25-11-202210:15

Ірина Мудра: Працюємо над створенням унікальних міжнародних інструментів для розслідування злочину агресії проти України та відшкодування завданої росією шкоди

На сьогодні жоден існуючий національний або міжнародний суд чи трибунал не може повністю забезпечити відшкодування шкоди, завданої росією внаслідок неспровокованої зброїної агресії в Україні, притягнувши рф до відповідальності за завдану шкоду, та беззастережне виконання таких компенсацій. Чому – пояснює заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра.

- Чому наявних механізмів/судів (міжнародних або національних) не вистачає для забезпечення ефективного засобу захисту від порушень, які мали місце з боку військових рф?

- Існуючі міжнародні інструменти, наприклад, Міжнародний Кримінальний Суд, Європейський Суд з прав людини, арбітражні трибунали по інвестиційним спорам з різних причин не можуть гарантувати ефективне присудження репарацій, включаючи матеріальні компенсаційні виплати.

Правозахисні конвенційні механізми ООН чи Ради Європи не наділені такими повноваженнями.

Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 року і додаткові протоколи до них наділили Міжнародний Комітет Червоного Хреста унікальним гуманітарним мандатом, але він не може захистити від серйозних порушень і не може покарати росію за такі порушення.

В частині відшкодування завданої збройною агресією шкоди, Комісії з міжнародних претензій є перевіреними міжнародними інструментами, створеними згідно з міжнародним правом у пост-конфліктних ситуаціях. Вони дозволяють розглядати претензії, пов’язані з порушенням міжнародного права, і компенсувати їх.

Україна працює над створенням унікальних міжнародних інструментів: Міжнародного Компенсаційного Механізму і Трибуналу за Злочин Агресії проти України.

Компенсаційний механізм буде створено відповідно до міжнародного права та застосовуватиметься і регулюватиметься міжнародним правом – договором чи іншим міжнародно-правовим інструментом.

Те ж саме щодо створення Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України.

Створення окремого Трибуналу є необхідним, оскільки зараз немає міжнародного суду чи трибуналу, який міг би судити політичне та військове керівництво росії за вчинення злочину агресії проти України.

Створення Спеціального трибуналу усуне цю прогалину.

- Які орієнтовні часові межі для реалізації пропозицій України щодо створення засобів захисту від порушень, вчинених військовими/вищими посадовцями рф?

- Це залежить від політичної готовності союзників України створити Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України.

Від моменту формального створення необхідний час на визначення місцезнаходження штаб-квартири Спеціального міжнародного трибуналу, комплектування суддями і адміністративним персоналом, на вирішення інших технічних деталей його функціонування.

Наприклад, Нюрнберзький Міжнародний Військовий Трибунал розпочав роботу 20 листопада 1945 року і ухвалив Вирок 1 жовтня 1946 року.

Міжнародний трибунал для колишньої Югославії було створено Резолюцією Ради Безпеки ООН 25 травня 1993 року. Перший обвинувальний акт було подано у 1994 році, а перший Вирок винесено у 1996 році.

В часових рамках ми можемо лише орієнтуватися на історичні прецеденти, однак слід враховувати особливість обставин збройної агресії росії проти України.

Одночасно слід зазначити, що воєнні злочини і злочини проти людяності, вчинені російськими військовими на території України, вже зараз можуть розглядатися Міжнародним кримінальним судом. Вже на сьогодні проводиться розслідування ситуації в Україні на предмет вчинення цих злочинів.

***

Iryna Mudra: We have been working on the creation of unique international instruments to investigate the crime of aggression against Ukraine and to compensate for the damage caused by russia

Nowadays no existing national or international court or tribunal can fully repair and redress damage, holding russia accountable for this destruction and ensuring that such awards of compensations are adhered to unconditionally. The Deputy Minister of Justice of Ukraine Iryna Mudra explains why.

- Why are the existing mechanisms/courts (international or national) insufficient to provide an effective means of protection against violations committed by the russian military?

- Existing international instruments, for instance the International Criminal Court, the European Court on Human Rights, arbitral investments tribunals, for various reasons would not guarantee effective delivering of reparations, including financial payments.

United Nations or Council of Europe human rights defending mechanisms do not have necessary mandate.

Geneva Conventions for the protection of war victims of 1949 and Additional Protocols to them provided the International Committee of Red Cross with unique humanitarian mandate, but it cannot protect from serious violations and punish russia for such violations.

In terms of compensation for damage caused by armed aggression, International Claims Commissions are proven international instruments created under international law in post-conflict situations. They allow consideration of claims related to violations of international law and compensation for them.

Ukraine has been working on the creation of unique international instruments, specifically the International Compensation Mechanism and the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine.

Compensation Mechanism will be established according to the international law and shall be applied and regulated under international law through the treaty or other international legal instrument.

The same relates to the creation of the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine.

The creation is necessary since to date there is no international court or tribunal which would be able to prosecute russian political and military leadership for the crime of aggression against Ukraine.

Creation of the Special Tribunal will eliminate this gap.

- What are the approximate time limits for the implementation of Ukraine's proposals regarding the creation of means of protection against violations committed by the military/senior officials of the russian federation?

- It depends on political readiness of Ukraine`s allies to establish the Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine.

From the moment of its formal creation, time is needed to determine the location of the Special Tribunal, to staff it with judges and administrative personnel as well as to resolve other technical details of its functioning.

For example, the Nuremberg International Military Tribunal began its work on November 20, 1945 and passed its verdict on October 1, 1946. 11 months.

The International Tribunal for the former Yugoslavia was established by the Resolution of the UN Security Council on May 25, 1993. The first indictment was filed in 1994, and the first verdict was passed in 1996.

In terms of time, we can only focus on historical precedents, but we should take into account the peculiarity of the circumstances of russia's aggression against Ukraine.

At the same time, war crimes and crimes against humanity committed by the russian military on the territory of Ukraine can already be considered by the International Criminal Court. An investigation of the situation in Ukraine is already in process.

 

Відеоматеріали за посиланням: https://youtu.be/42dcO2NNgXc

 

https://youtu.be/d7E4KZg9lJs