Горовець Євгеній Миколайович

Перший заступник Міністра юстиції України

забезпечує формування державної політики у сфері архівної справи і діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації;

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у сфері нотаріату, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації обтяжень рухомого майна, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук; надає узагальнені роз’яснення щодо застосування законодавства з питань державної реєстрації та нотаріату;

бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики у сфері державної реєстрації та нотаріату;

забезпечує організацію роботи нотаріату;

забезпечує протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);

забезпечує розробку проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

забезпечує узагальнення практики застосування законодавства та надання методичних рекомендацій з питань, що належать до його компетенції;

здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

забезпечує здійснення в установленому законодавством порядку антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, а також розробку за її результатами рекомендацій щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності, зокрема: встановлює умови допуску громадян та посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, передбачених законом (далі – уповноважені особи), до провадження нотаріальної діяльності, здійснює контроль за організацією нотаріату та нотаріальної діяльності уповноважених осіб, керівництво державними нотаріальними конторами, перевіряє організацію нотаріальної діяльності нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, видає та анулює в установленому законом порядку свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, видає уповноваженим особам свідоцтво про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, встановлює порядок виготовлення та знищення печатки приватного нотаріуса, вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та уповноважених осіб; затверджує положення про державний нотаріальний архів, порядок проходження стажування уповноваженими особами, порядок проведення перевірки організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених осіб, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, порядок підвищення кваліфікації працівників органів нотаріату, нотаріусів, помічників нотаріусів та уповноважених осіб, установлює правила професійної етики нотаріусів, здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз’яснення з питань, що належать до компетенції Міністерства;

забезпечує ведення Єдиної державної електронної системи е-нотаріату, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей;

забезпечує в установленому законодавством порядку організацію доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство;

забезпечує організацію роботи Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, Комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог актів законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органів місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій;

забезпечує здійснення підготовки нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надання консульським установам і дипломатичним представництвам допомоги з питань вчинення нотаріальних дій;

забезпечує проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, державними архівними установами, на виписках з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами;

забезпечує здійснення регулювання і нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), шляхом проведення планових і позапланових перевірок;

забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу – нотаріусам, адвокатам, адвокатським бюро та об’єднанням, суб’єктам господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин);

забезпечує проведення у межах повноважень, передбачених законом, перевірки організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

забезпечує інформування Держфінмоніторингу про дотримання суб’єктами первинного фінансового моніторингу – нотаріусами, адвокатами, адвокатськими бюро та об’єднаннями, суб’єктами господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі про виявлені порушення та заходи, вжиті для їх усунення;

забезпечує здійснення координації та контролю діяльності відділів державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечує здійснення відповідно до законодавства державного контролю за виконанням виконавчими органами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечує надання практичної і методичної допомоги консульським установам та дипломатичним представництвам України за кордоном щодо державної реєстрації актів цивільного стану;

забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

забезпечує здійснення методологічного та інформаційного забезпечення у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, надання узагальнених роз’яснень щодо застосування законодавства з питань державної реєстрації;

організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців; з підготовки та підвищення кваліфікації державних реєстраторів;

забезпечує здійснення відповідно до закону контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, у тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій відповідно до закону, та приймає обов’язкові до виконання рішення, передбачені законом;

забезпечує доступ державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації, визначених законом, інших суб’єктів, право доступу яких визначено законом, до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство, і приймає рішення про блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених законом;

забезпечує розгляд відповідно до закону скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Міністерства та приймає обов’язкові до виконання рішення;

забезпечує складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення;

вносить до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату подання щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю у випадках, передбачених законом;

забезпечує здійснення відповідно до закону державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок, символіки громадських формувань, відомостей про дату початку обліку / дату припинення обліку часток товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю в обліковій системі часток, що ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів, та пов’язаних із цим змін; реєстрації статуту територіальної громади м. Києва; реєстрації статутів Національної академії наук та національних галузевих академій наук;

приймає рішення щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, її обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення, передбаченого статутом політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки» та/або Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії»;

забезпечує здійснення контролю за додержанням політичною партією вимог Конституції та законів України, а також статуту політичної партії, вживає визначених законом заходів у разі порушення політичними партіями Конституції та законів України;

забезпечує вжиття заходів до розшуку майна забороненої судом політичної партії, складання та затвердження переліку майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень, що передаються у власність держави;

забезпечує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо наявності корпоративних прав у осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

забезпечує через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, визначених законом;

забезпечує створення, ведення та функціонування Державного реєстру актів цивільного стану громадян; Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Єдиного реєстру громадських формувань; Реєстру громадських об’єднань; Реєстру символік громадських об’єднань; Електронного реєстру апостилів;

забезпечує надання в установленому законодавством порядку органам державної влади передбаченої законодавством інформації з єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство;

забезпечує у випадках, передбачених законодавством, замовлення, постачання, ведення обліку бланків та подання звітності щодо витрачання бланків, які використовуються в діяльності апарату Міністерства та структурних підрозділів територіальних органів Міністерства;

затверджує правові висновки за результатами правової експертизи поданих для державної реєстрації документів політичних партій;

приймає рішення з питань здійснення контролю у сфері державної реєстрації;

забезпечує представництво без окремого доручення керівника (самопредставництво) інтересів Міністерства в судах України, в тому числі через територіальні органи Міністерства, у справах щодо оскарження результатів здійснення контролю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, оскарження результатів розгляду скарг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (в тому числі у разі залучення Міністерства як співвідповідача чи третьої особи у справах, які виникають із спорів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, крім реєстрації політичних партій, громадських формувань) з правом засвідчення копій документів, що подаються до суду та підтверджують повноваження (накази, положення, інструкції тощо);

приймає рішення про невідповідність державного реєстратора вимогам, визначеним підпунктом 104 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від
06 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами);

приймає рішення про відмову у включенні до переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна;

забезпечує взаємодію з Верховною Радою України та її органами і координацію законопроєктної роботи;

забезпечує дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції в частині стратегічного та операційного планування;

Департаменту нотаріату;

Департаменту державної реєстрації;

Офісу протидії рейдерству (на правах департаменту);

Департаменту приватного права;

Управління пенітенціарних інспекцій;

Сектору архівної справи;

забезпечує координацію і взаємодію з Державною архівною службою України;

спрямовує та координує діяльність:

міжрегіональних управлінь Міністерства, крім органів системи Державної кримінально-виконавчої служби України;

державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»;

є заступником Міністра з питань боротьби з корупцією;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Біографія

Народився 14 січня 1981 року в с. Добровеличківка Кіровоградської області

Освіта

2004 – магістр права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Трудова діяльність:

09.2019

перший заступник міністра юстиції

01.2016 – 11.2017

адвокат Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Бізнес-Право»

03.2015 – 01.2016

консультант з питань права та політики в Компанії «Кіманікс Інтернешнл Інк.» (США) в Україні на виконання проекту міжнародної технічної допомоги «Агроінвест» в Україні»

10.2013 – 03.2015

начальник юридичного відділу ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛАСТИК»

10.2005 – 10.2013

адвокат Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Бізнес-Право»

02.2004 – 10.2005

адвокат ТОВ «Юридична фірма «Бізнес-Право»

12.2001 – 02.2004

юрист ТОВ «Юридична фірма «Бізнес-Право»

03.2001 – 12.2001

юрист Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма Александров та Опольський»