Мудра Ірина Романівна

Заступник Міністра юстиції України

забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у тому числі вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України;

здійснює міжнародно-правове співробітництво, забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань;

здійснює захист інтересів України під час урегулювання спорів і розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб’єктів та України;

забезпечує представництво інтересів держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, його посадових осіб під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

забезпечує розробку проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, а також розробку за її результатами рекомендацій щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

звертається до суду з позовами та бере участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції»;

забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах у частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, у сфері міжнародного приватного права, захисту прав людини;

приймає рішення про видачу осіб (екстрадицію), а також про прийом громадян України, засуджених за кордоном, для відбування покарання на території України та про передачу іноземців, засуджених судами України, для відбування покарання за кордоном згідно із законами та чинними міжнародними договорами України;

у межах повноважень, передбачених законом, бере участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, та вживає заходів для виконання зобов’язань, що випливають із членства України в цих організаціях;

проводить правову експертизу проєктів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такими договорами, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;

укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує у межах повноважень, передбачених законом, взаємодію з ними;

забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права;

звертається до суду з позовами та бере участь у справах в інтересах осіб, які не мають в Україні постійного місця проживання, під час розгляду справ судами України у рамках виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами та законодавством України, в тому числі через територіальні органи Міністерства;

забезпечує правове співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про видачу правопорушників (екстрадицію) і про передачу засуджених осіб, виконує інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України;

забезпечує отримання на запит суду або інших органів, у провадженні яких перебуває цивільна, кримінальна чи інша справа, інформації про іноземне законодавство на підставі міжнародних договорів України;

перевіряє стан виконання органами влади зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, надає рекомендації щодо поліпшення відповідної роботи, вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

виконує функції Національного органу України для сприяння контактам із Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права, бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в таких організаціях, а також здійснює співробітництво з іншими міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції;

залучає юридичних радників, зокрема іноземних, для захисту прав та інтересів держави в закордонних юрисдикційних органах під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

затверджує висновки про доцільність або недоцільність витрат, пов’язаних з оплатою послуг юридичних радників та/або примирювачів, фахівців, експертів;

координує та контролює діяльність Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Департаменту санкційної політики;

Департаменту міжнародного права;

Департаменту міжнародних спорів;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Біографія

Народилася 26 липня 1975 року в смт.Меденичі Дрогобицього району Львівської області

Освіта

1998 – спеціаліст, Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка

2006 – спеціаліст, Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Трудова діяльність:

 

05.2022

заступник Міністра юстиції

08.2020 – 05.2022

директор департаменту комплаєнс-контролю та нагляду за дотриманням регуляторних вимог AT «Державний ощадний банк України»

09.2019 – 08.2020

директор департаменту комплаенса AT «Державний ощадний банк України»

05.2019 – 09.2019

начальник управління комплаенса ПАТ «Державний ощадний банк України»

08.2017 – 05.2019

заступник директора департаменту реструктуризації заборгованості та стягнення - начальник управління реструктуризації заборгованості ПАТ «Державний ощадний банк України»

02.2015 – 07.2017

начальник управління реструктуризації заборгованості департаменту реструктуризації заборгованості та стягнення ПАТ «Державний ощадний банк України»

04.2013 – 01.2015

начальник відділу юридичного стягнення департаменту фінансової реструктуризації головного управління ризик-менеджменту ПАТ «Комерційний банк «Правексбанк»

03.2013 – 04.2013

начальник юридичного управління ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування»

02.2012 – 12.2012

начальник юридичного управління ПАТ «Сведбанк»

09.2010 – 01.2012

директор Юридичного департаменту Офісу фінансової реструктуризації та стягнення проблемних кредитів ПАТ «Сведбанк»

10.2009 – 09.2010

старший юрисконсульт Юридичного департаменту Офісу фінансової реструктуризації та стягнення проблемних кредитів ПАТ «Сведбанк»

07.2008 – 09.2009

начальник кредитно-інвестиційного відділу юридичного управління Департаменту правового захисту та служби безпеки ЗАТ «Сведбанк Інвест»

01.2008 – 07.2008

начальник відділу кредитно-інвестиційної діяльності управління кредитно-інвестиційної діяльності юридичної служби АКБ «ТРАНСБАНК»

10.2007 – 01.2008

начальник відділу кредитно-інвестиційної діяльності юридичного управління АКБ «ТРАНСБАНК»

07.2007 – 10.2007

виконуючий обов’язки начальника відділу кредитно-інвестиційної діяльності юридичного управління АКБ «ТРАНСБАНК»

01.2007 – 07.2007

провідний юрисконсульт відділу юридичного забезпечення господарчих операцій юридичного управління АКБ «ТРАНСБАНК»

09.2006 – 12.2006

провідний юрисконсульт відділу кредитно-інвестиційної діяльності юридичного управління АКБ «ТРАНСБАНК»;

01.2006 – 09.2006

провідний юрисконсульт відділу договірно-правової роботи юридичного управління AT «Нафтопереробний комплекс «Галичина»

06.2005 – 01.2006

юрисконсульт відділу договірно-правової роботи юридичного управління AT «Нафтопереробний комплекс «Галичина»

05.2003 – 05.2005

перекладач секретаріату управління з персоналу AT «Нафтопереробний комплекс «Галичина»

04.2003 – 05.2003

перекладач канцелярії AT «Нафтопереробний комплекс «Галичина»

09.1998 – 07.2001

секретар-референт Товариства з іноземним капіталом «Кунгард»

09.1993 – 07.1998

навчання в Дрогобицькому державному педагогічному інституті імені Ів.Франка

09.1992 – 06.1993

помічник вихователя ясел-садка «Пінгвін»