08-02-201718:20

Запропонована редакція Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Попередня редакція НАЗК

Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Запропонована редакція

Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

I. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) контролю та повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), відповідно до статей 48 та 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) контролю та повної перевірки декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), відповідно до статей 48 та 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 

відображення у декларації недостовірних відомостей – це ситуація, коли суб’єкт декларування у своїй декларації не вказав чи вказав неповну інформацію, яка повинна відображатися в декларації відповідно до Закону, або вказав інформацію, що не підтверджена відомостями, отриманими Національним агентством під час виконання покладених на нього завдань із здійснення контролю та повної перевірки декларації;

 

достовірність задекларованих відомостей – це відсутність розбіжностей між відомостями, отриманими Національним агентством під час виконання покладених на нього завдань із здійснення контролю та повної перевірки декларації, та відомостями, які зазначені в декларації.

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього інших нормативно-правових актах.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

 

недостовірність задекларованих відомостей – це невідповідність дійсності відомостей, які зазначені у декларації суб’єкта декларування, що встановлюється на підставі відомостей, які отримані Національним агентством у встановленому Законом порядку із здійснення контролю та повної перевірки декларації;

 

 

 

достовірність задекларованих відомостей – це відповідність дійсності відомостей, які зазначені у декларації суб’єкта декларування, що встановлюється у разі невстановлення Національним агентством недостовірності задекларованих відомостей у встановленому Законом порядку із здійснення контролю та повної перевірки декларації;

 

точність оцінки задекларованих активів – правильність  відображення суб’єктом декларування оцінки задекларованих ним активів, яка встановлюється шляхом з’ясування Національним агентством підстави чи обґрунтування задекларованої оцінки активів та співставлення їх з відомостями, які зазначені у декларації суб’єкта декларування.

 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та прийнятих відповідно до нього інших нормативно-правових актах.

 

3. Контроль та повна перевірка декларації здійснюються, зокрема, на засадах верховенства права, законності, гарантування та рівності прав і законних інтересів суб’єктів декларування, прозорості, об’єктивності та безсторонності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

Відсутній

3. Контроль та повна перевірка декларації здійснюються за принципами:

1) верховенства права;

2) рівності та гарантування прав і законних інтересів усіх суб'єктів декларування;

3) об'єктивності, неупередженості та безсторонності рішень та дій Національного агентства, уповноважених ним осіб;

4) достовірності і повноти інформації, що використовується Національним агентством, правомірності одержання та використання такої інформації;

5) неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя суб’єкта декларування, окрім як у межах та у спосіб, що передбачені Законом;

6) гарантування права на судовий захист суб'єктів декларування.

 

Всі передбачені цим порядком заходи контролю та повної перевірки декларацій повинні відповідати вказаним у цьому пункті принципам.

 

Вказані у цьому пункті принципи також застосовуються до регулювання відносин контролю та повної перевірки декларацій, визначених Законом та цим Порядком, безпосередньо, у разі:

1) відсутності у Законі чи цьому Порядку спеціальних правових норм, що регулюють такі відносини;

2) суперечності спеціальних норм щодо регулювання таких відносин між собою;

3) можливості різного тлумачення однієї спеціальної норми щодо регулювання таких відносин.

4. Контроль та повну перевірка декларації відповідно до цього Порядку  здійснюють уповноважені особи Національного агентства, визначені рішенням Національного агентства, з числа працівників структурного підрозділу його апарату, до повноважень якого належить здійснення функцій фінансового контролю

4. Контроль декларацій Національне агентство здійснює відповідно до цього Порядку через працівників структурного підрозділу його апарату, діяльність яких пов’язана із здійсненням такої функції (далі – Підрозділ) та автоматично засобами програмного забезпечення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

 

Повну перевірку декларацій відповідно до цього Порядку Національне агентство здійснює через працівників  Підрозділу.

 

II. Порядок проведення контролю декларацій

 

1. Відповідно до Закону, Національне агентство проводить щодо декларацій такі види контролю:

 

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

1. Відповідно до Закону Національне агентство проводить щодо декларацій такі види контролю:

 

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

2. Національне агентство здійснює контроль щодо своєчасності подання декларацій на підставі:

 

1) повідомлення, що надходять від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного права, які у встановленому Національним агентством порядку відповідно до статті 49 Закону перевіряють факт подання декларацій суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали);

 

2) інформації, що надходить до Національного агентства від фізичних чи юридичних осіб, інших джерел, зокрема від державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, стосовно можливого факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування;

 

3) інформації, що оприлюднюється у засобах масової інформації, у мережі Інтернет та вказує на можливий факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування;

 

4) самостійного виявлення Національним агентством факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування відповідно до даних з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

2. Національне агентство здійснює контроль щодо своєчасності подання декларацій на підставі:

 

1) повідомлення, що надходять від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного права, які у встановленому Національним агентством порядку відповідно до статті 49 Закону перевіряють факт подання декларацій суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали);

 

2) інформації, що надходить до Національного агентства від осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів) стосовно можливого факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування;

 

 

Вилучено

 

 

 

3) самостійного виявлення Національним агентством факту неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування відповідно до даних з Реєстру.

3. У разі отримання інформації (повідомлень), передбачених у підпунктах 1-3 пункту 2 цього розділу, Національне агентство перевіряє факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування шляхом пошуку даних в Реєстрі.

 

3. У разі отримання інформації (повідомлень), передбачених у підпунктах 1-2 пункту 2 цього розділу, Національне агентство перевіряє факт неподання або несвоєчасного подання декларації суб’єктом декларування шляхом пошуку даних в Реєстрі.

