Начальник управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення-головний бухгалтер Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

місто Вінниця

0432-270456

7300 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності – «Парус».

2.Забезпечує складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларації) в порядку, встановленому законодавством, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи «m.e.doc”.

3.Здійснює поточний контроль за: дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрацією в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань; правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи.

4.Своєчасно подає звітність.

5.Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі до відповідних бюджетів).

6.Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

7.Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

8.Забезпечує: дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 7300 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців” (зі змінами та доповненнями);                                                       - надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

    На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік.

7.Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. 

Строк подання документів : 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби, до 20.06.2018 року

м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2а    

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

04.07.2018р.  о 10 год. 00 хв., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2а                                                          

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інфор-мацію з питань проведення конкурсу

 Балтак Світлана Вікторівна, 097-244-77-94,

  098-858-75-37, udpts_vn@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, за напрямом підготовки «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит».

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до професійної компетентності

1

Стратегічне бачення

-бачення загальної картини;

-концептуальне мислення;

-здатність визначити напрям розвитку;

-інноваційне мислення

2

Впровадження змін

-рішучість та наполегливість;

-залучення впливових сторін;

-реорганізація для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;

-гнучкість та адаптивність(до зміни середовища, очікувань, тошо);

-оцінка ефективності впровадження

3

Прийняття ефективних рішень

-здатність приймати вчасні та виважені рішення;

-аналіз альтернатив;

-спроможність іти на виважений ризик;

-автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень

4

Лідерство

-розвиток людей;

-делегування та управління результатами;

-створення ефективної організаційної культури державної служби

5

Комунікація та взаємодія

-визначення заінтересованих і впливових сторін та розбудова партнерських стосунків;

-здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

-здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

6

Досягнення результатів

-чітке бачення результату;

-запобігання та ефективне подолання перешкод

7

Стресостійкість

-розуміння своїх емоцій;

-самоконтроль;

-конструктивне ставлення до зворотнього зв`язку, зокрема критики

 

Професійні знання

1

Знання законодавства

- Конституція України, - Закон України «Про запобігання корупції»,  - Закон України «Про державну службу» 

2

Знання спеціального законодавства

1.Закон України «Про державний бюджет України» на відповідний рік.

2.Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

3.Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженими наказом МФУ від 29.12.2015 р. № 1219.

4.Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів.

 5.Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі: 131 «Будівельні контракти», 132 «Виплати працівникам», затверджені наказом МФУ від 29.12. 2011р. № 1798.

6.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.1995 р. № 88.

7. Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженим наказом МФУ від 28.12. 2009 р. № 1541.

8. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкція щодо застосування класифікації кредитування бюджету, затверджені  наказом МФУ від 12.03. 2012 р. № 333.

9.Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

10. Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений  наказом МФУ від 24.12.2012 р. № 1407.

11. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена  наказом Держказначейства України від 27.07.2000 р. № 68.

12.Інші нормативні документи та накази Міністерства юстиції.

 

3

Знання сучасних інформаційних технологій

Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga.