Класифікація галузей законодавства за галузями

О. М. Рукосуєва, начальник відділу
систематизації законодавства Управління систематизації
законодавства та правової інформації
Міністерства юстиції України

Класифікація законодавства України за галузями

Сучасний етап розвитку української правової системи характеризується зростанням ролі технологій побудови різних систем класифікації актів законодавства як важливого елемента прийняття правових рішень різного рівня, забезпечення правовою інформацією державних та суспільних структур, а також громадян, формування єдиного інформаційно-правового простору країни.

Приведення національного законодавства у форму функціонуючої системи, доступної до зрозумілої населенню, має сприяти не тільки підвищенню ефективності правового регулювання, а й вирішенню такого важливого політичного завдання, як зміцнення законності в Україні.

Наказом Міністерства юстиції України від 02.06.2004 № 43/5 затверджено Класифікатор галузей законодавства України, який використовуватиметься для ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, інших електронних баз даних правової інформації та для формування зібрань чинного законодавства України.

Класифікатор забезпечить виконання завдань, покладених на Міністерство юстиції України, з організації та ведення еталонної бази даних правової інформації, необхідної для формування правової політики, підвищення ефективності правового регулювання, реалізації програм законопроектних робіт, забезпечення правової реформи в Україні, вдосконалення обліку актів законодавства, а також забезпечення автоматизованого обміну правовою інформацією.

Класифікатор розроблено з урахуванням зауважень та пропозицій, отриманих від Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України, Конституційного суду України, Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Одеської національної юридичної академії, Інституту законодавства Верховної Ради України, Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, Академії правових наук України.

У процесі створення Класифікатора враховано положення нових кодексів України (Сімейного, Цивільного, Господарського, Кримінального, Кримінально-виконавчого, Бюджетного).

На сьогодні Класифікатор, по суті, - єдине джерело класифікації українського законодавства.

Класифікатор є однією з методологічних засад систематизації та кодифікації законодавства, важливим інструментом, без якого неможлива ефективна законодавча діяльність. Він не тільки дозволяє отримувати досить повну і точну інформацію про акти законодавства, але й сприяє їх упорядкуванню та систематизації.

Класифікатор має забезпечити предметне розміщення масиву законодавства, в тому числі відомчих нормативно-правових актів, полегшити процес створення систематизованого зібрання актів законодавства.

Предметна класифікація являє собою ієрархічну систему юридичних понять з універсальним обсягом як галузей права, що відповідають галузям законодавства, кожна з яких має розвинуту загальну частину, так і комплексних, регулюючих різні сфери діяльності, що відображають весь масив законодавства.

Слід відзначити, що визначена частина рубрик (підрубрик) Класифікатора є правомірною з точки зору структури відповідної галузі законодавства або галузі юридичної науки. Класифікатор має свої специфічні цілі, і його структура не повинна механічно повторювати структуру відповідних галузей законодавства. Одним з критеріїв виділення тієї чи іншої рубрики (підрубрики) визнається наявність визначеного, достатньо розвиненого масиву нормативно-правових приписів.

Відповідаючи свому основному призначенню – забезпечити інформаційний пошук, тобто, насамперед. обслуговувати конкретних користувачів системи, задовольняти їх запити, Класифікатор може в деяких своїх параметрах відступати від чисто наукової класифікації актів законодавства. Візьмемо за приклад розділ "Природні ресурси. Охорона довкілля". Враховуючи процеси консолідації галузей природоохоронного права і законодавства, неможливо не визнати, що існує окрема специфіка як у загальних положеннях, так і в регулюванні різних інститутів, основних блоків природоохоронного законодавства: законодавства в галузі використання і охорони земель, надр, вод та інших природних ресурсів.

Важливим фактором, що впливає на побудову науково обгрунтованої системи класифікації, є зв'язок Класифікатора з загальними законами, які мають стати своєрідним каркасом будь-якої формуючої правової системи.

Принцип необхідної повноти Класифікатора передбачає, що в ньому повинна знайти своє відображення система галузі в цілому, враховуючи всі її правові інститути.

Важливим моментом у роботі по створенню Класифікатора є його рубрикація. Класифікатор забезпечує необхідну послідовність розташування розділів (рубрик), що відображають реально існуючі системні зв'язки в законодавстві. Орієнтовним початком для здійснення адекватного відображення таких системних зв'язків є предмет правового регулювання. Механізм, про який іде мова, передбачає чітко побудовану систему взаємних відсилок між рубриками, що дозволяє вирішити проблему можливості практичного використання класифікатора, що забезпечить його внутрішні зв'язки та в результаті сприяє більш ефективному проведенню робіт по систематизації законодавства.

Однак, слід враховувати, що окремі розділи Класифікатора, в залежності від обсягу та специфіки нормативного матеріалу, можуть мати складну внутрішню структуру.

В умовах динамічного розвитку законодавства Класифікатор має бути особливо сприятливим до всіх змін, які відбуваються в праві та житті суспільства. Отже, головними його характеристиками є стабільність і, в той же час, сприятливість до змін законодавства, що передбачає вдосконалення структури Класифікатора в залежності від нових тенденцій і напрямів розвитку правової системи, нових категорій основних, системоутворюючих законів.

Останнім часом в юридичній літературі приводиться ідея, що заслуговує на увагу, про необхідність створення постійного моніторингу стану правової системи (в аспекті її адаптації до побудови системи класифікації). Але, як справедливо зазначено, за теперішнього рівня розвитку систематизації і кодифікації законодавства її важно реалізувати на практиці.

Враховуючи, що законодавство знаходиться в постійному розвитку, Міністерством юстиції України здійснюватиметься постійний розвиток та подальше вдосконалення Класифікатора галузей законодавства України у зв'язку із змінами в законодавстві та на основі обгрунтованих пропозицій органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування. Наприклад, вже сьогодні існують окремі комплекси законодавства, які тільки формуються, але в перспективі мають розвинутись (законодавства про захист населення та територій від надзвичайних ситуацій, боротьбу з тероризмом, інформатизацію та комп'ютерні технології, біженців та ін.). Для таких випадків у Класифікаторі доцільно передбачати свого роду "резерви".

В умовах соціально-економічних перетворень, які відбуваються в Україні, систематизації діючого законодавства повинна, перш за все, пов'язуватись з процесом реформи діючого права та з чіткою уявою щодо напрямку розвитку його інститутів.

Таким чином, Класифікатор галузей законодавства України повинен відображати існуючу модель законодавства, яка направлена на перспективу його розвитку. По суті, Класифікатор – це основа створення стандарту в галузі класифікації актів законодавства, яка дає можливість охватити великий обсяг нормативного матеріалу та паралельно здійснювати інформаційний пошук та систематизацію законодавства.