Коломієць Валерія Рудольфівна

Заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції

забезпечує проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

забезпечує доступ громадян до джерел правової інформації;

здійснює загальне управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги;

здійснює міжнародно-правове співробітництво, забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з правових питань;

проводить гендерно-правову експертизу актів законодавства;

забезпечує розробку проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань, що належать до його компетенції;

здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, а також розробку за її результатами рекомендацій щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

здійснює науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення виконання першого етапу реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;

затверджує нормативно-правові акти з питань функціонування системи надання безоплатної правової допомоги та надання такої допомоги відповідно до закону;

надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги;

відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечує підвищення професійного рівня працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечує проведення конкурсів головними територіальними управліннями юстиції Міністерства в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;

визначає вимоги для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, затверджує порядок складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражних керуючих, видає та анулює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, видає дублікат і переоформлює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, тимчасово зупиняє право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих, перевірку організації їх роботи, дотримання арбітражними керуючими вимог законодавства з питань банкрутства та здійснює такий контроль; бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;

забезпечує доступ арбітражних керуючих до державних баз даних і реєстрів, держателем яких є Мін’юст, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

забезпечує відповідно до Закону України «Про очищення влади» проведення перевірки, передбаченої зазначеним Законом; формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», надання інформації із зазначеного Реєстру та оприлюднення на власному вебсайті відомостей з нього;

звертається до Вищої ради юстиції та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з поданням про звільнення суддів у випадках, визначених Законом України «Про очищення влади»;

бере участь у справах, діє в судах України від імені та в інтересах Кабінету Міністрів України (самопредставництво органу державної влади), в тому числі через територіальні органи Мін’юсту;

бере участь у справах, діє в судах України від імені та в інтересах держави у випадках, передбачених законом, у тому числі через територіальні органи Мін’юсту;

представляє інтереси Кабінету Міністрів України у судах України;

звертається до суду з позовом та бере участь у справі про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії або про заборону політичної партії; звертається до суду з позовом та бере участь у справі про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно діючого третейського суду у випадках, передбачених законом, у тому числі через територіальні органи Мін’юсту;

забезпечує представництво, самопредставництво інтересів Мін’юсту в судах України, в тому числі через територіальні органи Мін’юсту;

забезпечує самопредставництво інтересів Кабінету Міністрів України, Мін’юсту, в тому числі як органу,  який у передбачених законом випадках бере участь у справах та діє у судах України від імені та в інтересах держави, інших осіб, у межах повноважень, визначених у Положенні про Міністерство юстиції України, яке здійснюється без окремого доручення керівника державними службовцями самостійних структурних підрозділів апарату Мін’юсту відповідно до положень, що затверджуються наказом Міністра, а також без окремого доручення керівника – державними службовцями структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту відповідно до положень, що затверджуються наказом керівника відповідного територіального органу Мін’юсту;

вирішує у межах повноважень, передбачених законом, питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

здійснює міжвідомчу координацію із захисту інтересів держави в судах України під час розгляду справ, стороною або третьою особою в яких є Кабінет Міністрів України, міністерства або інші центральні органи виконавчої влади;

забезпечує виконання міжнародних договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в частині витребування за кордоном документів про реєстрацію актів цивільного стану та виконання прохань про надання правової допомоги з питань, що належать до компетенції органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також подання у межах повноважень, передбачених законом, інших документів, що стосуються особистих або майнових прав та інтересів фізичних чи юридичних осіб;

готує пропозиції щодо укладення міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, у галузі міжнародного приватного права, захисту прав людини;

здійснює видачу осіб (екстрадицію), а також прийом громадян України, засуджених за кордоном, для відбування покарання на території України та передачу іноземців, засуджених судами України, для відбування покарання за кордоном, забезпечує транзитне перевезення через територію України осіб, узятих під варту, або засуджених згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

відповідає за виконання рекомендацій Європейського Союзу щодо лібералізації візового режиму, що покладені на Міністерство юстиції України за відповідним розподілом відповідальності;

відповідає за виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду, що покладені на Міністерство юстиції України за відповідним розподілом відповідальності;

виконує обов’язки уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

формує і веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

встановлює порядок розкриття інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці власного вебсайту; встановлює порядок подання арбітражним керуючим державному реєстратору відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

встановлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства та організовує проведення такого аналізу під час відкриття провадження у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

складає на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

визначає та затверджує примірну форму плану санації та плану реструктуризації;

затверджує форму декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність фізичної особи;

визначає вимоги до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів;

розробляє та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;

затверджує за погодженням з Укрдержархівом правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого, затверджує порядок ведення і подання статистичної звітності, оперативної звітності та інформації арбітражними керуючими, встановлює опис і порядок використання посвідчення та печатки арбітражних керуючих;

встановлює порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, перевірки організації їх роботи, дотримання арбітражними керуючими вимог законодавства з питань банкрутства та здійснює такий контроль; бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;

організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, зокрема в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання завдань Мін’юсту;

у межах повноважень, передбачених законом, бере участь у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, та вживає заходів для виконання зобов’язань, що випливають із членства України в цих організаціях;

