10-05-201710:44

НАКАЗ. Про внесення змін до Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.04.2017                                м. Київ                                  № 1410/5 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
                                                            26 квітня 2017 р. за № 547/30415

Про внесення змін до Порядку надання ідентифікаторів доступу
до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України

Відповідно до підпункту 22 пункту 3, підпункту 71 пункту 4, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 2015 року № 2586/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2015 року за № 1568/28013, такі зміни:

1) у пункті 1:

слова «надання (припинення)» замінити словами «надання ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України (далі – реєстри),»;

слова «та державним виконавцям (далі – користувачі) ідентифікаторів доступу до Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України (далі – реєстри), у зв'язку із здійсненням ними повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної особи та фізичних осіб – підприємців відповідно до закону» замінити словами «, державним та приватним виконавцям та іншим особам, уповноваженим відповідно до законодавства на здійснення реєстраційних дій у реєстрах (далі – користувачі)»;

2) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

«2. Доступ до реєстрів надається користувачам на підставі договору, укладеного з адміністратором реєстрів відповідно до загальних засад цивільного законодавства. У випадках, передбачених законом, такий доступ надається на безоплатній основі.»;

в абзаці другому:

після слів «користувачем є» доповнити словами «посадова особа Міністерства юстиції України, його територіального органу, державний виконавець,»;

слово «технічним» виключити;

в абзаці третьому слово «технічним» виключити;

в абзаці четвертому:

після слів «його помічник,» доповнити словами «приватний виконавець,»;

слова «приватним нотаріусом та технічним адміністратором» замінити словами «приватним нотаріусом, приватним виконавцем та адміністратором»;

абзац п’ятий виключити;

3) пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Якщо щодо користувача діє рішення про анулювання/тимчасове блокування доступу до реєстру, адміністратор реєстру відмовляє в наданні ідентифікаторів доступу до такого реєстру відповідному користувачу незалежно від того, чи змінено ним категорію користувача (уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріус, його помічник, посадова особа Міністерства юстиції України, його територіальних органів, державний виконавець, приватний виконавець або інша особа, уповноважена відповідно до законодавства на здійснення реєстраційних дій у реєстрі) на момент звернення.»;

4) у пункті 5:

в абзаці першому слова «технічних адміністраторів» замінити словом «адміністратора»;

в абзаці другому слово «технічним» виключити;

5) у пункті 6:

абзац другий викласти в такій редакції:

«Адміністратор реєстрів у день надходження відповідного рішення Міністерства юстиції України, його територіального органу, яке надсилається супровідним листом, невідкладно здійснює тимчасове блокування або анулювання доступу до реєстру відповідного користувача незалежно від того, чи змінено ним категорію користувача (уповноважена особа суб'єкта державної реєстрації, центру надання адміністративних послуг, нотаріус, його помічник, посадова особа Міністерства юстиції України, його територіальних органів, державний виконавець, приватний виконавець або інша особа, уповноважена відповідно до законодавства на здійснення реєстраційних дій у реєстрі) на момент надходження відповідного рішення.»;

абзац третій доповнити новим реченням такого змісту:

«У разі якщо дата відновлення доступу користувачу припадає на вихідний або святковий день, відновлення такого доступу здійснюється на наступний робочий день.».

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1964/5 «Про затвердження Порядку доступу державних виконавців до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 2/22534.

3. Департаменту приватного права (Ференс О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр                                                                                        Павло ПЕТРЕНКО