Загальна інформація щодо стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого

Стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проводиться з метою удосконалення та застосування на практиці знань, набутих під час навчання особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, та набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржників або визнання їх банкрутами.

Стажування проходить особа, яка отримала сертифікат про проходження навчання відповідно до пункту 18 розділу ІІ Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, підвищення кваліфікації та перепідготовки арбітражних керуючих, їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13.08.2019 № 2536/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.08.2019 за № 926/33897 (із змінами) (далі – Положення).

Строк стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, становить шість місяців.

Особа, яка має намір пройти стажування (далі - стажист), звертається до міжрегіонального управління Міністерства юстиції України (далі - територіальний орган Мін'юсту) за реєстрацією місця проживання/перебування із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування, до якої додаються:

  • копія паспорта громадянина України (першої, другої сторінок паспорта громадянина України і сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання/перебування фізичної особи) або копія паспорта громадянина України у формі картки (ID) (з довідкою про реєстрацію місця проживання/перебування особи);
  • копія диплома про вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня;
  • копія сертифіката про проходження навчання.

У заяві стажист зазначає інформацію про надання згоди на обробку його персональних даних.

Копії документів, які додаються до заяви, мають бути засвідчені підписом стажиста.

Подані стажистом копії документів у разі їх відповідності вимогам, визначеним у пунктах 27, 28 розділу ІІ Положення, формуються уповноваженою посадовою особою територіального органу Мін'юсту в особову справу стажиста.

Особова справа стажиста містить усі документи, що стосуються проходження стажування стажистом, та зберігається в територіальному органі Мін'юсту.

Інформація про кандидатури керівників стажування надається стажисту територіальним органом Мін'юсту у письмовій формі.

Керівником стажування стажиста є арбітражний керуючий, який відповідає таким вимогам: має стаж здійснення діяльності арбітражного керуючого не менше ніж три роки, брав участь не менше ніж у 15 (у сукупності) справах про банкрутство (неплатоспроможність) та до якого не застосовувались дисциплінарні стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (далі - керівник стажування).

Стажист самостійно обирає керівника стажування із запропонованого територіальним органом Мін'юсту переліку керівників стажування.

У разі якщо арбітражний керуючий, якого стажистом було обрано як керівника стажування, відмовляється брати участь у стажуванні, кандидатура керівника стажування визначається територіальним органом Мін'юсту за погодженням з радою арбітражних керуючих відповідного регіону.

Зарахування на стажування оформлюється наказом керівника стажування. Керівник стажування надсилає копію цього наказу протягом трьох робочих днів з дня його видання до територіального органу Мін'юсту за місцезнаходженням своєї/свого контори (офісу). Дата видання наказу вважається датою початку стажування.

У разі ненадсилання керівником стажування інформації, визначеної у пункті 35 розділу ІІ Положення, стажування вважається таким, що не розпочалося.

Під час стажування керівник стажування залучає стажиста до надання допомоги керівнику стажування під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Керівник стажування може одночасно стажувати не більше ніж двох стажистів.

За неможливості виконання своїх обов'язків керівником стажування (за станом здоров'я, у разі тимчасового зупинення або припинення діяльності арбітражного керуючого тощо) стажист звертається до територіального органу Мін'юсту для визначення іншого керівника стажування в порядку, передбаченому пунктами 31 - 34 розділу ІІ Положення. Строк стажування у такому разі не переривається.

В останній день за результатами проходження стажування керівник стажування складає відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (далі - відгук), що надається стажисту.

Відгук має містити таку інформацію:

  • період проходження стажування;
  • перелік виконаних стажистом завдань;
  • відповідність кваліфікації;
  • дотримання норм поведінки;
  • особистісні якості (працездатність, здатність до навчання, прагнення до підвищення професійного рівня, почуття відповідальності, комунікативні навички, стресостійкість, лідерські якості тощо);
  • висновки із пропозиціями, оцінкою і критичними зауваженнями (за наявності).

Керівник стажування підписує відгук та скріплює його своєю печаткою.

Оригінал відгуку надається стажисту для подання до Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих.

Керівник стажування у тижневий строк після підписання відгуку направляє копію відгуку до територіального органу Мін'юсту для долучення до особової справи стажиста.