14-09-200400:00

Положення про районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні і міжрайонні управління юстиції, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 30 серпня 2000 року № 36/5 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністер

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства юстиції України
від 30 серпня 2000 р. N 36/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 серпня 2000 р. за N 559/4780


ПОЛОЖЕННЯ
про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні і міжрайонні управління юстиції

(назва в редакції наказу Міністерства
юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 2 червня 2004 року N 42/5,
від 6 вересня 2004 року N 97/5,
від 21 березня 2006 року N 15/5,
від 20 квітня 2006 року N 38/5

(У тексті Положення слово "громадянського" замінено словом "цивільного" згідно з наказом Міністерства юстиції України від 2 червня 2004 року N 42/5)


1. Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), у разі утворення міськрайонні і міжрайонні управління юстиції (далі - управління юстиції) є територіальними органами Міністерства юстиції України (далі - Мін’юст України).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5)

Управління юстиції підпорядковуються Мін’юсту України та безпосередньо Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції.

2. Управління юстиції у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мін’юсту України, наказами Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції та цим Положенням.

3. Основними завданнями управління юстиції є:

участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина у визначеній сфері діяльності;

організація надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

абзац шостий пункту 3 виключено

(абзац шостий пункту 3 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
виключено згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

організаційне забезпечення та координація роботи установ нотаріату, органів реєстрації актів цивільного стану, інших органів та установ юстиції; реалізація основних завдань, визначених Мін’юстом України, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями юстиції, щодо діяльності зазначених органів юстиції, здійснення контролю та заходів щодо поліпшення їх роботи;

(абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 20.04.2006 р. N 38/5)

державна реєстрація нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів;

легалізація місцевих об’єднань громадян та реєстрація інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;

відповідно до законодавства ведення Державного реєстру застав рухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру правочинів;

(абзац десятий пункту 3 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

здійснення контролю за виконанням актів Мін’юсту стосовно нормативно-методичного забезпечення діяльності бюро технічної інвентаризації щодо проведення реєстрації прав власності на нерухоме майно;

абзац дванадцятий пункту 3 виключено

(згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного законодавства;

розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

організація роботи з кадрами апарату управління юстиції, установ юстиції, підвищення кваліфікації їхніх працівників.

4. Управління юстиції відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики;

(підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства, проведення в Україні правової реформи та подає їх до Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;

3) здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, веде реєстр цих актів;

4) бере участь у розвитку системи правової інформатизації;

5) веде роботу з обліку та підтримання в контрольному стані актів законодавства, нотаріальної практики у відповідності до Єдиного класифікатора галузей законодавства України; надає практичну допомогу установам юстиції з цих питань; інформує обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції про стан обліку нормативно-правових актів в районному управлінні юстиції і установах юстиції;

(підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

6) підпункт 6 пункту 4 виключено

(підпункт 6 пункту 4 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
виключено згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

7) підпункт 7 пункту 4 виключено

(підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
виключено згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

8) підпункт 8 пункту 4 виключено

(підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
виключено згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

9) організовує та контролює відповідно до своєї компетенції виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод з питань, пов’язаних з діяльністю установ юстиції;

(підпункт 9 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

10) сприяє розвитку юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, здійснює у випадках, передбачених законодавством, державну реєстрацію юридичних осіб, організовує у встановленому порядку в системі органів юстиції надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг правового та технічного характеру;

11) здійснює згідно з чинним законодавством легалізацію місцевих громадських організацій, місцевих осередків зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об’єднань громадян та місцевих громадських організацій, місцевих та первинних професійних спілок та їх об’єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів територіальних громад; бере до уваги повідомлення організацій обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні реєстри та книги обліку, а також готує звітність щодо цих об’єднань громадян, яку подає до обласного управління юстиції;

(підпункт 11 пункту 4 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

12) контролює додержання місцевими громадськими організаціями, місцевими осередками зареєстрованих всеукраїнських, міжнародних об’єднань громадян та місцевими громадськими організаціями, місцевими благодійними організаціями, відділеннями (філіями, представництвами) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональними (місцевими) творчими спілками, територіальними осередками всеукраїнських творчих спілок, асоціаціями кредитних спілок, територіальними громадами положень їхніх статутів;

(підпункт 12 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

13) здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін’юсту України та внесені до Реєстру атестованих судових експертів;

(підпункт 13 пункту 4 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

14) забезпечує повну, правильну та своєчасну реєстрацію актів цивільного стану, розгляд матеріалів про зміну імені та про внесення змін і доповнень до актових записів; поновлення та анулювання актових записів; визнання недійсності шлюбу;

(підпункт 14 пункту 4 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

15) забезпечує подання до відділів реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції матеріалів для вирішення питання щодо анулювання поновлених та повторно складених записів актів;

16) забезпечує належний облік, зберігання, витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

17) забезпечує органи реєстрації актів цивільного стану бланками свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану, записів актів цивільного стану, а також іншою документацією;

(підпункт 17 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

18) вивчає та узагальнює практику застосування чинного законодавства при реєстрації актів цивільного стану;

19) забезпечує належне зберігання та оформлення книг реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов’язаної з реєстрацією цих актів;

20) перевіряє дотримання вимог чинного законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських і селищних рад, які реєструють акти цивільного стану, та надає їм методичну допомогу;

21) забезпечує складання та подання в установленому законодавством порядку звітів про реєстрацію актів цивільного стану та витрачання бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану;

22) організовує надання працівниками відділу реєстрації актів цивільного стану громадянам додаткових платних послуг правового і технічного характеру;

23) веде облік законодавства та практики роботи органів реєстрації актів цивільного стану та забезпечує належне ведення цієї роботи у відділі реєстрації актів цивільного стану;