 

4. У випадку встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування відповідно до вимог Закону Національне агентство письмово повідомляє про це суб’єкт декларування, керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює суб’єкт декларування, та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у визначеному Національним агентством порядку.

4. У випадку встановлення факту неподання декларації суб’єктом декларування відповідно до вимог Закону Національне агентство письмово повідомляє про це суб’єкта декларування, керівника державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює суб’єкт декларування, та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у визначеному Національним агентством порядку.

5. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування несвоєчасно подав декларацію, Національне агентство направляє такому суб’єкту лист з проханням надати пояснення щодо причин несвоєчасного подання декларації. За наявності ознак адміністративного правопорушення уповноважена особа Національного агентства складає протокол про адміністративне правопорушення у встановленому законодавством порядку, який за рішенням Національного агентства направляється до суду.

5. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування несвоєчасно подав декларацію, Національне агентство направляє такому суб’єкту лист з проханням надати пояснення щодо причин несвоєчасного подання декларації. За наявності ознак адміністративного правопорушення уповноважена особа Національного агентства складає протокол про адміністративне правопорушення у встановленому законодавством порядку, який за рішенням Національного агентства направляється до суду.

6. Контроль щодо правильності та повноти заповнення декларацій проводиться автоматично засобами програмного забезпечення Реєстру під час заповнення та подання декларації відповідно до затверджених Національним агентством форми декларації та Технічних вимог до полів форми декларації.

6. Контроль щодо правильності та повноти заповнення декларацій проводиться автоматично засобами програмного забезпечення Реєстру під час заповнення та подання декларації відповідно до форми декларації, затвердженої рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 3 (зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 за № 960/29090) (далі – форма декларації), та Технічних вимог до полів форми декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб'єкта декларування, затверджених рішенням Національного агентства від 10.06.2016 № 4 (далі - Технічні вимоги до полів форми декларації).

7. Логічний та арифметичний контроль декларації проводиться автоматично за допомогою засобів програмного забезпечення Реєстру:

 

 

1) під час заповнення декларації відповідно до затверджених Національним агентством форми декларації та Технічних вимог до полів форми декларації;

 

 

 

 

2) після подання декларації згідно з визначеними рішенням Національного агентства правилами логічного та арифметичного контролю декларацій, що передбачають порівняння зазначених в декларації відомостей з метою встановлення відповідності зазначених відомостей одна одній та/або їх розбіжностей.

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

Відсутній

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

7. Логічний та арифметичний контроль декларації проводиться автоматично за допомогою засобів програмного забезпечення Реєстру та містить такі складові:  

 

1) Складова-1: Контроль відповідності формі декларації (далі – Складова-1): контроль відповідності відомостей у декларації затвердженим Національним агентством формі декларації та Технічним вимогам до полів форми декларації, що здійснюється під час заповнення декларації. Подана декларація вважається такою, що пройшла логічний та арифметичний контроль в частині Складової-1;

 

2) Складова-2: Контроль відповідності відомостей декларації одна одній (далі – Складова-2):  порівняння зазначених в декларації відомостей з метою встановлення відповідності зазначених відомостей одна одній та/або їх розбіжностей, що здійснюється після подання декларації;

 

 

3) Складова-3: Контроль відповідності відомостей декларації відомостям баз даних (далі – Складова-3): порівняння відомостей, що зазначені в декларації, яка проходить повну перевірку, з відомостями в інших деклараціях цього суб’єкта декларування, відомостями з реєстрів, баз даних та інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, які можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування (далі – відповідні бази даних), що здійснюється після подання декларації.

 

Складова-2 здійснюється згідно з затвердженими рішенням Національного агентства правилами логічного та арифметичного контролю декларацій.

 

Декларації, подані до затвердження Національним агентством правил логічного та арифметичного контролю декларацій, вважаються такими, що пройшли логічний та арифметичний контроль в частині Складової-2.

 

Складова-3 здійснюється згідно з затвердженими рішенням Національного агентства правилами автоматизованої перевірки декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів (далі – Правила автоматизованої перевірки).

 

Логічний та арифметичний контроль в частині Складової-3 не проводиться до затвердження Національним агентством Правил автоматизованої перевірки та забезпечення технічної можливості їх застосування. Про затвердження таких правил та забезпечення технічної можливості їх застосування Національне агентство повідомляє окремо на своєму офіційному веб-сайті.

 

Правилами автоматизованої перевірки встановлюється:

 

1) показник рейтингу ризику декларації (далі – Показник рейтингу ризику), який є ступенем невідповідності відомостей декларації відомостям відповідних баз даних, за наявності якого повна перевірка всіх відомостей, що відображені в декларації, є доцільною та обґрунтованою;

 

2) показник відсутності ризику декларації (далі – Показник відсутності ризику), який свідчить про відповідність відомостей декларації відомостям відповідних баз даних.

 

У разі, якщо рейтинг ризику конкретної декларації дорівнює або перевищує Показник рейтингу ризику, Національне агентство при проведенні повної перевірки декларації проводить перевірку всіх відомостей, що відображені в декларації.

 

У разі, якщо рейтинг ризику конкретної декларації є меншим Показника рейтингу ризику, Національне агентство при проведенні повної перевірки декларації проводить перевірку лише в частині виявлених ризиків.

 

У разі, якщо декларації присвоєно Показник відсутності ризику, декларація вважається такою, що відповідає вимогам Закону до достовірності задекларованих відомостей та точності оцінки задекларованих активів.

