10-07-2018
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

10.07.2018
м. Київ
2325/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5

Відповідно до підпунктів 321, 8328 пункту 4, підпунктів 1, 3, 32, 4 пункту 5 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, а також у зв'язку зі зміною штатної структури Міністерства юстиції України

НАКАЗУЮ:

 1. У пункті 2 наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5 «Про затвердження Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за № 964/19702 (зі змінами), слово «Управління» замінити словом «Департамент».
 2. Затвердити Зміни до Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за № 964/19702, що додаються.
 3. Департаменту взаємодії з органами державної влади (Лозінський І. С.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Павло ПЕТРЕНКО

 

  

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України 
 ___________ 2018 р. № _______

 

Зміни

до Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції

 1. Абзац другий пункту 3 після слова «проводиться» доповнити словами «, як правило,».
 1. Пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6 – 28 вважати відповідно пунктами 5 – 27.

 1. У пункті 6:

в абзаці другому слова «відповідним дорученням Міністра юстиції або заступників Міністра юстиції» замінити словами «відповідною службовою запискою Департаменту взаємодії з органами державної влади»;

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

«На підставі отриманих пропозицій Департамент взаємодії з органами державної влади готує проект відповідного наказу про проведення комплексної перевірки (контрольної за її наслідками) із зазначенням строків проведення, складу робочої групи та плану комплексної перевірки (контрольної за її наслідками), який після його узгодження із Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку подає на підпис державному секретарю Міністерства юстиції.

Після підписання відповідного наказу Департамент взаємодії з органами державної влади готує службову записку Департаменту персоналу із зазначенням строків перевірки і періоду відрядження та подає її разом із копією наказу про проведення комплексної перевірки (контрольної за її наслідками) для підготовки проекту наказу про відрядження.»;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«На підставі отриманих пропозицій Департамент взаємодії з органами державної влади готує проект відповідного наказу про проведення комплексної перевірки шляхом об'єднання ряду цільових перевірок із зазначенням строків (періоду), протягом яких (якого) мають бути проведені всі цільові перевірки, складу робочих груп та періоду подання структурними підрозділами апарату Міністерства юстиції до Департаменту взаємодії з органами державної влади довідок про цільові перевірки, що були об’єднані з метою проведення комплексної перевірки, який після його узгодження із Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку подає на підпис державному секретарю Міністерства юстиції.»;

абзац сьомий виключити.

 1. У пункті 7:

абзац другий викласти в такій редакції:

«За результатами опрацювання пропозицій структурний підрозділ апарату Міністерства юстиції, відповідальний за проведення цільової перевірки та контрольної перевірки за її наслідками, здійснює підготовку проекту відповідного наказу про проведення цільової перевірки та контрольної перевірки за її наслідками із зазначенням строків (періоду) проведення перевірок, складу робочої групи, плану (переліку питань) цільової перевірки та контрольної перевірки за її наслідками, який після його узгодження із Департаментом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку подає на підпис державному секретарю Міністерства юстиції.»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Після підписання відповідного наказу структурний підрозділ апарату Міністерства юстиції, відповідальний за проведення цільової перевірки та контрольної перевірки за її наслідками, готує службову записку Департаменту персоналу із зазначенням строків (періоду) відрядження та подає її разом із копією наказу про проведення цільової перевірки та контрольної перевірки за її наслідками для підготовки проекту наказу про відрядження.».

 1. Пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Копія наказу про відрядження надається Департаментом персоналу до структурного підрозділу апарату Міністерства юстиції, відповідального за проведення комплексної, цільової або контрольної перевірок, для доведення його до відома членів робочої групи.».

 1. В абзаці третьому пункту 27 слова «проведення службового розслідування щодо» замінити словами «ініціювання дисциплінарних проваджень стосовно».
 1. У тексті Порядку слово «Управління» в усіх відмінках замінити словом «Департамент» у відповідних відмінках.

 

 

Директор Департаменту

взаємодії з органами державної влади                                  І.С. Лозінський