24-11-202214:00

Ірина Мудра: Українці боряться за справедливість і притягнення агресора до повної міжнародної відповідальності

Росія неодмінно понесе відповідальність за неспровоковану збройну аргесію проти України. Юридичні процеси для притягнення рф до відповідальності вже розпочаті. Про це розповідає заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра.

- По-перше, це незалежне розслідування прокурора Міжнародного Кримінального Суду. Це є вкрай важливим доповненням до системи кримінальної юстиції України, і наші правоохоронці активно співпрацюють з МКС.

По-друге, відповідні розслідування злочинів росії відбуваються з боку правоохоронних органів наших союзників, зокрема це країни Європейського Союзу.

По-третє, Україна подала міждержавні справи проти росії до Європейського cуду з прав людини.

Україна 28 лютого 2022 року звернулась до ЄСПЛ із заявою про застосування проміжних термінових заходів відповідно до Правила 39 Регламенту Суду. 1 березня Європейський суд з прав людини ухвалив Рішення, в якому наказав російській федерації припинити атаки і бомбардування цивільних об'єктів в Україні.

Україна також подала позов проти російської федерації до Міжнародного Суду ООН в Гаазі про порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього, та здійснила запит на наказ Суду про тимчасові заходи проти росії.

Останній міждержавний позов стосується порушення прав людини під час агресії рф у лютому цього року. Нещодавно Україна подала до ЄСПЛ повноцінні доповнення до цієї міждержавної справи і заявила вимоги щодо відшкодування збитків. Всього ж на розгляді Європейського суду з прав людини перебувають 5 міждержавних позовів України проти росії.

16 березня 2022 року Міжнародний Суд ООН виніс Наказ у справі України проти росії про порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього щодо застосування негайних проміжних заходів. У Наказі є вимоги до росії негайно припинити військову агресію, що почалась 24 лютого 2022 на території України. Якою була реакція зі сторони росії? – Війна триває, тисячі випущених ракет по території України, збитки на сотні мільярдів доларів США...

Під егідою Ради ООН з прав людини створено Незалежну міжнародну комісію для розслідування всіх порушень прав людини під час збройної агресії рф в Україні. Це важлива діяльність міжнародних експертів, які безпосередньо на місцях скоєння злочинів збирають інформацію, документують покази свідків та жертв злочинів. Матеріали, зібрані цією Комісією, стануть доповненням до всіх позовів України проти росії.

Ми відстояли потужну політичну підтримку від Ради Європи на шляху отримання репарацій та притягнення росії до відповідальності.

15 вересня 2022 року на засіданні заступників міністрів Комітету Міністрів Ради Європи прийнято Рішення, яким наголошено на негайній потребі забезпечити комплексну систему відповідальності за серйозні порушення міжнародного права, що виникають зі збройної агресії російської федерації проти України.

Рада Європи, як провідна міжнародна організація, яка просуває права людини, демократію та верховенство права всередині Європейського регіонального порядку, прекрасно розуміє важливість уникнення безкарності і запобігання подальшим подібним страшним порушенням.

У листопаді ми отримали політичну підтримку 94 держав світу щодо ухвалення Резолюції Генеральної Асамблеї про репарації Україні і створення компенсаційного механізму під час засідання Генеральної асамблеї ООН.

Українці боряться за справедливість і притягнення агресора до повної міжнародної відповідальності.

***

Iryna Mudra: We are fighting for justice and full international accountability for the aggressor

Russia will certainly bear responsibility for the unprovoked armed aggression against Ukraine. Legal processes to hold the russian federation accountable have already begun. Deputy Minister of Justice of Ukraine Iryna Mudra tells about it.

First of all, it is an independent investigation by the Prosecutor of the International Criminal Court. This is an extremely important addition to the criminal justice system of Ukraine, and our law enforcement actively cooperates with the ICC.

Secondly, relevant investigations of russian crimes are carried out by the law enforcement agencies of our allies, in particular the countries of the European Union.

Thirdly, Ukraine filed inter-state applications against russia to the European Court of Human Rights.

On 28 February 2022 Ukraine requested the European Court of Human Rights to indicate urgent interim measures to the Government of the Russian Federation under Rule 39 of the Rules of Court. On March 1, the European Court of Human Rights has decided to indicate to the Government of Russia to refrain from military attacks against civilians and civilian objects in Ukraine.

Ukraine also filed an application instituting proceedings against the Russian Federation before the International Court of Justice on the violation of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Ukraine filed a Request for the indication of provisional measures.

The latest inter-state application relates to the violations of human rights during aggression commenced in February. Recently, we filed comprehensive addition to that inter-state application and requested a compensation of damages. Totally, 5 inter-state cases of Ukraine against russia are pending before the European Court of Human Rights.

The Order indicated that the Russian Federation shall immediately suspend the military operations that it commenced on 24 February 2022 in the territory of Ukraine. And what reaction did we receive from russia? – The aggression continues, thousands of missiles have been fired on the territory of Ukraine, Ukraine faces damages amounting to hundreds of billions of U.S. dollars...

Furthermore, the United Nations Human Rights Council has established an Independent International Commission of Inquiry to investigate all alleged violations and abuses of human rights in the context of the aggression against Ukraine. This is an important activity of international experts who collect information directly at the crime scene, document the testimonies of witnesses and victims of crimes. The materials collected by this Commission will be an addition to all lawsuits of Ukraine against Russia.

We defended strong political support from the Council of Europe on the track of obtaining reparations and holding Russia accountable.

On September 15, 2022 the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted a Decision which, inter alia, stressed the urgent need to ensure a comprehensive system of accountability for serious violations of international law arising out of the Russian aggression against Ukraine.

The Council of Europe, as a leading international organization that promotes human rights, democracy and the rule of law within the European regional order, fully understands the importance of avoiding impunity and preventing further such terrible violations.

In November, we got political support of 94 countries of the world regarding the adoption of the Resolution of the General Assembly on reparations to Ukraine and the creation of a Compensation Mechanism during the session of the UN General Assembly.

We are fighting for justice and full international accountability for the aggressor.

 

Відеоматеріали за посиланням: https://youtu.be/42dcO2NNgXc

https://youtu.be/d7E4KZg9lJs