Видача свідоцтв судовим експертам

ПОРЯДОК ВИДАЧІ СВІДОЦТВ ПРО ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

Загальні положення

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судову експертизу" судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Судовими експертами згідно із статтями 9, 10, 16 цього Закону можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Повноваження щодо порядку присвоєння (позбавлення) кваліфікації судового експерта

Порядок присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям чи позбавлення кваліфікації судового експерта фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, визначається Міністерством юстиції України.

З цією метою при Міністерстві юстиції України створюється Центральна експертно-кваліфікаційна комісія (далі – ЦЕКК), яка діє відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5.

Організаційне забезпечення діяльності ЦЕКК здійснюється структурним підрозділом Міністерства юстиції України, на який покладено експертне забезпечення правосуддя (Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та банкрутства – тел. (044) 486-68-59).

Підготовку матеріалів для розгляду ЦЕКК забезпечує секретар ЦЕКК.

Основними завданнями ЦЕКК є проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта і розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих експертних установ.»;

Умови для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ

Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

Підготовка та стажування фахівців, які мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта здійснюються за програмами підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та підготовки з відповідних експертних спеціальностей

Атестація включає вивчення поданих документів та кваліфікаційний іспит. Під час іспиту особа повинна показати задовільний рівень знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та методичних положень з відповідної експертної спеціальності.

У разі прийняття комісією рішення про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта особі протягом 10 робочих днів видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта з певного виду експертної спеціальності (далі – Свідоцтво) або робиться відмітка у Свідоцтві про продовження терміну його дії. Свідоцтво підписується головою та секретарем комісії та засвідчується печаткою.»;

Документи, що подаються для присвоєння або підтвердження кваліфікації судового експерта

Після підготовки (стажування) фахівця, який не є працівником державної спеціалізованої установи, НДУСЕ подає до ЦЕКК заяву про допуск до проходження атестації, а також свідоцтво Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України про проходження підготовки (стажування) з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та довідку про проходження підготовки (стажування) з відповідних експертних спеціальностей, до яких додаються:

  1. )у разі присвоєння кваліфікації судового експерта:

   копія диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста/бакалавра з додатками до них);

    

   відомості про відсутність судимості;

   копія трудової книжки;

   копії першої, другої сторінок паспорта;

   проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

   рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні);

   дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

 

   
 1. )у разі підтвердження кваліфікації судового експерта:

  відомості про відсутність судимості;

  проекти (копії) не менше трьох висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

  рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні);

  дві фотокартки розміром 3 х 4 см.


 

Документи подаються до ЦЕКК не пізніше ніж за 10 днів до проведення атестації.».

Вдосконалення окремих положень нормативно-правових актів, що регулюють судово-експертну діяльність, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги

07 жовтня 2012 року набрав чинності Закон України «Про адміністративні послуги». Відповідно до частини шостої статті 20 «Прикінцеві та перехідні положення» вказаного Закону та на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про адміністративні послуги», відповідних доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, Міністерством юстиції вжито низку заходів щодо приведення у відповідність до вищезгаданого Закону нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання Мін’юстом адміністративної послуги – присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та здійснюють судово-експертну діяльність самостійно на професійній основі.

Присвоєння кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюється Центральною експертно-кваліфікаційною комісією, що діє при Міністерстві юстиції України згідно зі статтею 17 Закону України «Про судову експертизу» та пунктом 2.1 Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 № 86/5.

З метою приведення вищевказаних нормативно-правових актів у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» Міністерством юстиції підготовлено та подано на розгляд Уряду проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративні послуги». Поряд із змінами до законів, що регулюють питання надання адміністративних послуг Міністерством юстиції, Державною реєстраційною службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції України, що реалізують повноваження Державної реєстраційної служби, Державною архівною службою, вказаним проектом пропонується внести зміни до Закону України «Про судову експертизу».

Зокрема, на виконання вимог статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» статті 16 та 17 Закону України «Про судову експертизу» пропонується викласти в новій редакції. Нова редакція статті 16 Закону України «Про судову експертизу» передбачає визначення на законодавчому рівні підстав та граничного строку для одержання адміністративної послуги – присвоєння кваліфікації судового експерта, перелік та вимоги до документів, необхідних для її отримання, а також перелік підстав для відмови в наданні такої адміністративної послуги. А саме пропонується встановити, що особі, яка має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, може бути відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації в разі:

 • визнання її в установленому законом порядку недієздатною;
 • наявності не знятої або не погашеної судимості;
 • відсутності відповідної вищої освіти;
 • незадовільно підготовлених рефератів і проектів або копій висновків та наявності негативних рецензій на них;
 • незадовільної відповіді на запитання, задані членами комісії під час проведення кваліфікаційного іспиту.

При цьому вказану статтю Закону пропонується доповнити положенням про підстави для анулювання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

Так, проектом пропонуються такі підстави для анулювання свідоцтва:

 1. подання судовим експертом заяви про анулювання свідоцтва;
 2. звільнення судового експерта з державної спеціалізованої установи;
 3. визнання судового експерта в установленому законом порядку недієздатним;
 4. набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно судового експерта за вчинення злочину;
 5. набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;
 6. накладення на судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання cвідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;
 7. непідтвердження кваліфікації судового експерта протягом шести місяців після закінчення трьохрічного строку, встановленого частиною четвертою статті 10 цього Закону, без поважних причин;
 8. встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;
 9. смерть судового експерта.

Крім того, проектом пропонується встановити положення щодо присвоєння кваліфікації судового експерта безоплатно.

Разом з цим відповідно до статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» Міністерством юстиції наказом від 29.03.2013 № 589/5 затверджено інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги присвоєння кваліфікації судового експерта. Інформаційна картка адміністративної послуги – присвоєння кваліфікації судового експерта розміщена на офіційному веб-сайті Мін’юсту (www.minjust.gov.ua) у рубриці «Судові експертизи», підрубриці «Видача свідоцтв судовим експертам» та в місці здійснення прийому суб'єктів звернень.

З метою приведення у відповідність до статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.08.2005 № 86/5, зокрема в частині заборони вимагати від суб'єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб'єкта надання адміністративних послуг або у володінні установ, що належать до сфери їх управління, Міністерством юстиції наказом від 29.04.2013 № 820/5 внесено відповідні зміни до вищевказаного Положення та виключено вимогу щодо подачі до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії довідки про проходження навчання (стажування) з відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності.

Сподіваємось, що вищевказані зміни забезпечать створення доступних та зручних умов для реалізації прав фізичних осіб на отримання адміністративної послуги – присвоєння кваліфікації судового експерта, а також сприятимуть запобіганню проявам корупції під час надання такої адміністративної послуги.

Начальник відділу науково-методичного
забезпечення Управління експертного
забезпечення правосуддя


Н.М. Ткаченко.


ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР АТЕСТОВАНИХ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ

Державний Реєстр атестованих судових експертів введено в дію 4 лютого 2002 року відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 15.04.1997 року № 149/7.

Метою створення державного Реєстру атестованих судових експертів є здійснення обліку атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян та створення інформаційного фонду осіб, які одержали в установленому порядку дозвіл на проведення конкретного виду судової експертизи за відповідною експертною діяльністю, а також забезпечення в установленому порядку органів досудового розслідування й суду, інших зацікавлених юридичних та фізичних осіб необхідною інформацією з фонду Реєстру.

Адміністратором державного Реєстру атестованих судових експертів є Державне підприємство "Національні інформаційні системи" Міністерства юстиції України - тел. (044) 206-71-38.