21-11-202315:04

Ірина Мудра: Державі-агресорові марно покладатися на підтримку світової спільноти та дотримання принципу імунітету держави у разі вчинення ним грубих порушень міжнародного права

Заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра виступила на конференції «Об’єднані заради правосуддя: Воєнні злочини проти українських дітей» в межах панельної дискусії на тему: «Конфіскація російських активів через міжнародний компенсаційний механізм». Зазначена конференція є платформою для обговорень, що ведуться між представниками урядів держав та громадянського суспільства про заходи, які можуть бути вжиті для забезпечення справедливості для України.

Головним організатором конференції виступила неурядова організація Центр прав людини Рауля Валленберга, де співорганізаторами заходу також виступили Офіс Генерального прокурора України, Посольство України в Канаді, Міністерство закордонних справ Канади та Коледж Мессі Університету Торонто.

На початку панельної дискусії Ірина Мудра подякувала міжнародним партнерам від імені Уряду України за організацію заходу та можливість взяти участь у конференції.

Під час зустрічі вона звернула увагу на те, що вже понад півтора року уряди західних держав рішуче засуджують російську агресію та докладають спільних зусиль задля притягнення держави-агресора до відповідальності з метою відновлення справедливості.

«Поведінка росії є серйозним порушенням імперативних норм міжнародного права, що стосується всіх держав. Враховуючи наведене, ми маємо спільно сприяти тому, аби забезпечити виконання наявного зобов'язання росії здійснити повне відшкодування за вчинені злочини, а саме виплатити компенсації за завдані збитки», — зазначила заступниця Міністра юстиції.

Україна у співпраці з іноземними фахівцями досягла значного прогресу у впровадженні міжнародного компенсаційного механізму — процес створення Реєстру збитків вже розпочато.

Зокрема, Реєстр слугуватиме документальною базою доказів та міститиме інформацію щодо заяв про завдані збитки, втрати або ушкодження, що мали місце 24 лютого 2022 року або після вказаної дати на території України через вчинені міжнародні протиправні дії рф в Україні або проти неї.

У відповідності до Розширеної часткової угоди про Реєстр збитків, завданих агресією рф проти України, міжнародна спільнота погодилася й надалі співпрацювати з Україною, а також відповідними міжнародними організаціями в контексті розроблення міжнародного механізму компенсацій.

«Варто нагадати про те, що впровадженню міжнародного компенсаційного механізму передує створення трьох взаємопов’язаних компонентів — Реєстру збитків, Комісії з розгляду заяв та Компенсаційного фонду. Так, створення Реєстру не є кінцевою метою відновлення справедливості для України та її народу. Одним із пріоритетів є саме виплата репарацій постраждалим через запропонований компенсаційний механізм», — додала Ірина Мудра.

За словами заступниці Міністра юстиції, невід’ємною частиною роботи такого Реєстру буде цифрова платформа, через яку фіксуватимуться відомості щодо завданих збитків.

«Позиція України непохитна: основним джерелом фінансування компенсаційного фонду мають стати заблоковані активи рф та активи відповідних підсанкційних осіб. Водночас, ми всі розуміємо, що навіть найдосконаліший реєстр збитків та комісія з розгляду заяв будуть варті нічого, якщо все, що вони будуть продукувати — це рішення на папері, які не сприятимуть виплаті необхідних компенсацій», — зауважила спікерка.

Щодо переспрямування активів рф заступниця Міністра юстиції зазначила наступне: «Як вирішити долю таких активів? Має бути єдина консолідована відповідь». Вона зазначила, що сума таких активів не може вважатися достатньою для того, аби охопити обсяг всіх витрат на користь відбудови України та надання репарацій. Проте, стягнення активів рф дозволить покрити більшу частину з окреслених потреб.

Обов’язок росії — виплата репарацій. Такі репарації можуть бути надані через тимчасове припинення дії суверенного імунітету на активи рф. Українська сторона також наполягала на конфіскації суверенних активів рф та їхньому переспрямуванні до компенсаційного фонду через механізми компенсації. Окрім цього, заступниця Міністра юстиції наголошувала на тому, що задля притягнення держави-агресора до відповідальності держави можуть вдатися до застосування контрзаходів: «Ми переконані, що окремі держави, в яких знаходяться російські суверенні активи, можуть передбачити застосування контрзаходів та конфіскувати заблоковані активи рф на період, допоки росія не перестане здійснювати злочин агресії проти України. Це також слугуватиме елементом стратегії стримування».

Ірина Мудра наголосила на важливості постійної підтримки, яку надають міжнародні партнери: «Ми дуже вдячні Уряду Канади та особливо шановній сенаторці Ратні Омідвар за її цінні зусилля щодо внесення необхідних змін до SEMA (Закон про спеціальні економічні заходи в межах канадського законодавства) з метою уможливлення конфіскації російських державних активів у передбаченому законом порядку. Уряд України щиро вітає та дуже цінує те, що Канада може виступати лідером й здатна заохочувати інші держави до вжиття подібних законодавчих змін».