 

III. Порядок проведення повної перевірки декларацій

 

1. Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може проводиться у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

Відсутній

1. Повна перевірка декларації може проводиться у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності, і полягає у:

1) з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей;

2) з’ясуванні точності оцінки задекларованих активів;

3) перевірці на наявність конфлікту інтересів;

4) перевірці на наявність ознак незаконного збагачення.

 

Повна перевірка декларації проводиться за рішенням Національного агентства, в якому надається доручення його члену провести повну перевірку декларації (надалі – Рішення про проведення перевірки), через працівників структурного підрозділу його апарату, діяльність яких пов’язана із здійсненням такої функції Національного агентства.

 

Рішення про проведення перевірки повинно бути належним чином обґрунтоване.

 

Початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем прийняття Рішення про проведення перевірки. Про прийняття Рішення про проведення перевірки Національне агентство письмово повідомляє суб’єкта декларування за допомогою програмних засобів Реєстру не пізніше дня його прийняття.

 

Рішення про проведення перевірки може бути оскаржене в судовому порядку.

 

Оскарження Рішення про проведення перевірки не зупиняє проведення повної перевірки декларації.

 

2. Підстави для проведення повної перевірки декларації:

 

 

1) декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктом декларування, який займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджено Національним агентством.

 

 

 

2) у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та арифметичного контролю;

 

3) подана суб’єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб’єкт декларування обрав ознаку «Член сім’ї не надав інформацію» (у випадку, передбаченому в частині сьомій статті 46 Закону);

 

4) Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел, зокрема від державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Така інформація повинна стосуватися конкретного суб’єкта декларування та містити фактичні дані, що можуть бути перевірені;

 

5) встановлення Національним агентством невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя.

 

2. Рішення про проведення перевірки приймається на визначених Законом підставах у випадку, якщо:

 

1) декларація подана службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктом декларування, який займає посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджено рішенням Національного агентства від 17.06.2016 № 2 (зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/2911).

 

2) у поданій декларації виявлено невідповідності за результатами логічного та арифметичного контролю;

 

3) подана суб’єктом декларування декларація містить поле (поля), у якому (яких) суб’єкт декларування обрав ознаку «Член сім’ї не надав інформацію» (у випадку, передбаченому в частині сьомій статті 46 Закону);

 

4) Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. Така інформація повинна стосуватися конкретного суб’єкта декларування та містити фактичні дані, що можуть бути перевірені;

 

 

 

5) встановлення Національним агентством невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам за результатами моніторингу способу життя.

3. У разі отримання Національним агентством відповідно до підпункту 4 пункту 2 цього розділу інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, уповноважена особа Національного агентства з числа працівників структурного підрозділу його апарату, до повноважень якого належать здійснення функції фінансового контролю та моніторингу способу життя, за дорученням члена Національного агентства який координує підрозділ, упродовж 10 робочих днів з дня отримання такої інформації вирішує питання щодо проведення повної перевірки декларації. Таке рішення приймається, якщо отримана інформація стосується конкретного суб’єкта декларування та містить фактичні дані, що можуть бути перевірені. З дня прийняття зазначеного рішення починає перебіг строку проведення повної перевірки декларації відповідно до пункту 15 цього розділу.

 

 

 

У випадках, передбачених підпунктом 4 пунту 2 цього розділу, якщо повна перевірка відповідної декларації вже раніше проводилася, Національне агентство вживає заходів щодо проведення перевірки викладеної інформації лише в частині нових отриманих відомостей, які не перевірялися під час проведення повної перевірки. Така перевірка проводиться в строки, визначені пунктом 15 цього розділу.

 

Відсутній

3. У разі отримання Національним агентством відповідно до підпункту 4 пункту 2 цього розділу інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, Національним агентством упродовж 10 робочих днів з дня отримання такої інформації вирішується питання щодо проведення повної перевірки декларації.

У разі прийняття на підставі підпункту 4 пункту 2 Розділу ІІІ цього Порядку Рішення про проведення перевірки декларації, таке рішення повинно містити обґрунтування того, що:

1) отримана інформація стосується конкретного суб’єкта декларування та містить фактичні дані, що можуть бути перевірені;

2) необхідно провести повну перевірку конкретної декларації суб’єкта декларування;

3) відповідність дійсності відомостей, щодо недостовірності яких одержано інформацію, не встановлено раніше у передбаченому Законом порядку.

 

Перенесено в інший розділ

 

 

 

 

 

 

У разі, якщо декларації за результатами логічного та арифметичного контролю присвоєно Показник відсутності ризику, і при цьому повна перевірка такої декларації проводиться на підставі абзацу 2 частини 1 статі 50 Закону, така перевірка полягає у перевірці декларації на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення. Задекларовані у такій декларації відомості вважаються достовірними, а оцінка задекларованих у ній активів вважається точною.

5. Повну перевірку декларації Національне агентство проводить у такі способи:

1) автоматичне визначення рейтингу ризику поданих декларацій засобами програмного забезпечення Реєстру. Рейтинг ризику декларацій визначається відповідно до затверджених Національним агентством правил автоматизованої перевірки декларацій та їхніх вагових коефіцієнтів. Зазначені правила перевірки передбачають порівняння відомостей, що зазначені в декларації, яка проходить повну перевірку, відомостей в інших деклараціях цього суб’єкта декларування, відомостей з реєстрів, баз даних та інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, що можуть містити інформацію про окремі об’єкти декларування;

 

2) перевірка відомостей, що відображені або повинні бути відображені суб’єктом декларування в декларації, шляхом здійснення заходів відповідно до пункту 7 цього розділу.