24) забезпечує підвищення рівня кваліфікації працівників, що здійснюють реєстрацію актів цивільного стану, та посадових осіб виконавчих органів сільських і селищних рад, які реєструють акти цивільного стану;

25) сприяє роботі кваліфікаційної комісії, створеної при Головному управлінні юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київському та Севастопольському міських управліннях юстиції, для визначення рівня професійної підготовки осіб, які мають намір працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану на посадах державних службовців;

26) сприяє організації роботи державних нотаріальних контор, які працюють на території району (міста);

(підпункт 26 пункту 4 в редакції наказів
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 21.03.2006 р. N 15/5)

27) сприяє організації надання приватними та державними нотаріусами правової допомоги населенню району з питань учинення нотаріальних дій;

(підпункт 27 пункту 4 виключено згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
у редакції наказу Міністерства
юстиції України від 21.03.2006 р. N 15/5)

28) перевіряє стан правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах та організаціях, дає рекомендації щодо її поліпшення та приведення їх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, уживає заходів з метою підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, поширює сучасні, новітні форми і методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності;

29) координує діяльність місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду; вивчає стан правової освіти та правового інформування в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, надає необхідну допомогу, бере участь в семінарах, конференціях, олімпіадах правових знань, конкурсах з цих питань;

30) здійснює добір кадрів управління та установ юстиції, формує резерв кадрів на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення професійного рівня кадрів управління та установ юстиції, веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

31) за дорученням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції укладає договори, вивчає, аналізує та узагальнює потреби матеріально-технічного забезпечення управлінь юстиції, інших установ юстиції; забезпечує збереження матеріальних цінностей;

(підпункт 31 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5)

32) подає Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласному, Київському та Севастопольському міським управлінням юстиції узагальнення щодо виконання функціональних повноважень з питань юридично-правової діяльності місцевих органів виконавчої влади та правового забезпечення господарської діяльності;

33) здійснює через засоби масової інформації інформування населення з питань держави і права, захисту прав і основних свобод людини, чинного законодавства та діяльності органів та установ юстиції;

34) розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що породжують обгрунтовані скарги громадян;

35) забезпечує, у межах своєї компетенції, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, організовує її зберігання в управлінні юстиції;

36) здійснює облік витрат на утримання управлінь юстиції, відділів реєстрації актів цивільного стану, інших установ юстиції;

(підпункт 36 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 06.09.2004 р. N 97/5,
від 20.04.2006 р. N 38/5)

37) забезпечує, у межах своєї компетенції, виконання завдань мобілізаційної готовності держави.

5. Управління юстиції має право:

здійснювати перевірки роботи підпорядкованих установ юстиції; залучати для цього науковців, спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за узгодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати безоплатно для здійснення функцій, покладених на управління юстиції, інформацію від статистичних та контролюючих органів з питань застосування законодавства в господарській діяльності підприємств, установ, організацій, місцевих органів виконавчої влади;

скликати та проводити наради з питань, що належать до його компетенції;

перевіряти в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх управліннях, відділах, інших структурних підрозділах додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, стан організації нормотворчої діяльності, уносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності винних посадових осіб;

скасовувати рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

перевіряти стан розгляду звернень громадян у підвідомчих установах щодо усунення причин, що породжують надходження обгрунтованих скарг на роботу установ юстиції;

вивчати в районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх відділах, управліннях та інших підрозділах, на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на відповідній території, стан правової роботи, вносити пропозиції про усунення виявлених недоліків і порушень.

6. Управління юстиції взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, що належать до його компетенції.

7. Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством, нормативно-правові акти управління юстиції є обов’язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, та громадянами.

Нормативно-правові акти управління юстиції підлягають державній реєстрації в порядку, установленому законодавством.

Управління в разі потреби разом з іншими місцевими органами виконавчої влади видає спільні акти.

8. Начальник управління юстиції призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України за поданням начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції. Призначення на посаду начальника управління юстиції здійснюється за погодженням з головами відповідних місцевих державних адміністрацій. Начальником управління юстиції може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та стаж роботи на державній службі в сфері правової діяльності на посаді головного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.

(абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 20.04.2006 р. N 38/5)

Начальник управління юстиції має заступника - начальника відділу реєстрації актів цивільного стану та, при потребі, заступників начальника за іншими напрямками роботи управління.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

Заступники начальника управління юстиції призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції за поданням начальників відповідних управлінь юстиції.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5)

Абзац четвертий пункту 8 виключено

(абзац четвертий пункту 8 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5,
виключено згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

9. Начальник управління юстиції:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління юстиції завдань, впровадження Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині забезпечення реалізації державної правової політики, визначає ступінь відповідальності заступників начальника та працівників управління;

(абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління юстиції та організовує контроль їх виконання;

призначає на посади та звільняє з посад спеціалістів та інших працівників управління.

(абзац четвертий пункту 9 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

абзац п’ятий пункту 9 виключено

(абзац п’ятий пункту 9 в редакції наказу
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 06.09.2004 р. N 97/5,
виключено згідно з наказом Міністерства
юстиції України від 20.04.2006 р. N 38/5)

Затвердження функціональних обов’язків, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділів реєстрації актів цивільного стану проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

(абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
наказами Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5,
від 20.04.2006 р. N 38/5)

10. Управління юстиції утримується за рахунок Державного бюджету України. Загальну чисельність, фонд оплати праці працівників, структуру, штатний розпис та кошторис доходів і видатків управління юстиції затверджує Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції у межах, визначених Мін’юстом України.

11. Управління юстиції є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 02.06.2004 р. N 42/5)

Директор
Департаменту правової політики


В. В. Горбатенко