14-01-200500:00

Розпорядження

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 23 грудня 2004 р. N 948-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання
у 2005 році Державної програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції України
на 2004-2007 роки

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2005 році Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки, що додається.

2. Органам виконавчої влади, іншим виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, здійснювати фінансування заходів в межах коштів, передбачених на 2005 рік у відповідних бюджетах на зазначені цілі, та з інших джерел.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України

Інд. 52

М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2004 р. N 948-р

ПЛАН
заходів щодо виконання у 2005 році Державної програми
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2004-2007 роки

Зміст пункту
Програми

Зміст заходу

Відповідальні
за виконання

Строк
виконання

1. Визначення рівня та потреб кадрового забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування фахівцями з питань європейської та євроатлантичної інтеграції затвердити методичні рекомендації щодо визначення органами державної влади та органами місцевого самоврядування потреби у фахівцях у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (далі - фахівці) Головдержслужба МОН
Мін'юст за участю Національної академії державного управління при Президентові України
лютий
визначити рівень та потребу центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у підготовці фахівців (із зазначенням категорії державних службовців) у 2006 році відповідно до методичних рекомендацій Головдержслужби Головдержслужба МОН
Мінекономіки
МЗС
інші центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
березень
2. Визначення структури та обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції відповідно до поточних і перспективних потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначити структуру та обсяги підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців на 2006 рік із зазначенням напрямів підготовки, спеціальності та спеціалізації МОН
Головдержслужба Мінекономіки за участю Національної академії державного управління при Президентові України
березень
4. Створення кафедр європейської інтеграції у вищих навчальних закладах. Опрацювання питання щодо включення окремих спеціальностей у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції до переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах продовжити роботу, пов'язану з утворенням у вищих навчальних закладах кафедр європейської інтеграції МОН
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців за участю Національної академії державного управління при Президентові України
протягом року
вивчити питання щодо можливості запровадження спеціальності з питань європейської та євроатлантичної інтеграції освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" у галузі знань "Специфічні категорії" МОН
Головдержслужба Мінекономіки за участю Національної академії державного управління при Президентові України
-"-
5. Визначення спеціалізацій у межах напрямів та спеціальностей, за якими здійснюватиметься підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, та змісту навчання за такими спеціалізаціями продовжити роботу, пов'язану із запровадженням нових спеціалізацій для підготовки і перепідготовки фахівців МОН
Мінекономіки
МЗС
Мін'юст
Міноборони
Головдержслужба за участю Національної академії державного управління при Президентові України
протягом року
забезпечити розроблення навчальних програм із спеціалізацій, за якими здійснюватиметься підготовка та перепідготовка фахівців -"- -"-
6. Формування показників державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції підготувати в установленому порядку пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців МОН
Мінекономіки
МЗС
Мін'юст
Головдержслужба Мінфін
Мінпраці
Міноборони інші центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю Національної державного академії управління при Президентові України
квітень
подати Мінекономіки заявки на включення до проекту державного замовлення на 2006 рік щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців МОН
Мінекономіки
МЗС
Мін'юст
Головдержслужба Мінфін
Мінпраці
Міноборони інші центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю Національної академії державного управління при Президентові України
липень
розмістити державне замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців серед відібраних вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОН
Головдержслужба інші центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю Національної академії державного управління при Президентові України
протягом року
7. Розроблення та впровадження обов'язкових програм з вивчення офіційних мов держав - членів ЄС та НАТО для державних службовців, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції підготувати та затвердити порядок проходження мовної підготовки державними службовцями, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції Головдержслужба МОН
Мінфін
Мінекономіки
Міноборони
МЗС за участю Національної академії державного управління при Президентові України
березень
провести апробацію навчальних програм з англійської, німецької і французької мов для навчання державних службовців, які займаються питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції, та забезпечити їх видання і розповсюдження серед центральних і місцевих органів виконавчої влади та навчальних закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців МОН
Головдержслужба Мінекономіки
МЗС
Мін'юст
Міноборони
інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, за участю Національної академії державного управління при Президентові України
протягом року
залучати викладачів провідних європейських університетів до проведення мовних курсів в Україні центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, за участю Національної академії державного управління при Президентові України -"-
8. Розроблення та впровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції продовжити роботу, пов'язану з розробленням та впровадженням навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і забезпеченням актуалізації їх змісту МОН
