14-09-200400:00

Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 30 серпня 2000 року № 36/5 (Із змінами

Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції та Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні і міжрайонні управління юстиції

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

Наказ Міністерства юстиції України
від 30 серпня 2000 року N 36/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2000 р. за N 558/4779

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 26 липня 2002 року N 74/5,
від 2 червня 2004 року N 42/5,
від 6 вересня 2004 року N 97/5,
від 21 березня 2006 року N 14/5,
від 21 березня 2006 року N 15/5,
від 20 квітня 2006 року N 38/5,
від 23 червня 2006 року N 48/5

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня 1997 року N 1396/97, із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 15 вересня 1998 року N 1019/98, від 9 лютого 1999 року N 145/99, від 31 липня 2000 року N 934/2000, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні і міжрайонні управління юстиції, що додаються.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

2. Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції та Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 05.02.99 N 9/5 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.02.99 за N 70/3363 та N 71/3364, вважати такими, що втратили чинність.

3. Начальникам управлінь юстиції вжити організаційних заходів щодо приведення чинних посадових інструкцій працівників і планів роботи у відповідність до зазначених Положень та забезпечити неухильне їх виконання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції Стичинського Б. С.

Міністр

С. Р. Станік


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 30 серпня 2000 р. N 36/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2000 р. за N 558/4779


ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції

(У тексті Положення слово "громадянського" замінено словом "цивільного" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 2 червня 2004 року N 42/5)


1. Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції (далі - управління юстиції) підпорядковуються Міністерству юстиції України (далі - Мін’юст України) та є його територіальними органами.

2. Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та цим Положенням.

3. Основними завданнями управління юстиції є:

участь у забезпеченні реалізації державної правової політики, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;

підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, участь в роботі з вдосконалення законодавства, у розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;

організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції; робота з кадрами, експертне забезпечення правосуддя;

(абзац п’ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 06.09.2004 р. N 97/5,
від 20.04.2006 р. N 38/5)

організація роботи нотаріату та відділів реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції;

(абзац шостий пункту 3 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю;

здійснення легалізації місцевих об’єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;

відповідно до законодавства ведення Державного реєстру застав рухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру правочинів;

(абзац дев’ятий пункту 3 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

здійснення контролю за виконанням актів Мін’юсту стосовно нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;

методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства;

розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

представлення в межах своєї компетенції за дорученням Мін’юсту України інтересів Президента України, Кабінету Міністрів України і Мін’юсту України під час розгляду справ у судах областей, міст Києва і Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;

здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень;

організація роботи з кадрами в апараті управління, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управліннях юстиції та підвідомчих установах, підвищення їхньої кваліфікації.

(абзац п’ятнадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 06.09.2004 р. N 97/5)

4. Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Мін’юсту України;

3) здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також місцевих органів господарського управління і контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

4) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб, організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру;

5) забезпечує районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонні і міжрайонні управління юстиції та установи юстиції інформацією з бази даних Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів;

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 06.09.2004 р. N 97/5)

6) здійснює контроль за дотриманням порядку реєстрації застав рухомого майна, обтяження нерухомого майна іпотекою та ведення Державного реєстру застав рухомого майна, Державного реєстру іпотек у порядку, визначеному чинним законодавством;

(підпункт 6 пункту 4 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

7) забезпечує функціонування та розвиток системи правової інформатизації;

8) веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства відповідно до Єдиного класифікатора галузей законодавства України;

9) здійснює контроль та координацію управлінської діяльності начальників районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції;

(підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5)

10) підпункт 10 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

11) підпункт 11 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

12) підпункт 12 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

13) готує для подання до Мін’юсту України матеріали щодо заохочення та нагородження державними нагородами працівників підвідомчих установ;

(підпункт 13 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

14) підпункт 14 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

15) підпункт 15 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

16) підпункт 16 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

17) підпункт 17 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

18) підпункт 18 пункту 4 виключено

(підпункт 18 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
виключено згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

19) підпункт 19 пункту 4 виключено

(підпункт 19 пункту 4 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
виключено згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

