Малюська Денис Леонтійович

Міністр юстиції України

279-66-64

364-23-93

спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Міністерства;

спрямовує і координує діяльність Укрдержархіву;

затверджує плани роботи Міністерства, звіти про їх виконання;

подає на розгляд Кабінету Міністрів України проєкти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

представляє в установленому порядку проєкти законів, розробником яких є Міністерство та Укрдержархів, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Міністерства, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

забезпечує реалізацію Міністерством інформаційно-комунікативної політики, комунікацію Міністерства з медіа та громадськістю для прийняття ефективних рішень;

забезпечує взаємодію Міністерства з Верховною Радою України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України та іншими органами виконавчої влади, здійснює моніторинг проєктів актів законодавства та експертно-аналітичне супроводження проєктів законодавчих актів у Верховній Раді України;

організовує роботу із запобігання та протидії корупційним проявам у Міністерстві, співпрацює з посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеною Міністром Кабінету Міністрів України, уповноваженою погоджувати призначення на посаду та звільнення з посади керівників уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції органів виконавчої влади, а також затверджує плани роботи, здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності таких підрозділів (осіб);

забезпечує реалізацію державної політики з питань мобілізаційної підготовки та цивільного захисту;

забезпечує реалізацію державної політики щодо захисту державної таємниці в Міністерстві;

веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату Міністерства і коштів, передбачених на утримання Міністерства, ліквідацію, реорганізацію його територіальних органів як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;

затверджує структуру апарату Міністерства і його територіальних органів;

утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи Міністерства як структурні підрозділи його апарату, що не мають статусу юридичної особи;

приймає рішення про утворення територіальних відділень Координаційного центру з надання правничої допомоги;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представлення їх в установленому порядку до відзначення державними нагородами України;

забезпечує організацію науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності та визначає організаційно-управлінські засади діяльності науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства, призначає на посаду керівників цих установ, у тому числі на конкурсних засадах, у порядку, встановленому Міністерством, звільняє їх з посади, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представлення їх в установленому порядку до відзначення державними нагородами України;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників закладів післядипломної освіти, що належать до сфери управління Міністерства та забезпечують підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, приймає рішення про необхідність проведення конкурсного відбору на зазначені посади в порядку, визначеному Міністерством, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представлення їх в установленому порядку до відзначення державними нагородами України;

затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Міністерства;

встановлює порядок ведення Координаційним центром з надання правничої допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу;

утворює уповноважені органи з питань пробації, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, воєнізовані формування, заклади освіти, заклади охорони здоров’я, підприємства установ виконання покарань, інші підприємства, установи та організації, утворені для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби, в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, застосовує заходи заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності, вносить подання щодо представлення до відзначення державними нагородами України, а також затверджує їх положення (статути);

здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління, в тому числі державними підприємствами, що є адміністраторами державних та єдиних реєстрів, держателем яких є Міністерство;

присвоює в установленому порядку спеціальні звання молодшого, середнього і старшого начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України особам, які приходять службу в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань, міжрегіональних управліннях з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції, установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, закладі освіти, установах, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби України, вносить Президентові України подання про присвоєння вищих спеціальних звань;

запроваджує в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах режим особливих умов, залучає в разі потреби органи і підрозділи Національної поліції для припинення в них групових протиправних дій та ліквідації їх наслідків;

організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Міністерстві та бюджетних установах, що належать до сфери управління Міністерства;

представляє Міністерство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні і за її межами;

скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Міністерства, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства та актам Міністерства;

у визначених ним випадках здійснює представництво України в Європейському суді з прав людини;

безпосередньо підпорядковані Міністру:

заступники Міністра;

Патронатна служба Міністра;

Управління внутрішнього аудиту;

Відділ внутрішньої безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України та органів юстиції;

Відділ режимно-секретної роботи;

головний спеціаліст з питань цивільного захисту;

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи;

головний спеціаліст з координації внутрішнього контролю;

головний спеціаліст з питань територіальної оборони;

начальник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції підзвітний і підконтрольний Міністру.

Міністр є державним експертом з питань таємниць у Міністерстві. Відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» здійснює віднесення інформації до державної таємниці за напрямами діяльності Міністерства, які стосуються сфери оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування.

Біографія:

Народився 19 листопада 1981 р., м. Дунаївці, Хмельницька область

Освіта:

2004 - «Правознавство», Київський університет ім. Шевченка

2016 – магістр права, Університет Лондона

Трудова діяльність:

29 серпня 2019

Міністр юстиції України

2010- 2019

консультант та спеціаліст з розвитку приватного сектору Групи Світового банку з надання технічної підтримки урядам України, Білорусі та країн Центральної Азії

2000 - 2010

юрист з питань регулювання підприємницької діяльності, врегулювання спорів та банкрутства адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Бізнес-право»

 

Одружений, виховує трьох доньок та сина.