Головдержслужба Мінекономіки
Мін'юст
Міноборони
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, за участю місцевих органів самоврядування та Національної академії державного управління при Президентові України
протягом року
9. Забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти з питань європейської та євроатлантичної інтеграції здійснювати підвищення кваліфікації викладачів відповідних кафедр вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, у відповідних навчальних закладах України та держав - членів ЄС і НАТО МОН
Головдержслужба Мінекономіки
Мін'юст
Міноборони
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, за участю Національної академії державного управління при Президентові України
-"-
10. Забезпечення підготовки та видання навчально-методичних посібників, періодичних видань, збірників нормативно-правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, комплектування ними бібліотек вищих навчальних закладів, органів державної влади та органів місцевого самоврядування розробити перспективний план підготовки навчально- методичних посібників, періодичних видань, збірників нормативно- правових актів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та забезпечити їх видання МОН
Головдержслужба Мін'юст
Міноборони
МЗС
Мінекономіки за участю Національної академії державного управління при Президентові України
протягом року
опрацювати питання щодо створення при Національній академії державного управління при Президентові України науково- навчального центру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Національна академія державного управління при Президентові України
МОН
Головдержслужба Мінекономіки
Мінфін
березень
11. Сприяння організації навчання громадян України в навчальних закладах держав - членів ЄС, які здійснюють підготовку фахівців для роботи в органах та інституціях ЄС забезпечувати інформування громадян України стосовно можливості отримання освіти в навчальних закладах держав - членів ЄС МОН
МЗС
Держком-
телерадіо
протягом року
продовжити роботу, пов'язану з організацією навчання громадян України в навчальних закладах держав - членів ЄС, що здійснюють підготовку фахівців для представництва в органах та інституціях ЄС МОН
МЗС
Головдержслужба за участю Національної академії державного управління при Президентові України
-"-
12. Налагодження співробітництва між вищими навчальними закладами України і закладами держав - членів ЄС та НАТО, які здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, з метою вивчення досвіду, набутого у цій сфері, організація регулярних обмінів студентами, слухачами та викладачами продовжити роботу, пов'язану з вивченням, узагальненням і поширенням досвіду з організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців (у вищих навчальних закладах держав - членів ЄС та держав - кандидатів на вступ до ЄС) МОН
Головдержслужба Мінекономіки
МЗС
Мін'юст
Міноборони за участю Національної академії державного управління при Президентові України
протягом року
сприяти налагодженню співробітництва між вищими навчальними закладами України і закладами держав - членів ЄС і НАТО та обміну студентами, слухачами і викладачами МОН
Міноборони
МЗС
Мінекономіки
інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців
-"-
13. Проведення та координація наукових досліджень з актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також наукових, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів із цих питань підготувати пропозиції щодо визначення тематики наукових досліджень з актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції і забезпечити проведення та впровадження в практику їх результатів МОН
Мінекономіки
Головдержслужба Міноборони
МЗС
Мін'юст
Мінфін за участю Національної академії державного управління при Президентові України
протягом року
забезпечувати проведення органами виконавчої влади міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань "круглих столів" з актуальних проблем європейської та євроатлантичної інтеграції центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування -"-
14. Проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції визначити порядок проведення моніторингу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за основними показниками МОН
Головдержслужба Мінекономіки
Міноборони
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, за участю Національної академії державного управління при Президентові України
квітень
провести моніторинг підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців згідно з визначеним порядком МОН
Головдержслужба Мінекономіки
Міноборони
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні заклади, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців, за участю Національної академії державного управління при Президентові України
вересень
15. Включення питань європейської інтеграції до навчальних програм з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва продовжити роботу, пов'язану з виконанням навчальних програм з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Мінекономіки
МОН
Держ-
підприємництво за участю Національної академії державного управління при Президентові України
протягом року
16. Здійснення заходів щодо залучення в установленому порядку міжнародної технічної допомоги, у тому числі ЄС та НАТО, їхніх держав - членів, для виконання Програми підготувати та подати в установленому порядку Мінекономіки пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги, у тому числі держав - членів ЄС і НАТО, до здійснення заходів, визначених Програмою МОН
Головдержслужба інші органи виконавчої влади
лютий
проводити переговори з донорами з метою залучення міжнародної технічної допомоги, у тому числі держав - членів ЄС та НАТО, до здійснення заходів, визначених Програмою Мінекономіки протягом року
17. Залучення до реалізації заходів з виконання Програми громадських організацій інформувати та залучати громадські організації до участі у здійсненні заходів, визначених Програмою МОН
Держком-
телерадіо
МЗС
Міноборони
Головдержслужба інші органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування
протягом року