20) підпункт 20 пункту 4 виключено

(підпункт 20 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
виключено згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

21) готує і надає районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонним і міжрайонним управлінням юстиції методичні та інструктивні матеріали з питань, віднесених до компетенції управління;

(підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5)

22) за дорученням Мін’юсту України організовує, забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції;

(підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

23) організовує діяльність регіональних відділень Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції, які діють в порядку, передбаченому Мін’юстом України;

24) за дорученням Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини вивчає факти порушень прав людини відповідно до запитів Європейського Суду з прав людини, сприяє отриманню доказів, надсилає повідомлення та додаткові письмові зауваження щодо конкретних випадків порушень прав людини в Україні;

25) за дорученням Мін’юсту України представляє інтереси Президента України, Кабінету Міністрів України і Мін’юсту України під час розгляду справ у судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, готує матеріали до розгляду цих справ;

26) у встановленому порядку здійснює легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, обласних, регіональних і республіканських професійних спілок та їх об’єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, статутів територіальних громад, асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування; бере до уваги повідомлення організацій всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні реєстри та книги обліку, а також готує звітність щодо вищезазначених об’єднань громадян, яку подає у встановлені терміни до Мін’юсту України;

(підпункт 26 пункту 4 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5,
від 20.04.2006 р. N 38/5)

27) здійснює контроль за додержанням місцевими громадськими організаціями, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських та міжнародних об’єднань громадян, місцевими благодійними організаціями, відділеннями (філіями, представництвами) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональними торгово-промисловими палатами, регіональними (місцевими) творчими спілками, територіальними осередками всеукраїнських творчих спілок, асоціаціями кредитних спілок, територіальними громадами, асоціаціями та іншими формами добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування положень своїх статутів;

(підпункт 27 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

28) здійснює контроль за роботою районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції щодо легалізації об’єднань громадян, реєстрації благодійних організацій;

(підпункт 28 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5)

29) готує і надає у межах своїх повноважень районним, районним у містах, міським (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонним і міжрайонним управлінням юстиції методичні матеріали з питань легалізації об’єднань громадян, реєстрації благодійних організацій;

(підпункт 29 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5)

30) організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює контроль за виконанням нотаріусами їх професійних обов’язків, забезпечує роботу кваліфікаційної комісії нотаріату, організовує та забезпечує надання нотаріусами правової допомоги з питань учинення нотаріальних дій;

(підпункт 30 пункту 4 у редакції наказу
Міністерства юстиції України від 21.03.2006 р. N 14/5)

31) забезпечує і контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів;

(підпункт 31 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

32) підпункт 32 пункту 4 вилучено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 21.03.2006 р. N 14/5)

33) визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність осіб, переможців конкурсу на реєстрацію нотаріальної діяльності, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса;

(підпункт 33 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2006 р. N 14/5)

34) подає до Мін’юсту України пропозиції щодо визначення граничної чисельності приватних нотаріусів у нотаріальних округах області;

35) призупиняє діяльність нотаріусів, готує обгрунтовані подання на розгляд Мін’юсту України щодо необхідності заслуховування нотаріуса на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату або щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю;

(підпункт 35 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 21.03.2006 р. N 14/5)

36) затверджує розміри оплати за надання державними нотаріусами додаткових платних послуг правового і технічного характеру та забезпечує організаційне керівництво цією роботою;

37) контролює обіг спеціальних бланків та захисних знаків нотаріальних документів, готує подання до Мін’юсту України щодо необхідності виготовлення печаток нотаріусів відповідно до зразків, затверджених Мін’юстом України;

38) контролює своєчасність та правильність унесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату;

(підпункт 38 пункту 4 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

39) проводить аналітично-методичну роботу, вивчає, узагальнює та скеровує нотаріальну практику, готує для нотаріусів роз’яснення щодо застосування чинного законодавства з питань вчинення нотаріальних дій;

(підпункт 39 пункту 4 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

40) здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту України та внесені до Реєстру атестованих судових експертів;

