Коломієць Валерія Рудольфівна

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції

забезпечує проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”;

забезпечує доступ громадян до джерел правової інформації;

здійснює загальне управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги;

здійснює міжнародно-правове співробітництво, забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань;

забезпечує розробку проектів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

здійснює правовому експертизу проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, а також розробку за її результатами рекомендацій щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання першого етапу реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації Закону України “Про безоплатну правову допомогу”;

затверджує нормативно-правові акти з питань функціонування системи надання безоплатної правової допомоги та надання такої допомоги відповідно до закону;

надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги;

забезпечує роботу громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги;

відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечує підвищення професійного рівня працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечує проведення конкурсів головними територіальними управліннями юстиції Міністерства в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;

визначає вимоги для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, затверджує порядок складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражних керуючих, видає та анулює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, видає дублікат і переоформлює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, тимчасово зупиняє право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих, перевірку організації їх роботи, дотримання арбітражними керуючими вимог законодавства з питань банкрутства та здійснює такий контроль; бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;

забезпечує доступ арбітражних керуючих до державних баз даних і реєстрів, держателем яких є Мін’юст, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

забезпечує відповідно до Закону України “Про очищення влади” проведення перевірки, передбаченої зазначеним Законом; формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України “Про очищення влади”, надання інформації із зазначеного Реєстру та оприлюднення на власному веб-сайті відомостей з нього;

звертається до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з поданням про звільнення суддів у випадках, визначених Законом України “Про очищення влади”;

представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції;

вирішує у межах повноважень, передбачених законом, питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

здійснює міжвідомчу координацію із захисту інтересів держави в судах загальної юрисдикції під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, міністерства або інші центральні органи виконавчої влади;

забезпечує представництво інтересів держави, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, його посадових осіб під час урегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, у галузі міжнародного приватного права, захисту прав людини

здійснює видачу осіб (екстрадицію), а також прийом громадян України, засуджених за кордоном, для відбування покарання на території України та передачу іноземців, засуджених судами України, для відбування покарання за кордоном, забезпечує транзитне перевезення через територію України осіб, узятих під варту, або засуджених згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

відповідальна за виконання рекомендацій Європейського Союзу щодо лібералізації візового режиму, що покладені на Міністерство юстиції України за відповідним розподілом відповідальності;

відповідальна за виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду, що покладені на Міністерство юстиції України за відповідним розподілом відповідальності;

відповідальна за питання реформування системи адвокатури та процесуального законодавства;

виконує обов’язки щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції, в частині євроінтеграції та координації політик, прав людини;

Департаменту з питань судової роботи;

Департаменту з питань банкрутства;

Департаменту міжнародного права;

Відділу з питань люстрації;

спрямовує діяльність:

Координаційного центру з надання правової допомоги;

Комітету реформ.

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Біографія:

Народилася 29 січня 1987 р., м. Львів

Освіта:

2009 – спеціаліст, «Правознавство», Львівський національний університет імені Івана Франка

Трудова діяльність:

11 вересня 2019

заступник міністр юстиції України

10.2012 – 09.2019

адвокатська діяльність

07.2009 – 09.2012

помічник адвоката, Адвокатське об’єднання «Вінницька обласна колегія адвокатів»

*Інформація згідно з автобіографією

Трудова діяльність

З серпня 2009 року по вересень 2012 року перебувала на посаді помічника адвоката у Адвокатському об’єднанні «Вінницька обласна колегія адвокатів».

З жовтня 2012 року по вересень 2019 року здійснювала адвокатську діяльність. 

З жовтня 2012 року по березень 2015 року надавала правничу допомогу в організаційно-правовій формі Адвокатського бюро Валерії Коломієць. 

З березня 2015 року по січень 2016 року – партнер практики кримінального права Юридичної компанії «Лігалейд». 

З 2016 року по 2017 рік – викладач Магістерської програми з прав людини Українського католицького університету.

З січня 2016 року по квітень 2018 року – партнер практики кримінального правового захисту Адвокатського об’єднання Бачинський, Коломієць та партнери. 

З травня 2018 року здійснювала адвокатську діяльність в організаційно-правовій формі Адвокатського бюро Коломієць Валерії. 

Громадська робота (в тому числі на виборних посадах)

З 2014 по 2017 рік – тренер-модератор з обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу.

З 2015 року по 2017 рік брала активну участь у діяльності Відділу спеціальних проваджень Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за дорученням (зокрема участь у громадських розслідуваннях порушень прав людини у діяльності правоохоронних органів Львівської області).

З 2016 по 2017 рік – регіональний координатор команди протидії порушенням прав вразливих груп у Львівській області (діє за підтримки ГО «Експертний центр з прав людини» та Програмної ініціативи «Громадське здоров’я» МБФ «Відродження»).

З 2016 по 2017 роки – членкиня Громадської ради при прокуратурі Львівської області.

З 2016 року як експерт та викладач брала активну участь у Сертифікованих програмах Школи права УКУ «Школа з ІТ права» та «Адвокація прав людини»; «Школи практичного права» Школи права УКУ; тренінгах та семінарах для Ліги студентів Асоціації правників України, ELSA та Школи майбутнього адвоката Асоціації адвокатів України.

З червня 2019 року – експерт проекту Благодійного фонду «Українська фундація правової допомоги» та Програмної ініціативи «Громадське здоров’я» МБФ «Відродження» - «Захист прав вразливих до ВІЛ груп населення».

Членкиня Асоціації українських моніторів дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів, Асоціації правників України (з 2016 по 2017 роки головуюча ради відділення АПУ Львівської області).