Видалено

 

6. Стосовно декларацій, поданих службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, повна перевірка проводиться в такому порядку:

 

після подання декларації засобами програмного забезпечення Реєстру автоматично визначається її рейтинг ризику згідно з підпунктом 1 пункту 5 цього розділу;

 

якщо рейтинг ризику декларації дорівнює або перевищує показник, визначений Національним агентством, уповноважена особа Національного агентства проводить перевірку всіх відомостей, що відображені або повинні бути відображені в декларації, відповідно до пункту 7 цього розділу;

 

якщо рейтинг ризику декларації менший показника, визначеного Національним агентством, уповноважена особа Національного агентства проводить перевірку лише в частині виявлених ризиків відповідно до пункту 7 цього розділу;

складання уповноваженою особою Національного агентства довідки про результати здійснення повної перевірки декларації.

 

Відсутній

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

Видалено

 

 

 

 

Видалено

 

 

 

Видалено

 

 

 

 

 

Видалено

 

 

 

Видалено

 

 

4. Національне агентство при проведенні повної перевірки декларації проводить перевірку всіх відомостей, що відображені в декларації відповідно до пункту 1 Розділу ІІІ цього Порядку, якщо інше не визначено цим Порядком.

 

У разі, якщо рейтинг ризику конкретної декларації є меншим Показника рейтингу ризику, і при цьому повна перевірка такої декларації проводиться на підставі абзацу 2 частини 1 статі 50 Закону, Національне агентство при проведенні повної перевірки декларації проводить перевірку лише в частині виявлених ризиків.

 

У разі, якщо декларації за результатами логічного та арифметичного контролю присвоєно Показник відсутності ризику, і при цьому повна перевірка такої декларації проводиться на підставі абзацу 2 частини 1 статі 50 Закону, Національне агентство при проведенні повної перевірки декларації проводить перевірку лише в частині наявності конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

 

У разі прийняття на підставі підпункту 4 пункту 2 Розділу ІІІ цього Порядку Рішення про проведення перевірки декларації, якщо повна перевірка відповідної декларації вже раніше проводилася, Національне агентство вживає заходів щодо проведення перевірки викладеної інформації про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей лише в частині нових отриманих відомостей, які не перевірялися під час проведення повної перевірки. Така перевірка проводиться в строки, визначені пунктом 13 цього розділу.

7. У випадках, передбачених підпунктами 2 – 5 пункту 2 та пунктом 6 цього розділу, проведення Національним агентством перевірки відомостей, що відображені або повинні бути відображені в декларації, передбачає такі дії:

 

1) визначення ризиків поданої декларації засобами програмного забезпечення Реєстру згідно з підпунктом 1 пункту 5 цього розділу;

 

2) аналіз відомостей про об’єкти декларування (об’єкти нерухомості; об’єкти незавершеного будівництва (в тому числі інформація щодо власника або користувача земельної ділянки); цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); цінне рухоме майно – транспортні засоби; цінні папери; інші корпоративні права; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї; нематеріальні активи; доходи, у тому числі подарунки; грошові активи; фінансові зобов’язання; видатки та правочини суб’єкта декларування; посади чи роботи за сумісництвом суб’єкта декларування; членство суб’єкта декларування в об’єднаннях (організаціях) та входження до їх органів), зазначені в деклараціях суб’єкта декларування та їх порівняння з відомостями з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, що можуть містити інформацію про об’єкти декларування, які повинні відображатися в декларації;

 

3) направлення у разі необхідності запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань.

 

4) надання, у разі необхідності, можливості суб’єкту декларування надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів щодо повноти та достовірності відомостей, зазначених у декларації (направлення Національним агентством такому суб’єкту листа з проханням надати відповідні пояснення).

 

 

5) проведення перевірки на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

5. Повна перевірка декларації передбачає такі дії:

 

 

 

 

1) прийняття Рішення про проведення перевірки;

 

2) аналіз відомостей про об’єкти декларування (об’єкти нерухомості; об’єкти незавершеного будівництва (в тому числі інформація щодо власника або користувача земельної ділянки); цінне рухоме майно (крім транспортних засобів); цінне рухоме майно – транспортні засоби; цінні папери; інші корпоративні права; юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї; нематеріальні активи; доходи, у тому числі подарунки; грошові активи; фінансові зобов’язання; видатки та правочини суб’єкта декларування; посади чи роботи за сумісництвом суб’єкта декларування; членство суб’єкта декларування в об’єднаннях (організаціях) та входження до їх органів), зазначені в деклараціях суб’єкта декларування, та їх порівняння з відомостями з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, що можуть містити інформацію про об’єкти декларування, які повинні відображатися в декларації;

 

3) створення, збирання, одержання, використання інформації, яка є необхідною для повної перевірки декларації, з використанням джерел інформації, визначених пунктами 7-10 цього розділу;

 

 

4)  направлення Національним агентством відповідному суб’єкту декларування листа з пропозиціями надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів та розгляд і врахування наданих ним пояснень та/або копій підтвердних документів під час проведення  повної перевірки декларації у порядку та на умовах, визначених пунктом 11 цього розділу;

 

5) прийняття Національним агентством Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації.

