12-05-200900:00

ПОСТАНОВА. Мін’юст забезпечуватиме діяльність Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 24 квітня 2009 р. № 410
Київ

Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого
з питань антикорупційної політики

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниЮ.ТИМОШЕНКО


Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2009 р. № 410

ПОЛОЖЕННЯ
про Урядового уповноваженого
з питань антикорупційної політики

 1. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики (далі - Урядовий уповноважений) є посадовою особою, на яку покладається виконання завдань з підготовки пропозицій щодо формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики.

  Урядовий уповноважений підпорядковується Кабінетові Міністрів України та взаємодіє з Президентом України, Верховною Радою України та Мін’юстом.

 2. Урядовий уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

  Урядовим уповноваженим може бути особа, яка є громадянином України, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як п’ять років.

 3. Урядовий уповноважений у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 4. До компетенції Урядового уповноваженого належить:
  1. розроблення і внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо:
   • визначення основних напрямів державної антикорупційної політики та координації діяльності центральних органів виконавчої влади з її реалізації;
   • розроблення та здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією державної антикорупційної політики;
  2. організація проведення міжвідомчою експертною групою антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та підготовка висновків для розгляду відповідними урядовими комітетами, а у разі потреби - Кабінетом Міністрів України;
  3. проведення системного аналізу:
   • діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері запобігання та протидії корупції із здійсненням комплексу заходів щодо їх узгодженої роботи у зазначеній сфері;
   • законодавства з метою виявлення норм, реалізація яких може призвести до корупційних проявів, з підготовкою пропозицій щодо розроблення проектів нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії корупції та участю у розробленні таких актів;
   • статистичних даних та іншої інформації про здійснення заходів із запобігання та протидії корупції, зокрема таких, що вживаються центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, з метою виявлення факторів, які сприяють корупційним проявам, і підготовки пропозицій щодо їх усунення;
  4. забезпечення ефективної взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади, їх територіальними підрозділами, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян з питань реалізації державної антикорупційної політики;
  5. участь у співпраці України з Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO), іншими міжнародними організаціями з питань антикорупційної політики;
  6. здійснення заходів, пов’язаних із залученням до формування та реалізації державної антикорупційної політики інститутів громадянського суспільства та сприяння співпраці з ними органів виконавчої влади; формування при Урядовому уповноваженому громадської ради з питань державної антикорупційної політики та забезпечення її діяльності;
  7. забезпечення інформування громадськості про здійснення заходів щодо запобігання корупції;
  8. налагодження з комітетами Верховної Ради України співпраці щодо реалізації державної антикорупційної політики;
  9. проведення досліджень з проблем, пов’язаних з корупцією;
  10. забезпечення розміщення в засобах масової інформації матеріалів, що стосуються запобігання та протидії корупції;
  11. узагальнення інформації центральних органів виконавчої влади про здійснення заходів з реалізації державної антикорупційної політики і подання щорічного звіту Кабінетові Міністрів України та його копій до відповідних органів виконавчої влади та Генеральної прокуратури України. Зазначений звіт надсилається також до відома Президентові України та Верховній Раді України.
 5. Урядовий уповноважений має право:
  1. звертатися в установленому порядку із запитами до центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та отримувати інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
  2. брати участь в засіданнях колегій міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади під час розгляду питань, що стосуються запобігання та протидії корупції;
  3. залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
  4. ініціювати утворення робочих груп з підготовки проектів нормативно-правових актів, проведення їх антикорупційної експертизи; скликати наради з питань, що належать до його компетенції;
  5. вносити центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо залучення на договірних засадах науковців і експертів для розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення їх антикорупційної експертизи, досліджень з проблем, пов’язаних з корупцією, організовувати розміщення замовлення на проведення таких досліджень;
  6. використовувати у своїй діяльності методичні та методологічні розробки і бази даних Мін’юсту, інших центральних органів виконавчої влади;
  7. передавати у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про корупційні порушення, органам, які проводять боротьбу з корупцією, відповідні матеріали та одержувати інформацію за результатами їх розгляду.
 6. Урядовий уповноважений включається до складу урядових комітетів та має право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України.
 7. Діяльність Урядового уповноваженого забезпечує відповідний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 8. Урядовий уповноважений має бланк з найменуванням своєї посади.