10-11-2020
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

10.11.2020
м. Київ
3914/5

Про добір кандидатів для висунення на обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

З метою забезпечення проведення добору кандидатів для висунення на обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню з урахуванням вимог статей 4, 5 Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, ратифікованої Законом України від 24 січня 1997 року № 33/97, положень Рекомендації 1323 (1997), Резолюцій 1248 (2001), 1540 (2007), 1808 (2011), 2160 (2017) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо процедур та критеріїв відбору членів зазначеного Комітету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна», підпункту 9 пункту 3, підпункту 4 пункту 6 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити такі, що додаються:
 • 1) Положення про Комісію з добору кандидатів для висунення на обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;

2) Порядок проведення добору кандидатів для висунення на обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

 1. Департаменту міжнародного права (Андрієва Т.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Коломієць В.

 

Міністр                                                                                     Денис МАЛЮСЬКА

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з добору кандидатів для висунення на обрання членом

Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

 1. Комісія з добору кандидатів для висунення на обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – Комісія) є постійно діючим колегіальним органом.
 2. Діяльність Комісії ґрунтується на засадах незалежності, публічності та прозорості процедури добору кандидатів для висунення на обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – Комітет).
 3. Основним завданням Комісії є:

проведення конкурсного добору кандидатів для висунення на обрання

членом Комітету;

формування списку кандидатів для висунення на обрання членом Комітету.

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає документи, подані кандидатами, оцінює їх на предмет відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам до кандидатів у члени Комітету, визначеним статтею 4 Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – Конвенція) та положеннями Рекомендації 1323 (1997) та Резолюцій 1248 (2001), 1540 (2007), 1808 (2011), 2160 (2017) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо процедур та критеріїв відбору членів Комітету; проводить співбесіди з кандидатами; приймає рішення щодо висунення кандидатів.

 1. Комісія зобов’язана забезпечувати:

об’єктивність та неупередженість у прийнятті рішень;

збереження конфіденційності інформації, яка стала відома під час роботи Комісії.

 1. Комісія створюється у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів Комісії.
 2. Персональний склад Комісії, а також зміни до нього, затверджуються наказом Міністерства юстиції України.
 3. Голова Комісії здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію діяльності Комісії:

скликає засідання Комісії; затверджує проєкт порядку денного засідання Комісії;

головує на засіданнях та дає доручення, обов’язкові для виконання членами Комісії;

визначає доповідача з кожного питання порядку денного засідання

Комісії; підписує документи, підготовлені Комісією за результатами її роботи.

 1. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.
 2. Члени Комісії мають право: брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії; вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії; брати участь у прийнятті рішень Комісії шляхом голосування.
 3. Члени Комісії зобов’язані: брати участь у роботі Комісії; бути присутніми на засіданнях Комісії; виконувати відповідно до законодавства доручення голови Комісії.
 1. Секретар Комісії здійснює: підготовку матеріалів до розгляду Комісією; ведення і зберігання документації, пов’язаної з роботою Комісії;

розсилку членам Комісії порядку денного, а також інформації щодо часу

та місця проведення засідання Комісії; забезпечує ведення та оформлення протоколу засідання Комісії.

 1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Комісії веде головуючий. Дата проведення засідання Комісії та порядок денний повідомляються членам Комісії не пізніше ніж за 3 робочі дні до засідання.
 2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її членів.
 3. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
 4. На засіданні Комісії за рішенням Голови Комісії можуть бути запрошені представники громадськості, міжнародних організацій, експерти та кандидати для висунення на обрання членом Комітету.
 5. Обговорення питань і рішень, що приймаються Комісією, фіксуються в протоколі засідання Комісії. Протокол засідання Комісії підписують головуючий на засіданні, секретар і присутні на засіданні члени Комісії.

 

Директор Департаменту

міжнародного права                                                                Тамара АНДРІЄВА

 

ПОРЯДОК

проведення добору кандидатів для висунення на обрання членом

Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення добору кандидатів для висунення на обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – Комітет).
 2. Конкурс проводиться Комісією з добору кандидатів для висунення на обрання членом Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – Комісія) та полягає у відборі з-поміж кандидатів, які подали необхідні для участі в доборі документи, передбачені пунктом 8 цього Порядку, таких, що відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам до кандидатів у члени Комітету, визначеним статтею 4 Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – Конвенція) та положеннями Рекомендації 1323 (1997) та Резолюцій 1248 (2001), 1540 (2007), 1808 (2011), 2160 (2017) Парламентської Асамблеї Ради Європи (далі – ПАРЄ) щодо процедур та критеріїв відбору членів Комітету.
 3. Добір проводиться за такими етапами:

оголошення про проведення добору;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у доборі, та їх попередній розгляд Комісією на відповідність вимогам, установленим статтею 4 Конвенції, положеннями Рекомендації 1323 (1997) та Резолюцій 1248 (2001), 1540 (2007), 1808 (2011), 2160 (2017) ПАРЄ та цим Порядком; проведення співбесід; відбір кандидатів.

