06-09-200400:00

Постанова

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2004 р. N 1127
Київ

Про внесення змін до Положення про Всеукраїнську
міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової
освіти населення

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 р. N 366 ( 366-95-п ) "Про Програму правової освіти населення" (ЗП України, 1995 р., N 8, ст. 198; Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 11; 2003 р., N 30, ст. 1546), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України
В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2004 р. N 1127

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Всеукраїнську
міжвідомчу координаційно-методичну раду
з правової освіти населення
( 366-95-п )

1. У пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Рада відповідно до покладених на неї завдань вивчає стан роботи з питань організації та здійснення правової освіти органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, засобами масової інформації";

в абзаці другому слова "та цілеспрямованість" виключити;

абзац третій викласти в такій редакції:

"заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання правової освіти (зокрема щодо підсумків вивчення, аналізу соціологічних досліджень, опитувань громадян, оглядів-конкурсів, стану підготовки викладачів правових дисциплін та видання підручників і посібників з правознавства), а також повідомлення членів ради та інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання".

2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Раду очолює голова, який за посадою є Міністром юстиції. Заступниками голови Ради є за посадами заступник Міністра юстиції, заступник Міністра освіти і науки та заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук".

3. У пункті 5:

в абзаці першому слово "формується" замінити словом "затверджується";

в абзаці третьому слово "відомств" замінити словом "установ".

4. В абзаці першому пункту 6 слова "До співробітництва у складі ради можуть запрошуватись" замінити словами "До участі у роботі ради можуть залучатися".

5. Пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

"9. Рада організовує свою роботу відповідно до річного плану, що розробляється і затверджується радою.

Організаційною формою роботи ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

Рада правоможна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більш як половина її членів.

Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні.

Рада приймає рішення у формі рекомендацій, які є обов'язковими для розгляду.

Рішення ради підписуються її головою.

У разі потреби можуть проводитися виїзні засідання ради.

10. Члени ради у зв'язку з виконанням даних їм доручень вивчають стан правової освіти, ознайомлюються з відповідною документацією, беруть участь у підготовці рекомендацій ради, інформують керівництво представлених ними міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та організацій про роботу ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень".

6. У додатку до Положення:

доповнити додаток після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Заступник Міністра освіти і науки - заступник голови Ради".

У зв'язку з цим абзаци третій - шістнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - сімнадцятим;

в абзаці п'ятому слова "Директор департаменту координації правової роботи та правової освіти юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій Мін'юсту" замінити словами "Начальник управління координації правової роботи та правової освіти Мін'юсту";

абзац дев'ятий виключити;

доповнити додаток після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"Заступник Міністра аграрної політики".

У зв'язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"Заступник Міністра у справах сім'ї, дітей та молоді";

в абзаці тринадцятому слово "Держмитслужби" замінити словом "Держжитлокомунгоспу";

в абзаці чотирнадцятому слово "Держстандарту" замінити словом "Держспоживстандарту".

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 229-88-70
E-mail: press@minjust.gov.ua