23-02-200500:00

Висновок

В И С Н О В О К
Міністерства юстиції України
за результатами правової експертизи

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України
"Про реекспортні операції з нафтою"

Головний розробник: Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.

1. Правові підстави прийняття акта.

Доручення Прем'єр-Міністра України Ю.В. Тимошенко від 10 лютого 2005 року № 4440/1-05.

2. Відповідність проекту Конституції України.

Проект не відповідає частині другій статті 19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Також, положення проекту не відповідають частині першій статті 42 Конституції України, згідно з якою кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

3. Відповідність проекту актам законодавства, що мають вищу юридичну силу.

Пункт 1 проекту, яким передбачається призупинити здійснення митного оформлення нафти за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2709 00 90 00, що переміщується через митний кордон України в режимі реекспорту, суперечить ряду актів законодавства, що мають вищу юридичну силу.

Так, частиною першою статті 43 Господарського кодексу України встановлено, що підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Також, згідно з частиною першою статті 96 Митного кодексу України ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її територію товарів окремих видів можуть заборонятися законами України.

При цьому, умови переміщення товарів в режимі реекспорту визначені статтею 197 Митного кодексу України, відповідно до якої товари, що походять з інших країн, можуть вивозитися за межі митної території України у режимі реекспорту, якщо:

1) митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу чи органу, визначеного міжнародним договором України, укладеним в установленому законом порядку, на реекспорт товарів;

2) товари, що реекспортуються, перебувають у тому ж стані, в якому вони перебували на момент ввезення на митну територію України, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання;

3) товари, що реекспортуються, не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;

4) товари, що реекспортуються, вивозяться не пізніше ніж через один рік з дня їх ввезення на митну територію України.

Вищевказане положення проекту суперечить загальним засадам здійснення зовнішньоекономічної діяльності, які встановлені Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Так, принципами зовнішньоекономічної діяльності, якими керуються суб'єкти господарської діяльності України та іноземні суб'єкти господарської діяльності при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, згідно з статтею 2 цього Закону, є:

принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва , який полягає у:

- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності добровільно вступати у зовнішньоекономічні зв'язки;

- праві суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України;

- обов'язку додержувати при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності порядку, встановленого законами України;

принцип верховенства закону, який полягає у:

- регулюванні зовнішньоекономічної діяльності тільки законами України;

- забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України.

Також, згідно з частиною четвертою статті 6 цього Закону суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право укладати будь-які види зовнішньоекономічних договорів (контрактів), крім тих, які прямо та у виключній формі заборонені законами України.

Разом з цим, відповідно до частини третьої статті 8 вказаного Закону держава та її органи не мають права безпосередньо втручатися в зовнішньоекономічну діяльність суб'єктів цієї діяльності, за винятком випадків, коли таке втручання здійснюється згідно з цим та іншими законами України.

При цьому, до повноважень Кабінету Міністрів України у сфері державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності згідно з статтею 9 цього Закону, зокрема, належать вжиття заходів до здійснення зовнішньоекономічної політики України відповідно до законів України та прийняття нормативно-правових актів управління з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених законами України.

4. Узгодженість проекту з актами такої ж юридичної сили.

Проект узгоджується з актами такої ж юридичної сили.

5. Відповідність проекту міжнародним договорам України.

Проект не належить до сфери регулювання міжнародними договорами України.

6. Відповідність проекту вимогам нормопроектувальної техніки.

Проект відповідає вимогам нормопроектувальної техніки.

7. Відповідність проекту основним положенням законодавства Європейського Союзу.

Проект в цій частині не є предметом експертизи.

8. Узагальнений висновок.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про реекспортні операції з нафтою" не може бути погоджено як такий, що не відповідає Конституції України, Господарському кодексу України, Митному кодексу України та Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Правову експертизу проекту акта проведено Департаментом фінансового законодавства.

Міністр

"   " лютого 2005 року.

Р.М. Зварич