 1. Оголошення про проведення добору здійснюється шляхом оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України не пізніше ніж за 15 днів до кінцевого терміну подання кандидатами документів для участі в доборі.
 2. В оголошенні про проведення добору зазначаються такі відомості: вимоги до кандидатів; перелік необхідних для участі в конкурсі документів; спосіб та кінцевий термін подання кандидатами документів; етапи проведення конкурсу; контактні дані секретаря Комісії.
 3. Добір проводиться з додержанням принципу рівності прав учасників незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак.
 4. Документи, передбачені пунктом 8 цього Порядку, подаються кандидатами у зазначений в оголошенні про проведення добору термін та за вказаною у ньому адресою.
 5. Кандидат подає такі документи: заповнену аплікаційну форму встановленого Радою Європи зразка;

згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про

захист персональних даних».

Разом із заповненою аплікаційною формою кандидат може подати мотиваційний лист однією з мов Ради Європи, а також додаткову інформацію та документи стосовно знання мов Ради Європи, освіти, досвіду роботи, професійного рівня та репутації, наукових досліджень.

 1. Документи, подані кандидатами, попередньо перевіряються на відповідність вимогам цього Порядку та подаються Секретарем Комісії на розгляд Комісії.
 2. За достовірність відомостей, що містяться у поданих документах, відповідає кандидат.

У разі встановлення факту подання кандидатом документів, що містять недостовірні відомості, такий кандидат за рішенням Комісії не допускається до участі в конкурсі.

 1. До участі в конкурсі за рішенням Комісії допускаються кандидати, які подали необхідні документи з дотриманням вимог цього Порядку.
 2. Комісія повторно проводить добір (окремі етапи) відповідно до вимог цього Порядку у разі:

відсутності кандидатів на участь у доборі; необрання жодного з кандидатів; порушення порядку проведення конкурсу або його окремих етапів.

 1. Кандидатом для висунення на обрання членом Комітету може бути особа, яка відповідає вимогам, установленим статтею 4 Конвенції, та положеннями Рекомендації 1323 (1997) та Резолюцій 1248 (2001), 1540 (2007), 1808 (2011), 2160 (2017) ПАРЄ щодо процедур та критеріїв відбору членів зазначеного Комітету.
 2. Обов’язковими умовами добору є відкритість та прозорість його проведення.
 3. Під час проведення добору Комісією та її членами забезпечуються:

дотримання принципу змагальності кандидатів та створення можливості участі в ньому кожного, хто відповідає вимогам, зазначеним у пункті 13 цього Порядку;

рівний доступ кандидатів до інформації про порядок та умови проведення

добору.

Перед початком кожного засідання Комісії головуючий оголошує вимоги Закону України «Про запобігання корупції», зокрема, щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів.

 1. Після отримання документів від кандидатів Комісія:

розглядає документи, подані кандидатами, оцінює їх на предмет відповідності кваліфікаційним та іншим вимогам до кандидатів у члени Комітету, визначеним статтею 4 Конвенції та положеннями Рекомендації 1323 (1997) та Резолюцій 1248 (2001), 1540 (2007), 1808 (2011), 2160 (2017) ПАРЄ; проводить співбесіди з кандидатами.

Кандидати, які не відповідають установленим вимогам, не допускаються до участі в наступному етапі добору, про що інформуються письмово.

 1. У разі допущення кандидатів до участі в доборі Комісія проводить співбесіди з кандидатами для оцінки рівня їх відповідності критеріям, визначеним статтею 4 Конвенції та положеннями Рекомендації 1323 (1997) та Резолюцій 1248 (2001), 1540 (2007), 1808 (2011), 2160 (2017) ПАРЄ.

За заявою кандидата, який з поважної причини не може (не зміг) взяти участь у співбесіді у визначений Комісією день, Комісія може призначити її проведення в інший день у межах визначеного періоду проведення добору.

За результатами проведених співбесід готуються узагальнювальні висновки щодо кожного учасника добору.

 1. За результатами розгляду поданих документів, проведення співбесід та після заслуховування узагальнювальних висновків Комісією проводиться відкрите голосування щодо кожного учасника добору.

Кандидат вважається таким, що пройшов добір, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

За результатами голосування Комісії формується список з трьох  кандидатів для висунення на обрання членом Комітету.

Під час визначення кандидатів має бути врахована вимога Ради Європи  щодо наявності в списку кандидатів одного чоловіка чи однієї жінки, за виключення випадків, коли всі включені в список кандидати належать до недостатньо представленої в Комітеті статі.

Якщо до переліку делегованих кандидатів буде включено особу, яка займає керівну посаду, що передбачає формування та/або реалізацію політики на національному рівні, або виконує інші функції, які можуть привести до конфлікту інтересів, ця особа подає письмову заяву, що в разі обрання її членом Комітету, вона залишає цю посаду або відмовляється від виконання цих функцій. У разі неподання письмової заяви, така особа не висувається на обрання членом Комітету.

За результатами голосування Комісії також може бути прийнято рішення про відсутність кандидатів для висунення на обрання членом Комітету.

 1. Рішення Комісії, що включає список кандидатів, оформлюється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії та надсилається Постійній делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи для подальшого висунення обраних кандидатів.

До протоколу додаються документи, подані кандидатами для участі в доборі.

 

Директор Департаменту

міжнародного права                                                                Тамара АНДРІЄВА