(підпункт 40 пункту 4 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

41) здійснює оплату праці адвокатів, судових експертів, перекладачів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі у кримінальній справі адвоката, судового експерта, перекладача за призначенням;

42) контролює діяльність органів реєстрації актів цивільного стану щодо додержання ними чинного законодавства при реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу, а також вживає заходів щодо поліпшення роботи цих органів;

(підпункт 42 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

43) бере участь разом з місцевими органами виконавчої влади в галузі освіти і науки в організації роботи з підготовки фахівців за спеціальністю "Правознавство" у навчальних закладах незалежно від форм власності та підпорядкування;

(підпункт 43 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

44) забезпечує роботу кваліфікаційної комісії, створеної для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах державних службовців;

45) розробляє положення, установлює та затверджує розміри оплати за надання працівниками відділів реєстрації актів цивільного стану додаткових платних послуг правового і технічного характеру та забезпечує організаційне керівництво цією роботою;

46) забезпечує органи реєстрації актів цивільного стану бланками свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, а також книгами обліку оприбуткування і витрачання їх, здійснює контроль за станом цієї роботи та складає звіти щодо їх витрачання;

47) складає у встановленому законодавством порядку статистичну звітність щодо зареєстрованих актів цивільного стану;

48) розглядає матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених записів актів цивільного стану;

49) зберігає другі примірники книг реєстрації актів цивільного стану та метричних книг, складених на території Автономної Республіки Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, уносить у встановленому законодавством порядку до них відповідні зміни та доповнення і видає на їх підставі повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану;

50) веде облік законодавства і практики роботи органів реєстрації актів цивільного стану та забезпечує належне ведення цієї роботи у відділах реєстрації актів цивільного стану;

51) перевіряє достовірність, належне оформлення і засвідчує документи, які видаються підвідомчими відділами реєстрації актів цивільного стану, для подальшого використання їх за кордоном;

52) підпункт 52 пункту 4 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

53) перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях, вносить рекомендації щодо поліпшення цієї роботи;

54) надає методичну допомогу державним підприємствам, установам, організаціям, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у приведенні їхніх нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;

55) уживає заходів до підвищення кваліфікації працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, проводить стажування, семінари й наради з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади. Поширює сучасні новітні форми й методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності, уносить пропозиції Мін’юсту України щодо створення госпрозрахункових навчально-методичних центрів;

56) здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції;

57) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо правової освіти населення; вивчає стан правоосвітньої роботи в навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях, бере участь у методичному забезпеченні цієї освіти, формуванні у громадян правового світогляду;

58) надає методичну допомогу представникам державних органів у реалізації програми правової освіти населення; консультує їх з питань підготовки навчально-тематичних планів, програм, посібників, визначення форм і методів правового навчання; дає рекомендації щодо його вдосконалення; бере участь у проведенні семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів та інших навчально-методичних заходів;

59) бере участь у виданні журналів і газет загальноправового характеру; вивчає попит на юридичну літературу, бере участь у плануванні її випуску місцевими видавництвами;

60) організовує роботу з кадрового забезпечення на посади начальників (та їхніх заступників) районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції, установ юстиції, формує резерв кадрів на відповідні посади; організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів установ юстиції, організовує професійне навчання, стажування працівників установ нотаріату, відділів реєстрації актів цивільного стану, узагальнює практику роботи з кадрами та готує звіти з цих питань;

(підпункт 60 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5,
від 21.03.2006 р. N 14/5,
від 20.04.2006 р. N 38/5)

61) організовує роботу щодо поліпшення умов праці, житлових і побутових умов працівників управління, установ системи органів юстиції;

(підпункт 61 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

62) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов’язаних з роботою підвідомчих установ, виявляє та усуває причини, що породжують обгрунтовані скарги громадян;

63) вивчає потреби, укладає договори стосовно постачання матеріально-технічних ресурсів до установ нотаріату, відділів реєстрації актів цивільного стану, інших установ юстиції, а також здійснює контроль за зберіганням та витрачанням грошових коштів і матеріальних цінностей у підпорядкованих органах та установах юстиції;

