28-09-2021
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

28.09.2021
м. Київ
3427/5

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

 України 29.09.2021 за № 1269/36891

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою приведення нормативно-правових актів, що діють у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у відповідність до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.
  1. Адміністратору Державного реєстру актів цивільного стану громадян вжити відповідних заходів, необхідних для реалізації цього наказу.
  1. Департаменту приватного права (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

Міністр                                                                                Денис МАЛЮСЬКА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

28.09.2021 № 3427/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 29.09.2021 за № 1269/36891

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів

у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

  1. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5):

1) у розділі ІІ:

у пункті 3 глави 1:

абзац перший після слів «паспорт громадянина України» доповнити словами «(далі – паспорт)» та після слів «що посвідчує особу без громадянства» доповнити словами «(далі – паспортний документ)»;

після абзацу першого доповнити новими абзацами другим – четвертим такого змісту:

«У разі подання заяви про державну реєстрацію актів цивільного стану, повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану громадянином України, який постійно проживає за кордоном, пред’являється паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

У випадку пред’явлення е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, а також отримання їх електронних копій, або окремих даних, що містяться в зазначених електронних копіях, їх перевірка або формування здійснюється відповідно до Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 911, захищеними каналами інформаційної взаємодії із використанням засобів криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам законодавства до засобів криптографічного захисту інформації, призначених для захисту конфіденційної інформації.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану використовує усі відомості, отримані за результатами відповідної перевірки, для проведення державної реєстрації актів цивільного стану та повторної видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану.».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом п’ятим;

у пункті 3 глави 2:

в абзаці першому слова «абзацом першим» замінити словами «абзацами першим – третім»;

в абзаці другому слова «паспортного документа іноземця» замінити словами «паспортного документа»;

в абзаці третьому слова «громадянина України» та «іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства» виключити;

2) у розділі ІІІ:

у главі 2:

у пункті 2:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій – четвертий вважати абзацами другим – третім;

в абзаці другому слова «паспорта громадянина України» замінити словом «паспорта»;

абзац третій виключити;

у пункті 3 слова «паспорт громадянина України» замінити словом «паспорт»;

у пункті 4:

в абзаці першому слова «паспортний документ або документ, що посвідчує особу без громадянства заявника,» замінити словами «паспортний документ»;

в абзаці шостому слова «паспортного документа іноземця, документа, що посвідчує особу без громадянства,» замінити словами «паспортного документа»;

в абзаці десятому слова «паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства,» замінити словами «паспортного документа»;

в абзаці другому пункту 24 слова «паспорта громадянина України» замінити словом «паспорта»;

у пункті 24 глави 3 слова «паспорта громадянина України» замінити словом «паспорта»;

у пунктах 3, 5 та 14 глави 4 слова «паспорта громадянина України» замінити словом «паспорта»;

у пункті 14 глави 5:

в абзаці першому слова «Паспорт громадянина України» замінити словом «Паспорт»;

в абзаці другому слова «паспорта громадянина України» замінити словом «паспорта».

  1. У Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12 січня 2011 року № 96/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 2011 року за № 55/18793:

1) у пункті 1.5 розділу І:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1.5. Заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання приймаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, визначеному цими Правилами, шляхом їх формування та реєстрації за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян при пред’явленні паспорта громадянина України (далі – паспорт), паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства                               (далі – паспортний документ) заявника. Сформована заява про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання роздруковується посадовою особою та за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, підписується заявником.»;

після абзацу першого доповнити новими абзацами другим – четвертим такого змісту:

«У разі подання заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання до відділу державної реєстрації актів цивільного стану громадянином України, який постійно проживає за кордоном, пред’являється паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

У випадку пред’явлення е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, а також отримання їх електронних копій, або окремих даних, що містяться в зазначених електронних копіях, їх перевірка або формування здійснюється відповідно до Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 911, захищеними каналами інформаційної взаємодії із використанням засобів криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам законодавства до засобів криптографічного захисту інформації, призначених для захисту конфіденційної інформації.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану використовує усі відомості, отримані за результатами відповідної перевірки, для внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання.».

У зв’язку з цим абзаци другий – п’ятий вважати абзацами п’ятим – восьмим;

2) у розділі ІІ:

у пункті 2.1 слова «при пред’явленні паспорта або паспортного документа» виключити;

в абзаці другому пункту 2.7 слова «паспорта громадянина України» замінити словом «паспорта»;

3) в абзаці першому пункту 3.1 розділу ІІІ слова «при пред’явленні паспорта або паспортного документа» виключити;

4) у розділі ІV:

в абзаці першому пункту 4.1 слова «при пред’явленні паспорта або паспортного документа» виключити;

у пункті 4.14 слова «або паспортному документі цих осіб» замінити словами «у формі книжечки».

  1. У розділі ІІІ Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382:

1) у пункті 3.8:

в абзаці першому слова «паспорт громадянина України або паспортний документ» замінити словами «паспорт громадянина України (далі – паспорт), паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства (далі – паспортний документ),»;

після абзацу першого доповнити новими абзацами другим – четвертим такого змісту:

«У разі подання заяви про надання витягу з Реєстру громадянином України, який постійно проживає за кордоном, пред’являється паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

У випадку пред’явлення е-паспорта, е-паспорта для виїзду за кордон, а також отримання їх електронних копій, або окремих даних, що містяться в зазначених електронних копіях, їх перевірка або формування здійснюється відповідно до Порядку формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх електронних копій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 року № 911, захищеними каналами інформаційної взаємодії із використанням засобів криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам законодавства до засобів криптографічного захисту інформації, призначених для захисту конфіденційної інформації.

Реєстратор використовує усі відомості, отримані за результатами відповідної перевірки, для надання витягу з Реєстру.».

У зв’язку з цим абзаци другий – дев’ятий вважати абзацами п’ятим – дванадцятим;

в абзацах восьмому, дев’ятому слова «паспорт громадянина України» замінити словом «паспорт»;

2) в абзацах першому, третьому пункту 3.10 слова «паспорта громадянина України» замінити словом «паспорта».

 

Директор Департаменту

приватного права                                                                     Олена ФЕРЕНС