Загальна інформація щодо підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

Відповідно до абзацу другого частини дев’ятої статті 96 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий у справі про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі повинен скласти іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Порядок підготовки арбітражних керуючих  у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі регулюється Положенням про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (далі – Положення), затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 13.08.2019 № 2536/5 (зі змінами).

Підготовку у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, проходять арбітражні керуючі, які отримали свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого відповідно до вимог чинного законодавства.

Підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, організовується та проводиться закладами, які включено до Переліку закладів, відповідно до пункту 6 розділу II Положення

Підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, полягає у проведенні закладами навчальних курсів з отримання знань у сфері банкрутства державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – Курси), з видачею свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Арбітражний керуючий проходить Курси за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення курсів місці, обраному закладом, на підставі договору, укладеного між ним і закладом.

Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначеному Міністерством юстиції України (далі – Перелік обов'язкових питань).

Строк проведення Курсів становить не менше 72 год.

Заклад на кожний Курс готує навчальну програму з підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі - Навчальна програма). Навчальна програма містить інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення. Навчальна програма має містити всі питання, визначені у Переліку обов'язкових питань, в обсязі, необхідному для належного вивчення конкретної дисципліни.

Навчальна програма подається закладом на погодження до структурного підрозділу Мін'юсту. Протягом 15 робочих днів структурний підрозділ Мін'юсту опрацьовує Навчальну програму і погоджує її або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій щодо її доопрацювання.

Структурний підрозділ Мін'юсту відмовляє у погодженні Навчальної програми у разі її невідповідності положенням пунктів 7 - 10 розділу VІ Положення.

Проведення Курсів без Навчальної програми або відповідно до Навчальної програми, не погодженої зі структурним підрозділом Мін'юсту, не допускається.

За 15 календарних днів до початку проведення Курсів, заклад надсилає інформацію до структурного підрозділу Мін'юсту про намір проведення Курсів, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

За 3 дні до початку проведення Курсів, заклад повідомляє структурний підрозділ Мін'юсту про орієнтовну кількість арбітражних керуючих, які візьмуть участь у них.

Проведення Курсів, завершується проведенням закладом іспиту шляхом письмового тестування.

У день проведення іспиту арбітражний керуючий для взяття участі у ньому подає документ, що посвідчує особу.

Для проведення іспиту заклад утворює комісію у складі не менше ніж три особи. Головою комісії є представник структурного підрозділу Мін'юсту.

Тестові питання до іспиту розробляє структурний підрозділ Мін'юсту, державною мовою. Тестовий білет складається з 15 питань, до кожного з яких надається три варіанти відповідей, одна з яких правильна, решта - неправильні.

Моніторинг актуальності тестових питань здійснюється постійно. У разі втрати чинності або зміни правових норм, на яких ґрунтуються тестові питання, вони приводяться в актуальний стан. Тестові питання оприлюдненню не підлягають.

На складення іспиту надається 45 хвилин. Після закінчення часу, наданого для іспиту, комісія перевіряє тестові білети. За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Арбітражний керуючий вважається таким, що склав іспит, якщо він набрав не менше ніж дванадцять балів.

У разі успішного складення іспиту заклад не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня складення іспиту видає арбітражним керуючим свідоцтво про проходження підготовки у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі – Свідоцтво).

Арбітражний керуючий, який не склав іспит, має право скласти його повторно протягом року з дати складення іспиту, але не більше ніж один раз.

У разі нескладення особою повторного іспиту, така особа проходить перепідготовку в порядку, встановленому Положенням.

Заклад веде облік виданих Свідоцтв і у тижневий строк після їх видачі подає до структурного підрозділу Мін'юсту інформацію про видані Свідоцтва.  Структурний підрозділ Мін'юсту веде узагальнений облік арбітражних керуючих, яким видано Свідоцтва, та вносить відповідну інформацію до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України.

Строк дії Свідоцтва становить три роки з дати його видачі.

Арбітражний керуючий, який здійснює повноваження у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, строк дії Свідоцтва, якого закінчується, та який має намір здійснювати такі повноваження в подальшому, повинен пройти підготовку у справах про банкрутство державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, в порядку, встановленому розділом IV Положення, до закінчення строку дії Свідоцтва та отримати нове свідоцтво.