(підпункт 63 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 20.04.2006 р. N 38/5)

64) здійснює збір та систематизацію інформації про потреби управління юстиції, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції, відділів реєстрації актів цивільного стану, установ юстиції на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя в засобах оргтехніки, засобах зв’язку, технічного та програмного забезпечення, сприяє вирішенню цих питань;

(підпункт 64 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 06.09.2004 р. N 97/5,
від 20.04.2006 р. N 38/5)

65) складає проекти кошторисів видатків на утримання районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції, відділів реєстрації актів цивільного стану, інших установ юстиції;

(підпункт 65 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 06.09.2004 р. N 97/5,
від 20.04.2006 р. N 38/5)

66) розподіляє встановлену чисельність, складає за участю керівників місцевих органів юстиції штатні розписи працівників органів юстиції;

67) контролює надходження та організовує бухгалтерський облік коштів органів юстиції, а також звітність про них;

(підпункт 67 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

68) здійснює централізований облік витрат на утримання районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції, відділів реєстрації актів цивільного стану, інших установ юстиції;

(підпункт 68 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 06.09.2004 р. N 97/5,
від 20.04.2006 р. N 38/5)

69) забезпечує у межах своєї компетенції дотримання державної таємниці в органах юстиції, установах, що належать до сфери його управління;

70) забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань мобілізаційної готовності;

71) здійснює контроль в апараті управління та підпорядкованих органах і установах юстиції за дотриманням актів законодавства з питань боротьби з корупцією і злочинністю та забезпечує їх неухильне виконання.

5. Управління юстиції має право:

здійснювати перевірки в районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управліннях юстиції та підвідомчих установах;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5)

абзац третій пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

абзац четвертий пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідуючих державними нотаріальними конторами, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Української нотаріальної палати за їхньої згодою;

залучати вчених, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, унесених до Реєстру атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту України, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних інститутів судових експертиз, підпорядкованих Мін’юсту України;

(абзац сьомий пункту 5 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

уносити до Мін’юсту України пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту України та внесені до Реєстру атестованих судових експертів;

(абзац восьмий пункту 5 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

абзац дев’ятий пункту 5 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки юридичних кадрів;

скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

перевіряти в міністерствах і республіканських комітетах Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах, а також місцевих органах господарського управління та контролю додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, уносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

установлювати згідно з чинним законодавством тарифи за надання працівниками установ нотаріату та органів реєстрації актів цивільного стану додаткових платних послуг правового, інформаційного та технічного характеру.

6. Управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонні і міжрайонні управління юстиції.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5)

7. Управління юстиції взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до його компетенції.

8. Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, які є обов’язковими для виконання районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонними і міжрайонними управліннями юстиції, підвідомчими йому установами, органами та посадовими особами.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5)

У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти управління юстиції є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями, незалежно від форм власності, а також громадянами.

Нормативно-правові акти управління юстиції підлягають державній реєстрації в порядку, установленому законодавством.

Управління, у разі потреби, видає разом з іншими місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

9. Начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Начальники обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за погодженням з головою відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

Начальник управління юстиції має заступника - начальника відділу реєстрації актів цивільного стану та, при потребі, заступників начальника з інших напрямків роботи управління. На одного із заступників начальника управління покладаються обов’язки Голови Регіонального відділення Національного бюро у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини.

(абзац третій пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

Заступники начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Заступники начальників обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції призначаються на посади та звільняються з посад Міністром юстиції України за поданням начальника відповідного управління юстиції. Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.

(абзац п’ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 26.07.2002 р. N 74/5)

Начальник управління юстиції несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління юстиції завдань і здійснення ним своїх функцій, впровадження Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної правової політики, встановлює ступінь відповідальності заступників начальника управління юстиції, керівників структурних підрозділів управління за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонних і міжрайонних управлінь юстиції, підвідомчих установ.

(абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 06.09.2004 р. N 97/5)

10. Начальник управління юстиції:

організовує роботу управління та підвідомчих органів і установ юстиції на виконання завдань, покладених на Мін’юст України та його те