Сугак Людмила Петрівна

Заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції

забезпечує доступ громадян до джерел правової інформації;

здійснює загальне управління у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги;

проводить гендерно-правову експертизу актів законодавства;

забезпечує розробку проєктів законів та інших нормативно-правових актів, пропозицій щодо вдосконалення законодавства та подання їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

узагальнює практику застосування законодавства та надає методичні рекомендації з питань у межах компетенції;

здійснює правову експертизу проєктів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проєктів законів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

готує зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

здійснює в установленому законодавством порядку антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, а також розробку за її результатами рекомендацій щодо усунення виявлених факторів, що спричиняють або можуть спричинити вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;

сприяє розвитку надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;

надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються;

аналізує результати діяльності та вживає заходів для підвищення ефективності функціонування територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Міністерства, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої влади щодо реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги, взаємодіє з центральними органами виконавчої влади з питань реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу»;

затверджує нормативно-правові акти з питань функціонування системи надання безоплатної правової допомоги та надання такої допомоги відповідно до закону;

надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної первинної правової допомоги;

відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечує підвищення професійного рівня працівників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

забезпечує проведення конкурсів міжрегіональними управліннями Міністерства юстиції для залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

організовує систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;

визначає вимоги для отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, затверджує порядок складення кваліфікаційного іспиту особами, які мають намір здійснювати діяльність арбітражних керуючих, видає та анулює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, видає дублікат і переоформлює свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, тимчасово зупиняє право на здійснення діяльності арбітражного керуючого;

забезпечує доступ арбітражних керуючих до державних баз даних і реєстрів, держателем яких є Міністерство, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

забезпечує відповідно до Закону України «Про очищення влади» проведення перевірки, передбаченої зазначеним Законом; формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», надання інформації із зазначеного Реєстру та оприлюднення на власному вебсайті відомостей з нього;

звертається до Вищої ради правосуддя та/або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з поданням про звільнення суддів у випадках, визначених Законом України «Про очищення влади»;

забезпечує проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) медіа на підставі звернення покупця (потенційного покупця) медіа про проведення перевірки відповідно до Порядку проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного покупця) засобу масової інформації, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 28 липня
2022 року № 495, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2022 року за № 3235/5;

відповідає за виконання рекомендацій Європейського Союзу щодо лібералізації візового режиму, покладених на Міністерство юстиції України за відповідним розподілом відповідальності;

відповідає за виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду, покладених на Міністерство юстиції України за відповідним розподілом відповідальності;

виконує обов’язки уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі;

інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;

формує і веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих України, що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

встановлює порядок розкриття інформації про фінансовий стан боржника та хід провадження у справі про банкрутство на спеціалізованій сторінці власного вебсайту; встановлює порядок подання арбітражним керуючим державному реєстратору відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, щодо яких відкрито провадження у справі про банкрутство, необхідних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

встановлює порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства та організовує проведення такого аналізу під час відкриття провадження у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків;

складає на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

визначає та затверджує примірну форму плану санації та плану реструктуризації;

затверджує форму декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність фізичної особи;

визначає вимоги до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів;

розробляє та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;

затверджує за погодженням з Укрдержархівом правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого, затверджує порядок ведення і подання статистичної звітності, оперативної звітності та інформації арбітражними керуючими, встановлює опис і порядок використання посвідчення та печатки арбітражних керуючих;

встановлює порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих, перевірки організації їх роботи, дотримання арбітражними керуючими вимог законодавства з питань банкрутства та здійснює такий контроль; бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;

організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, зокрема в медіа, з питань, що стосуються виконання завдань Міністерства;

координує напрями роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів апарату Міністерства, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції в частині євроінтеграції та координації політик, координації донорської допомоги, прав людини;

Департаменту з питань банкрутства;

Відділу з питань люстрації;

спрямовує діяльність Координаційного центру з надання правової допомоги;

здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Біографія

Народилася 06 січня 1987, м. Бершадь, Вінницька область

Освіта:

2008 - «Міжнародні відносини», Київський університет ім. Тараса Шевченка (бакалавр)

2010 – «Міжнародне право», Київський університет ім. Тараса Шевченка (магістр)

 

Трудова діяльність:

 

05.07.2023

заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції

05.2017 – 07.2023

начальник Міжнародного управління центрального апарату, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

02.2014 – 05.2017

заступник директора департаменту - начальник Управління європейської інтеграції та правового співробітництва з міжнародними організаціями, заступник начальника управління - начальник відділу правового співробітництва з міжнародними організаціями та протоколу, заступник начальника відділу європейської інтеграції центрального апарату Міністерства юстиції України

02.2013 - 01.2014

помічник-консультант народного депутата України з поширення дії Закону України «Про державну службу», Апарат Верховної Ради України

07.2010 – 02.2013

провідний спеціаліст, головний спеціаліст центрального апарату Міністерства юстиції України

10.2008 – 07.2010

провідний спеціаліст, головний спеціаліст виконавчого апарату Київської обласної ради

12.2006 - 09.2008

юрист, Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональний Правовий Союз»