«Державі-агресорові марно покладатися на підтримку світової спільноти та дотримання принципу імунітету держави у разі вчинення ним грубих порушень міжнародного права. Агресор зобов’язаний понести відповідальність — відшкодувати збитки постраждалим за всі завдані втрати. Кожен має зрозуміти, що сховатися за дією суверенного імунітету більше не буде нагоди», — додала на завершення свого виступу Ірина Мудра.


 

Iryna Mudra: If the aggressor state is involved in egregious violations of international law, it can’t rely on the rest international community to punctually observe sovereign immunity

Iryna Mudra, Deputy Minister of Justice of Ukraine, spoke at the conference «United for Justice: War Crimes against Ukrainian Children» as part of a panel discussion «Forfeiting Russia’s Assets through an International Compensation Mechanism». This conference serves as a platform for discussions between governments and civil society on efforts to ensure justice for Ukraine.

The event was organized by the non-governmental organization Raoul Wallenberg Centre for Human Rights, with co-hosts the Office of the Prosecutor General of Ukraine, the Embassy of Ukraine in Canada, the Ministry of Foreign Affairs of Canada, and the Massey College at the University of Toronto.

At the beginning of the panel discussion, Iryna Mudra expressed her gratitude to the foreign partners on behalf of the Government of Ukraine for organizing the event and the opportunity to participate in the conference.

During the working meeting she highlighted the fact that for more than one year and a half the governments of Western states have been strongly condemning Russian aggression and making joint efforts to hold the aggressor state accountable for the purpose of restoring justice.

«Russia's conduct is a serious breach of the peremptory norms of international law applicable to all states. Given that, we must collectively work towards ensuring the fulfillment of Russia's existing obligation to provide full compensation for the committed crimes by ensuring that Russia satisfies its duty to compensate damages,» noted the Deputy Minister of Justice.

In cooperation with our partners, Ukraine has achieved remarkable progress in implementing the international compensation mechanism. The process of creating a Register of Damage has already been launched.

The Register will serve as a documentary record and will contain information on claims for caused damages, losses or injuries occurred on or after February 24, 2022, on the territory of Ukraine due to the international unlawful actions committed by the Russian Federation in Ukraine or against it.

In accordance with the Enlarged Partial Agreement on the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine, the international community has agreed to continue cooperating with Ukraine, as well as relevant international organizations, in the development of an international compensation mechanism.

«As I mentioned before, the implementation of the international compensation mechanism is preceded by the creation of three interrelated elements: the Register of Damage, the Claims Commission and the Compensation Fund. Thus, the establishment of the Register is not the ultimate goal in attaining the justice for Ukraine and its people. One of the priorities is the actual payment of reparations to victims through the proposed compensation mechanism,» added Iryna Mudra.

According to Deputy Minister of Justice, an integral part of the work of such a Register will be a digital platform through which information about the caused damages will be recorded.

«Ukraine is confident that the main source of funding for financing the Compensation Fund should be blocked assets of the Russian Federation and the assets of the Russian sanctioned individuals. Also, we all understand that even the most perfect register of damage and claims commission are worthless if all they produce is decisions on paper that don’t lead to meaningful compensation,» noted the speaker.

Regarding the redirecting of Russian Federation assets, Deputy Minister of Justice mentioned the following: «How to determine the fate of such assets? There must be a unified coordinated response». She also noted that the sum of these assets can't be considered sufficient to cover the entire scope of expenses for the benefit of Ukraine's reconstruction and the provision of reparations. However, the recovery of Russian Federation assets will allow covering a larger portion of the outlined needs.

The obligation of Russia is to reparations for damages. Such payments can be provided through the temporary suspension of sovereign immunity on Russian assets. The Ukrainian side also insisted on the confiscation of sovereign Russian assets and their repurposing to the Compensation Fund through compensation mechanisms. Additionally, Deputy Minister of Justice of Ukraine emphasized, in order to hold the aggressor state accountable, states may provide for the use of countermeasures: «We are convinced that certain states where Russian assets are located can contemplate the application of countermeasures and seize blocked Russian assets until Russia ceases its aggression against Ukraine. This will also serve as a policy of deterrence».

Iryna Mudra drew attention to the importance of the ongoing support provided by our partners: «We are very thankful to the government of Canada and particularly to the esteemed Senator Ratna Omidvar for her valuable efforts to introduce necessary amendments to SEMA to enable the forfeiture of Russian state assets in accordance with the law. The Government of Ukraine welcomes and greatly appreciates that Canada can be a leader and encourage other states to enact similar measures».

«If the aggressor state is involved in egregious violations of international law, it can’t rely on the rest international community to punctually observe sovereign immunity no matter what. The aggressor does owe the obligations to make reparations to the victims. Everyone should understand that you won’t be able to hide behind the sovereign immunity,» said Iryna Mudra at the end of her speech.