7. Повна перевірка, передбачена пунктом 7 цього розділу, проводиться у такій черговості:

 

1) декларації осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, крім осіб, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б», та осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій, а також крім суддів, прокурорів і слідчих, керівників, заступників керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, військові посадові особи вищого офіцерського складу;

 

2) декларації осіб, посади яких належить до посад державної служби категорії «А», та осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої − третьої категорій;

 

3) декларації суддів, прокурорів, слідчих, військових посадових осіб вищого офіцерського складу;

 

4) декларації осіб, посади яких належать до посад державної служби категорії «Б», та осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до третьої категорії, а також декларації керівників, заступників керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на всю територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення;

 

5) декларації, рейтинг ризику яких дорівнює або перевищує показник, визначений Національним агентством, згідно з пунктом 6 цього розділу;

 

 

6) декларації, щодо яких Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

 

7) декларації, щодо яких Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

 

8) декларації, підставою для перевірки яких є встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майна і доходам за результатами моніторингу способу життя;

 

9) декларації суб’єктів декларування, які займають посади пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків;

 

10) декларації, що містять поле (поля), у якому (яких) суб’єкт декларування обрав ознаку «Член сім’ї не надав інформацію»;

 

11) інші декларації.

6. Повна перевірка, передбачена пунктом 6 цього розділу, проводиться у такій черговості:

 

1) декларації осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, крім осіб, посади яких належать до посад державної служби категорії «А» або «Б», та осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої - третьої категорій, а також крім суддів, прокурорів і слідчих, керівників, заступників керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, військові посадові особи вищого офіцерського складу;

 

2) декларації осіб, посади яких належить до посад державної служби категорії «А», та осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до першої − третьої категорій;

 

3) декларації суддів, прокурорів, слідчих, військових посадових осіб вищого офіцерського складу;

 

4) декларації осіб, посади яких належать до посад державної служби категорії «Б», та осіб, посади яких частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» віднесені до третьої категорії, а також декларації керівників, заступників керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на всю територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення;

 

5) декларації, рейтинг ризику яких дорівнює, або перевищує Показник рейтингу ризику, і при цьому повна перевірка такої декларації проводиться на підставі абзацу 2 частини 1 статі 50 Закону;

 

6) декларації, щодо яких Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

 

7) декларації, щодо яких Національне агентство отримало від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації, інших джерел інформацію про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей, якщо такі відомості стосуються майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і можуть відрізнятися від достовірних на суму 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

 

8) декларації, підставою для перевірки яких є встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майна і доходам за результатами моніторингу способу життя;

 

9) декларації суб’єктів декларування, які займають посади пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків;

 

10) декларації, що містять поле (поля), у якому (яких) суб’єкт декларування обрав ознаку «Член сім’ї не надав інформацію»;

 

11) інші декларації.

9. Під час порівняння та аналізу відомостей, які зазначені або повинні бути зазначені в деклараціях відповідного суб’єкта декларування, Національне агентство використовує такі джерела інформації:

 

1) відомості, отримані з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також відомості з реєстрів, баз даних іноземних держав, що можуть містити інформацію яка повинна відображатись в декларації;

 

2) інформація, надана суб’єктом декларування, стосовно якого проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом Національного агентства щодо документального підтвердження або пояснення зазначених у декларації відомостей у разі встановлення у ході перевірки розбіжностей між відомостями, зазначеними в декларації та наявною в Національному агентстві інформацією;

 

3) інформація, що надходить (отримана) від державних органів,  органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань, а також від державних та інших органів влади іноземних держав;

 

4) інформація із засобів масової інформації, мережі Інтернет, яка стосується конкретного суб’єкта декларування та містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

 

Відсутній

 

 

 

 

 

Відсутній

 

 

 

Відсутній

7. Під час повної перевірки декларацій Національне агентство використовує такі джерела інформації:

 

 

1) відомості, отримані з реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також відомості з реєстрів, баз даних іноземних держав, що можуть містити інформацію яка повинна відображатись в декларації;

 

2) відомості, надані суб’єктом декларування, стосовно якого проводиться перевірка, з власної ініціативи чи за запитом Національного агентства щодо документального підтвердження або пояснення зазначених у декларації відомостей –;

 

 

 

3) відомості, що надходять (отримані) від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань, а також від державних та інших компетентних органів влади іноземних держав;

 

4) відомості із засобів масової інформації, мережі Інтернет, які стосуються конкретного суб’єкта декларування та містять фактичні дані, що можуть бути перевірені.

 

При проведенні повної перевірки декларації Національне агентство зобов’язане забезпечити використання лише достовірної інформації, одержаної від суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань, із засобів масової інформації, мережі Інтернет.

 

Національне агентство зобов’язане забезпечити охорону та захист інформації, яка була ним створена, зібрана, одержана, використана під час повної перевірки декларації.

 

У разі неможливості одержання відомостей, необхідних для проведення повної перевірки декларації, протягом граничних строків проведення такої перевірки, в тому числі, у разі надмірної тривалості розгляду судом чи компетентним органом іноземної держави питання про надання Національному агентству відповідної інформації, неможливості внесення Національним агентством плати за отримання відповідної інформації відповідно до законодавства, якщо така плата вимагається для доступу до інформації, тощо, Національне агентство зобов’язане провести повну перевірку декларації за наявними у нього відомостями, про що зазначається у Рішенні про результати здійснення повної перевірки декларації.

10. У разі необхідності, з метою здійснення повної перевірки декларації Національне агентство має право направляти запити про надання документів чи інформації до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань. Зазначені суб’єкти зобов’язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

Запит оформлюється на офіційному бланку Національного агентства.

Під час здійснення повної перевірки Національне агентство має право вимагати та одержувати лише документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які відображені або повинні бути відображені суб’єктом декларування у відповідних розділах декларації відповідно до Закону та необхідні для проведення повної перевірки декларації.