проводить правову експертизу проєктів міжнародних договорів України, готує висновки щодо здійснення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності такими договорами, а також юридичні висновки, інші матеріали, необхідні для набрання чинності міжнародними кредитними (гарантійними) договорами України;

укладає угоди про правове співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, організовує у межах повноважень, передбачених законом, взаємодію з ними;

забезпечує підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у відповідність з принципами та стандартами Ради Європи, інтеграції його в систему міжнародного права, координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади із зазначених питань;

звертається до суду з позовами та бере участь у справах в інтересах осіб, які не мають в Україні постійного місця проживання, під час розгляду справ судами України у межах виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України чи іншими актами законодавства, в тому числі через територіальні органи Мін’юсту;

забезпечує правове співробітництво судів та інших органів державної влади у цивільних і кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України, вирішує питання про видачу правопорушників (екстрадицію) і про передачу засуджених осіб, виконує інші функції, визначені законами і міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

організовує виконання і надає методичну допомогу судам та іншим органам державної влади під час виконання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Мін’юсту;

забезпечує отримання на запит суду або інших державних органів, у провадженні яких перебуває цивільна, кримінальна чи інша справа, інформації про іноземне законодавство на підставі міжнародних договорів України;

перевіряє стан виконання органами державної влади зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України з питань міжнародно-правових відносин і правового співробітництва у цивільних і кримінальних справах, надає рекомендації щодо поліпшення відповідної роботи, вносить пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

виконує функції Національного органу України для сприяння контактам із Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права, бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у діяльності інших міжнародних організацій, членом яких є Україна, у тому числі забезпечує виконання зобов’язань, що випливають із членства України в таких організаціях, а також здійснює співробітництво з іншими міжнародними організаціями з питань, що належать до його компетенції;

бере в установленому порядку участь у роботі двосторонніх і багатосторонніх комісій, а також інших міжнародних органів та інституцій, погоджує кандидатури членів та іншого персоналу від України в міжнародних судових органах і радників із правових питань закордонних дипломатичних установ України;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції в частині євроінтеграції та координації політик, координації донорської допомоги, прав людини;

Департаменту з питань судової роботи;

Департаменту з питань банкрутства;

Департаменту міжнародного права;

Відділу з питань люстрації;

спрямовує діяльність:

Координаційного центру з надання правової допомоги;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Біографія:

Народилася 29 січня 1987 р., м. Львів

Освіта:

2009 – спеціаліст, «Правознавство», Львівський національний університет імені Івана Франка

Трудова діяльність:

11 вересня 2019

заступник міністр юстиції України

10.2012 – 09.2019

адвокатська діяльність

07.2009 – 09.2012

помічник адвоката, Адвокатське об’єднання «Вінницька обласна колегія адвокатів»

*Інформація згідно з автобіографією

Трудова діяльність

З серпня 2009 року по вересень 2012 року перебувала на посаді помічника адвоката у Адвокатському об’єднанні «Вінницька обласна колегія адвокатів».

З жовтня 2012 року по вересень 2019 року здійснювала адвокатську діяльність. 

З жовтня 2012 року по березень 2015 року надавала правничу допомогу в організаційно-правовій формі Адвокатського бюро Валерії Коломієць. 

З березня 2015 року по січень 2016 року – партнер практики кримінального права Юридичної компанії «Лігалейд». 

З 2016 року по 2017 рік – викладач Магістерської програми з прав людини Українського католицького університету.

З січня 2016 року по квітень 2018 року – партнер практики кримінального правового захисту Адвокатського об’єднання Бачинський, Коломієць та партнери. 

З травня 2018 року здійснювала адвокатську діяльність в організаційно-правовій формі Адвокатського бюро Коломієць Валерії. 

Громадська робота (в тому числі на виборних посадах)

З 2014 по 2017 рік – тренер-модератор з обміну досвідом між адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу.

З 2015 року по 2017 рік брала активну участь у діяльності Відділу спеціальних проваджень Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини за дорученням (зокрема участь у громадських розслідуваннях порушень прав людини у діяльності правоохоронних органів Львівської області).

З 2016 по 2017 рік – регіональний координатор команди протидії порушенням прав вразливих груп у Львівській області (діє за підтримки ГО «Експертний центр з прав людини» та Програмної ініціативи «Громадське здоров’я» МБФ «Відродження»).

З 2016 по 2017 роки – членкиня Громадської ради при прокуратурі Львівської області.

З 2016 року як експерт та викладач брала активну участь у Сертифікованих програмах Школи права УКУ «Школа з ІТ права» та «Адвокація прав людини»; «Школи практичного права» Школи права УКУ; тренінгах та семінарах для Ліги студентів Асоціації правників України, ELSA та Школи майбутнього адвоката Асоціації адвокатів України.

З червня 2019 року – експерт проекту Благодійного фонду «Українська фундація правової допомоги» та Програмної ініціативи «Громадське здоров’я» МБФ «Відродження» - «Захист прав вразливих до ВІЛ груп населення».

Членкиня Асоціації українських моніторів дотримання прав людини у діяльності правоохоронних органів, Асоціації правників України (з 2016 по 2017 роки головуюча ради відділення АПУ Львівської області).