нерезиденти для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах подають у складі своєї пропозиції документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані

.

Таблиця 1

Перелік документів, що надаються для підтвердження
відповідністі кваліфікаційним критеріям (частини 2 статті 16 Закону)

№ з/п Кваліфікаційна вимога Документи, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційній вимозі
1 Наявність обладнання та матеріально-технічної бази 1.1. Лист у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання умов договору про закупівлю, засвідчений учасником
2 Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід 2.1. Лист у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (із наданням копій відповідних дипломів та сертифікатів) та які будуть надавати юридичні послуги, засвідчений учасником.
2.2. Письмове підтвердження того, що прогнозована завантаженість заявлених у пропозиції співробітників Учасника не перевищуватиме встановлену законодавством про працю відповідної країни норму робочого часу у випадку виграшу Учасника у всіх процедурах, в яких він приймає участь, а також з урахуванням завантаженості іншою роботою, окрім представництва інтересів України.
2.3. Копія ліцензії (дозволу) на надання юридичних послуг
3 Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів 3.1. Лист у довільній формі, що містить інформацію про досвід виконання аналогічних договорів за останні 2 роки разом з документальним підтвердженням їх виконання (копії договорів, видаткових накладних та/або листів-відгуків від організацій - не менше двох), засвідчений учасником.
3.2. Лист-підтвердження учасника про відсутність конфлікту інтересів.
3.3. Інформація щодо практичних порад, розробки стратегії і тактики захисту інтересів держави, здійснення інших заходів, пов’язаних з представництвом інтересів держави Україна у справах, стосовно яких здійснюється закупівля.
4 Наявність фінансової спроможності 4.1. Копії балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період з відміткою про прийняття уповноваженим органом, засвідчені учасником*
4.2. Копію звіту про рух грошових коштів за останній звітній період, з відміткою про прийняття уповноваженим органу, засвідчена учасником*
4.3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку(банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, видану не раніше ніж за місяць до дати подання учасником документів

* У разі, якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, він подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності, та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення; такі документи мають бути належним чином завірені учасником та супроводжуватись офіційним перекладом на українську мову.

Таблиця 2

Перелік додаткових документів, що має надати учасник

1 Оригінал довідки з обслуговуючого банку (банків) про наявність рахунків в банківських установах, видану не раніше ніж за місяць до дати подання учасником документів
2 Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
3 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
4 Копія паспорту (для фізичних осіб)
5 Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, завірена учасником
6 Лист-згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних учасника для забезпечення участі у процедурі, цивільно-правових та господарських відносинах
Документи, що підтверджують відсутність підстав для відмови
в участі у процедурі закупівлі
7 7.1. Лист-підтвердження від учасника про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до кримінальної відповідальності, не більше місячної давнини відносно дати подання учасником документів Пункти 4, 5 частини 1 статті 17 Закону
7.2. Лист у довільній формі, що містить інформацію про відсутність у учасника судимості за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, за вчинення корупційного правопорушення у сфері державних закупівель
8 8.1. Копія антикорупційної програми учасника, засвідчена учасником*
8.2. Копія документа учасника, в якому зазначено, що певну особу визначено уповноваженою з антикорупційної програми учасника*
8.3. Документ, виданий уповноваженим органом, який підтверджує, що учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або лист-пояснення учасника чи інший документ у довільній формі з обґрунтуванням неможливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та підтвердження не вчинення ним таких правопорушень, якщо на дату підготовки пропозиції не визначено порядок надання такого документа, складений не раніше ніж за один місяць до дати подання документів учасником
Пункти 2 частини 1 статті 17 Закону
9 Оригінал інформаційної довідки, виданої компетентним органом, про відсутність порушеної стосовно учасника справи про банкрутство, видану не раніше ніж за один місяць до моменту подання учасником документів Пункт 7 частини 1 статті 17 Закону
10 Оригінал довідки про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету, видану не раніше ніж за місяць до дати подання учасником документів Пункт 1 частини 2 статті 17 Закону
11 Документи, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю (засвідчена учасником копія довіреності або копія документу, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на укладання договору)
12 Засвідчена копія Статуту або іншого установчого документу Пункт 2 частини 2 статті 17 Закону

*Зазначені документи учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника передбачена Законом України «Про запобігання корупції»

Примітка № 1: у випадках, коли наявна вимога Замовника щодо надання копії документу, засвідченої учасником, це означає, що має бути надана копія, кожна сторінка якої засвідчена підписом уповноваженої особи учасника із зазначенням посади і дати та скріплена печаткою (за наявності). У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально засвідченої копії документу. Документи, видані на території іноземних держав, підлягають легалізації згідно вимог чинного законодавства.

Примітка № 2: у випадках, коли запитувані документи не передбачені законодавством країни реєстрації Учасника, необхідно надати пояснення з цього приводу з посиланням на відповідне законодавство зазначеної країни.

Примітка №3: Учасники, які здійснюють діяльність без печатки згідно з законодавством країни реєстрації учасника, надають лист-роз’яснення з приводу її відсутності