8. У разі необхідності, з метою здійснення повної перевірки декларації Національне агентство має право направляти запити про надання документів чи інформації до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань. Зазначені суб’єкти зобов’язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.

Запит оформлюється на офіційному бланку Національного агентства.

Під час здійснення повної перевірки Національне агентство має право вимагати та одержувати лише документи (копії документів) та інформацію щодо відомостей, які відображені  суб’єктом декларування у відповідних розділах декларації відповідно до Закону та необхідні для проведення повної перевірки декларації.

11. Для отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи – підприємця, що необхідно для проведення повної перевірки декларації, Національне агентство звертається до суду в порядку, визначеному главою 12 розділу ІV Цивільного процесуального кодексу України.

9. Для отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи – підприємця, що необхідно для проведення повної перевірки декларації, Національне агентство звертається до суду в порядку, визначеному главою 12 розділу ІV Цивільного процесуального кодексу України.

12. Для перевірки інформації про об’єкти декларування, що зазначені у декларації (або які повинні бути зазначені в декларації), уповноважена особа Національного агентства має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації відповідно до законодавства, якщо така плата вимагається для доступу до інформації.

 

Національне агентство має право направляти запити на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації.

10. Національне агентство має право направляти запити на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації.

 

Для перевірки інформації про об’єкти декларування, що зазначені у декларації, Національне агентство має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації відповідно до законодавства, якщо така плата вимагається для доступу до інформації.

 

 

13. У разі необхідності отримання від суб’єкта декларування письмових пояснень та/або копій підтвердних документів щодо відомостей, зазначених у декларації (або які повинні бути зазначені в декларації), Національне агентство направляє такому суб’єкту декларування відповідний лист.

 

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

Зазначений лист може направлятися за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв’язку з повідомленням про вручення. Суб’єкт декларування має право надати (надіслати) пояснення (копії документів) не пізніше ніж на десятий робочий день з дня отримання відповідного листа Національного агентства за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв’язку.

 

У разі виявлення Національним агентством відображення у декларації недостовірних відомостей, неточної оцінки задекларованих активів, наявності конфлікту інтересів чи ознак незаконного збагачення Національне агентство зобов’язане поінформувати про це відповідного суб’єкта декларування за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв’язку з повідомленням про вручення. Суб’єкт декларування має право подати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення.

Надані суб’єктом декларування письмові пояснення та/або копії підтвердних документів є обов’язковими для розгляду Національним агентством при підготовці довідки про результати проведення повної перевірки декларації.

 

 

У разі необхідності, Національне агентство направляє суб’єкту декларування запит із проханням надати інформацію щодо найменування контрагента правочину відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону в порядку, визначеному цим пунктом.

11. У разі виявлення Національним агентством протягом повної перевірки декларації ознак: недостовірності задекларованих відомостей, неточності оцінки задекларованих активів, конфлікту інтересів, незаконного збагачення, Національне агентство направляє відповідному суб’єкту декларування відповідний лист з пропозиціями надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів.

 

Такий лист повинен містити посилання на конкретні відомості у декларації, щодо яких пропонується надати письмові пояснення та/або копії підтвердних документів, а також відомості про підстави проведення перевірки декларації та таких конкретних відомостей. Такий лист може містити конкретні запитання Національного агентства щодо відомостей, зазначених у декларації.

 

Зазначений лист може направлятися за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв’язку з повідомленням про вручення. Суб’єкт декларування має право надати (надіслати) пояснення (копії документів) не пізніше ніж на десятий робочий день з дня отримання відповідного листа Національного агентства за допомогою програмних засобів Реєстру або засобами поштового зв’язку.

 

Видалено

 

 

 

 

 

 

 

 

Надані суб’єктом декларування письмові пояснення та/або копії підтвердних документів є обов’язковими до розгляду та врахування Національним агентством під час проведення  повної перевірки декларації та вирішення питання щодо дотримання суб’єктом декларування вимог Закону при складенні та поданні декларації.

 

У разі необхідності, Національне агентство направляє суб’єкту декларування лист із проханням надати інформацію щодо найменування контрагента правочину відповідно до пункту 10 частини першої статті 46 Закону в порядку, визначеному цим пунктом.

14. Достовірність задекларованих відомостей та точність оцінки задекларованих активів перевіряється шляхом порівняння зазначених в декларації відомостей з даними, отриманими Національним агентством під час проведення повної перевірки декларації та підтвердженими офіційними документами.

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

12. При встановленні точності оцінки задекларованих активів суб’єктом декларування Національне агентство співставляє дані, які містяться в правовстановлюючих документах на задекларовані активи, та надані, у разі потреби, суб’єктом декларування обґрунтування задекларованої оцінки активів, з відомостями, які зазначені у декларації.

 

При встановленні точності оцінки задекларованих активів Національне агентство не має права самостійно проводити їх оцінку. У разі ненадання суб’єктом декларування пояснень та/або підтвердних документів щодо точності оцінки задекларованих активів у порядку та на умовах, визначених пунктом 11 цього розділу, Національне агентство вживає заходів щодо встановлення відповідних обставин шляхом організації проведення експертизи у порядку, визначеному законом.

15. Повна перевірка декларації в порядку, визначеному пунктом 7 цього розділу, здійснюється упродовж 180 днів з дня виникнення відповідної підстави для проведення повної перевірки.

 

У разі необхідності, уповноважена особа Національного агентства може продовжити строк проведення повної перевірки декларації, але не більше ніж на сукупний строк у 180 днів. Рішення про продовження повної перевірки декларації може бути прийнято у випадку неотримання відповідей та/або інформації по суті, необхідних для проведення повної перевірки декларації, у відповідь на запити (листи) Національного агентства до: 

 

1) державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань;

 

2) суб’єкта декларування з проханням надати пояснення щодо відомостей, зазначених у декларації.

 

Перебіг строку повної перевірки декларації зупиняється у таких випадках:

1) звернення до суду з метою отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи-підприємця;

 

2) направлення запиту на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації.

 

У зазначених випадках перебіг строку повної перевірки декларації зупиняється з дня відкриття судом провадження у справі (направлення відповідного запиту) до дня набрання законної сили рішенням суду (отримання відповіді на зазначений запит).

 

Відсутній

13. Повна перевірка декларації за цим Порядком здійснюється упродовж 60 календарних  днів з дня прийняття Рішення про проведення перевірки.

 

У разі необхідності, строки проведення повної перевірки декларації можуть бути продовжені, але не більше ніж на сукупний строк у 30 календарних  днів. Рішення про продовження повної перевірки декларації приймається Національним агентством  у випадку неотримання відповідей та/або інформації по суті, необхідних для проведення повної перевірки декларації, у відповідь на запити (листи) Національного агентства до:

 

1) державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань;

 

2) суб’єкта декларування з проханням надати пояснення щодо відомостей, зазначених у декларації.

 

Перебіг строку повної перевірки декларації зупиняється у таких випадках:

1) звернення до суду з метою отримання інформації стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи-підприємця;

 

2) направлення запиту на отримання від державних та інших органів влади іноземних держав інформації, що необхідна для проведення повної перевірки декларації.

 

У зазначених випадках перебіг строку повної перевірки декларації зупиняється з дня відкриття судом провадження у справі (направлення відповідного запиту) до дня набрання законної сили рішенням суду (отримання відповіді на зазначений запит).

 

Зупинення перебігу строку повної перевірки декларації можливе в межах строків, визначених абзацами 1 та 2 цього пункту.

16. Перевірка на наявність конфлікту інтересів під час повної перевірки декларації полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб’єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов’язку щодо передачі в управління належних суб’єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25, 36 Закону.

 

 

14. Перевірка на наявність конфлікту інтересів під час повної перевірки декларації здійснюється з урахуванням вимог Закону у поряду та на умовах, визначених нормативно-правовим актом, прийнятим Національним агентством, та полягає у встановленні на підставі даних, зазначених у декларації, дотримання суб’єктом декларування обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обов’язку щодо передачі в управління належних суб’єкту декларування підприємств та/або корпоративних прав, передбачених статтями 25, 36 Закону.

17. Ознаки можливого незаконного збагачення під час повної перевірки декларації встановлюються відповідно до статті 3682 Кримінального кодексу України.

15. Ознаки можливого незаконного збагачення під час повної перевірки декларації встановлюються відповідно до статті 3682 Кримінального кодексу України.

 

Ознаками можливого незаконного збагачення є:

 

встановлення під час повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей щодо активів на суму, що перевищує одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України для відповідного року, якщо внаслідок використання джерел інформації, визначених пунктами 7-11 цього розділу, не виявилось можливим встановити підстави виникнення прав на такі активи, або обставини виникнення таких підстав мають обґрунтовані ознаки правопорушень;

 

виявлення факту передачі таких активів (укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі грошових коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів).

 

ІV. Результати проведення повної перевірки декларації

 

Назва розділу відсутня.

18. За результатами проведення повної перевірки декларації Національне агентство складає довідку про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з додатком 1 до цього Порядку.

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка про результати проведення повної перевірки декларації, яка проводилася відповідно до пункту 6 цього Розділу, складається у разі отримання запиту про надання інформації про результати перевірки від суб’єкта декларування або державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування з метою виконання повноважень такого органу.

 

Якщо в результаті повної перевірки декларації не було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, неточну оцінку задекларованих активів, наявність конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення, то в довідці про результати проведення повної перевірки декларації зазначається, зокрема, така інформація:

1) підстави для проведення повної перевірки декларації;

2) перелік запитів (листів), що надсилалися для проведення перевірки, у тому числі з метою отримання пояснення суб'єкта декларування;

3) джерела інформації, що були використані під час проведення перевірки, у тому числі перелік реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем, доступ до яких було здійснено з метою проведення перевірки;

4) висновки за результатами перевірки.

 

Відсутній

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо в результаті повної перевірки декларації було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, неточну оцінку задекларованих активів, наявність конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення, то в довідці про результати проведення повної перевірки декларації додатково наводиться обґрунтування відповідних висновків, у тому числі посилання на матеріали, які стали підставою для висновку, та врахування пояснень суб’єкта декларування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутній.

 

 

Відсутній.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутній.

 

 

 

Відсутній.

 

 

Під час складання довідки повинні бути додержані принципи об’єктивності, достовірності, обґрунтованості, ясності і вичерпності опису виявлених фактів і даних.

 

1. За результатами проведення повної перевірки декларації Національним агентством приймається рішення про результати здійснення повної перевірки декларації (далі – Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації).

