Богатих Інна Володимирівна

Заступник Міністра юстиції України

забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких накладено санкцію у виді блокування активів, у тому числі вжиття заходів до виявлення та розшуку активів таких фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України;

здійснює міжнародно-правове співробітництво, забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань;

здійснює захист інтересів України під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України;

забезпечує представництво інтересів держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, його посадових осіб під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

забезпечує розробку проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, а також розробку за її результатами рекомендацій щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

звертається до суду з позовами та бере участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»;

забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах у частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, у сфері міжнародного приватного права, захисту прав людини;

приймає рішення про видачу осіб (екстрадицію), а також про прийом громадян України, засуджених за кордоном, для відбування покарання на території України та про передачу іноземців, засуджених судами України, для відбування покарання за кордоном згідно із законами та чинними міжнародними договорами України;

у межах повноважень, передбачених законом, бере участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, та вживає заходів для виконання зобов’язань, що випливають із членства України в цих організаціях; проводить правову експертизу проєктів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такими договорами, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;

укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує у межах повноважень, передбачених законом, взаємодію з ними;

забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права з питань, що належать до компетенції Міністерства;

звертається до суду з позовами та бере участь у справах в інтересах осіб, які не мають в Україні постійного місця проживання, під час розгляду справ судами України у рамках виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами та законодавством України, в тому числі через територіальні органи Міністерства;

забезпечує правове співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про видачу правопорушників (екстрадицію) і про передачу засуджених осіб, виконує інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України; забезпечує отримання на запит суду або інших органів, у провадженні яких перебуває цивільна, кримінальна чи інша справа, інформації про іноземне законодавство на підставі міжнародних договорів України;

перевіряє стан виконання органами влади зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, надає рекомендації щодо поліпшення відповідної роботи, вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

виконує функції Національного органу України для сприяння контактам із Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права, бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в таких організаціях, а також здійснює співробітництво з іншими міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції;

залучає юридичних радників, зокрема іноземних, для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

затверджує висновки про доцільність або недоцільність витрат, пов’язаних з оплатою послуг юридичних радників та/або примирювачів, фахівців, експертів; координує та контролює діяльність Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Департаменту санкційної політики;

Департаменту міжнародного співробітництва та представництва;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Біографія:

Народилася 23 листопада 1977 року, м. Миронівка Київської області

Освіта:

1999 - «Правознавство», Київський університет імені Тараса Шевченка

Трудова діяльність:

07.05.2024

заступник Міністра юстиції України

06.2022 – 05.2024

директор Департаменту санкційної політики, Міністерство юстиції України

01.2022 – 06.2022

радник з питань перспективного законодавства служби взаємодії з органами державної влади, Акціонерне товариство «Альфа-Банк»

07.2021 – 01.2022

радник з питань перспективного законодавства юридичного департаменту, Акціонерне товариство «Альфа-Банк»

02.2017 – 06.2021

голова апарату, Асоціація «Незалежна асоціація банків України»

08.2012 – 01.2017

координатор Комітету з питань захисту прав кредиторів, Асоціація «Незалежна асоціація банків України»

03.2010 – 07.2012

начальник відділу правового та економічного аналізу, Асоціація «Український кредитно-банківський союз»

09.2009 – 01.2010

начальник відділу управління судовими процесами юридичного департаменту, Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Правекс-Банк»

02.2009 – 09.2009

начальник відділу управління судовими процесами юридичного департаменту, Акціонерний комерційний банк «Правекс-Банк»

11.2006 – 02.2009

провідний юрисконсульт відділу нормативно-аналітичного забезпечення кредитних операцій департаменту правового забезпечення кредитних операцій, Акціонерний комерційний банк «Правекс-Банк»

06.2005 – 10.2006

провідний юрисконсульт відділу нормативно-аналітичного забезпечення кредитних операцій управління правового забезпечення кредитних операцій кредитного департаменту, Акціонерний комерційний банк «Правекс-Банк»

03.2005 – 06.2005

старший юрисконсульт відділу нормативно-аналітичного забезпечення кредитних операцій управління правового забезпечення кредитних операцій кредитного департаменту, Акціонерний комерційний банк «Правекс-Банк»

01.2005 – 03.2005

старший юрисконсульт відділу кредитних операцій департаменту права служби правового забезпечення діяльності банку, Акціонерний комерційний банк «Правекс-Банк»

12.2001 – 01.2005

старший юрисконсульт сектору правового регулювання трудових відносин департаменту права служби правового забезпечення діяльності банку, Акціонерний комерційний банк «Правекс-Банк»

08.2000 – 12.2001

керівник юридичного відділу, Асоціація підприємств «Агро-Мир»

08.1997 – 08.2000

юрист, Мале приватне підприємство фірма «Модуль»