Алгоритм проведення перевірки відповідності державного реєстратора вимогам, установленим законодавством

Відповідно до підпункту 106 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (далі – постанова № 209), доступ державного реєстратора до Єдиного державного реєстру/Державного реєстру прав надається, а для державного реєстратора, що станом на 24.02.2022 перебував у трудових відносинах із суб’єктом державної реєстрації/суб’єктом державної реєстрації прав та мав доступ до Єдиного державного реєстру/Державного реєстру прав і продовжує перебувати у трудових відносинах із відповідним суб’єктом державної реєстрації/суб’єктом державної реєстрації прав, поновлюється після перевірки Міністерством юстиції відповідності такого державного реєстратора вимогам, установленим законодавством, у тому числі вимогам, встановленим підпунктом 104 цього пункту.

Перевірка відповідності державного реєстратора вимогам, установленим законодавством, проводиться у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дати надходження до Міністерства юстиції від суб’єкта державної реєстрації/суб’єкта державної реєстрації прав, з яким державний реєстратор перебуває чи планує перебувати у трудових відносинах, запиту у паперовій або електронній формі.

Суб’єктам державної реєстрації/суб’єктам державної реєстрації прав необхідно враховувати, що у запиті зазначаються такі відомості про державного реєстратора:

прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), а також у разі зміни таких відомостей – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) до змін;

серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України, відомості про дату та орган, що здійснив видачу паспорта громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті);

тип, серію та номер документа про освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; реєстр/реєстри, доступ державного реєстратора до якого/яких надається/поновлюється.

До запиту додаються засвідчені в установленому порядку копії (крім випадку поновлення, передбаченого цим пунктом, доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру/Державного реєстру прав):

паспорта громадянина України;

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті (подається у разі невнесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків);

документа про освіту (подається у разі відсутності відомостей про документ про освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти);

трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Запит суб’єкта державної реєстрації/суб’єкта державної реєстрації прав у паперовій формі направляється на адресу Міністерства юстиції України (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 13).

Скановану копію відповідного запиту задля максимально швидкого надходження його до Міністерства юстиції України слід направляти на електронну пошту Міністерства юстиції: callcentre@minjust.gov.ua.  

Запит в електронній формі разом із сканованими та засвідченими в установленому порядку копіями документів, передбачених підпунктом 106 пункту 1 постанови № 209, подається з використанням системи електронної взаємодії органів виконавчої влади, а у разі відсутності відповідних технічних можливостей – на електронну пошту Міністерства юстиції України: callcentre@minjust.gov.ua.

Звертаємо увагу на те, що запит суб’єкта державної реєстрації/суб’єкта державної реєстрації прав, у якому відсутні необхідні відомості, та/або наявні суперечності між відповідними відомостями та документами, доданими до запиту, залишається без розгляду, про що Міністерство юстиції листом повідомляє відповідного суб’єкта.

За результатами розгляду запиту Міністерство юстиції листом повідомляє відповідного суб’єкта державної реєстрації/суб’єкта державної реєстрації прав про відповідність чи невідповідність державного реєстратора вимогам, установленим законодавством.

У разі відповідності державного реєстратора вимогам, установленим законодавством, Міністерство юстиції листом також повідомляє про це технічному адміністратору Єдиного державного реєстру/Державного реєстру прав з метою організації надання/поновлення доступу до відповідних реєстрів.