 

 

Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації складається таких частин:

 

1) вступної частини із зазначенням: дати, номера та місця складення, назви Рішення;

 

2) описової частини із зазначенням: прізвища, імені, по-батькові суб’єкта декларування,назви посади та органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або юридичної особи публічного права, правових підстав проведення повної перевірки декларації, переліку інформації, яка використовувалася під час здійснення повної перевірки декларації, складових предмету перевірки;

 

3) мотивувальної частини із зазначенням: встановлених Національним агентством обставин із посиланням на докази, а також мотивів неврахування окремих доказів; мотивів, з яких Національне агентство виходило при прийнятті Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації, і положення закону, яким воно керувалось;

 

4) резолютивної частини із зазначенням: висновку, до якого дійшло Національне агентство за результатами здійснення повної перевірки декларації, можливості оскарження цього рішення в судовому порядку.

 

Відсутній.

 

 

 

 

 

 

Якщо в результаті повної перевірки декларації не було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, неточну оцінку задекларованих активів, наявність конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення, то в Рішенні про результати здійснення повної перевірки декларації зазначається, зокрема, така інформація:

1) підстави для проведення повної перевірки декларації;

2) перелік запитів (листів), що надсилалися для проведення перевірки, у тому числі з метою отримання пояснення суб'єкта декларування;

3) джерела інформації, що були використані під час проведення перевірки, у тому числі перелік реєстрів, баз даних, інших інформаційно-телекомунікаційних систем, доступ до яких було здійснено з метою проведення перевірки;

4) висновки за результатами перевірки.

 

Якщо в результаті повної перевірки декларації, проведеної на підставі абзацу 2 частини 1 статі 50 Закону, не було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, неточної оцінки задекларованих активів, наявності конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення, то Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації приймається за скороченою формою і повинно містити:

1) твердження про те, що за результатами повної перевірки декларації (декларацій) встановлено достовірність задекларованих відомостей, точність оцінки задекларованих активів, відсутність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення;

2) посилання на декларацію (декларації), яка (які) було об’єктом повної перевірки.

Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації за скороченою формою може прийматись щодо декількох декларацій за списком.

 

Якщо в результаті повної перевірки декларації було встановлено відображення у декларації недостовірних відомостей, неточну оцінку задекларованих активів, наявність конфлікту інтересів або ознак незаконного збагачення, то в Рішенні про результати здійснення повної перевірки декларації додатково наводиться обґрунтування відповідних висновків, у тому числі посилання на матеріали, які стали підставою для висновку, та врахування пояснень суб’єкта декларування. При цьому, разом з Рішенням про результати здійснення повної перевірки декларації Національне агентство приймає одне або декілька з таких рішень:

1) щодо направлення Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

2) щодо направлення до суду протоколу про адміністративне правопорушення;

3) щодо підготовки проекту припису стосовно притягнення суб’єкта декларування до встановленої законом відповідальності.

 

Під час проведення повної перевірки декларації та прийняття Рішення про результати здійснення повної перевірки декларації використовується лише інформація, отримана у законний спосіб.

 

Про закінчення проведення повної перевірки декларації Національне агентство письмово повідомляє суб’єкта декларування та надсилає Рішення про проведення повної перевірки декларації для ознайомлення. Зазначені дії можуть вчинятися за допомогою програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та засобів поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

 

Рішення про проведення повної перевірки декларації розміщується протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття на веб-сайті Національного агентства.

 

Рішення про проведення повної перевірки декларації може бути оскаржено суб’єктом декларування в судовому порядку.

 

Вилучений.

 

20. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про  виявлені ознаки можливого незаконного збагачення або подання у декларації завідомо недостовірних відомостей здійснюється з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

2. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керівника відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції. Інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про  подання у декларації завідомо недостовірних відомостей здійснюється з урахуванням положень статті 216 Кримінального процесуального кодексу України.

21. У разі виявлення за результатами повної перевірки декларації ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважена особа Національного агентства складає протокол про таке правопорушення відповідно до законодавства.

3. У разі виявлення за результатами повної перевірки декларації ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, уповноважена особа Національного агентства складає протокол про таке правопорушення відповідно до законодавства.

22. У разі, якщо суб’єктом декларування вчинені дії, які не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, Національне агентство виносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис у встановленому Національним агентством порядку.

4. У разі, якщо суб’єктом декларування вчинені дії, які не тягнуть за собою іншого виду відповідальності, Національне агентство виносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис у встановленому Національним агентством порядку.

23. Облік повних перевірок та довідок за результатами проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, здійснюється у журналі реєстрації результатів проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі – журнал), який ведеться у письмовій та/або електронній формі.

 

Журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом керівника відділу, який проводить перевірку.

 

У разі ведення журналу в електронній формі повинно бути передбачено накладання електронного цифрового підпису посадової особи, відповідальної за проведення  перевірки. У такому разі журнал зберігається з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу.

5. Облік повних перевірок та Рішень про проведення повної перевірки декларації, здійснюється у журналі реєстрації результатів повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі – журнал), який ведеться у письмовій та/або електронній формі.

 

 

Журнал повинен бути прошнурований, пронумерований та скріплений підписом працівника, відповідального за проведення  перевірки, а в разі ведення журналу в електронній формі повинно бути передбачено накладання електронного цифрового підпису такої особи з дотриманням вимог законодавства у сфері електронного документообігу. В разі ведення журналу в електронній формі він відображається в режимі реального часу на веб-сайті Національного агентства.

 

24. Інформація про фізичних осіб, отримана під час проведення повної перевірки декларації, обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Забороняється розголошувати інформацію, що віднесена відповідно до закону до конфіденційної, крім випадків, передбачених законом.

6. Інформація про фізичних осіб, отримана під час проведення повної перевірки декларації, обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Забороняється розголошувати інформацію, що віднесена відповідно до закону до конфіденційної, крім випадків, передбачених законом.