з 23 липня по 5 серпня 2004 року

Міністерство юстиції України інформує про проведені
з 23 липня по 5 серпня 2004 року  заходи, спрямовані
на піднесення соціально-економічного становища України.

ПРОВЕДЕНО ПРАВОВУ ЕКСПЕРТИЗУ:


1.Проектів Законів України - 12:

З них:
Про спеціальний режим використання доходів суб'єктами господарювання державного та комунального секторів економіки;
Про введення мораторію на утворення суб'єктів господарювання;
Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності України";
Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";
Про внесення змін до Закону України "Про державний матеріальний резерв";
Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку

2. Проектів постанов Кабінету Міністрів України – 43:

З них:
Про затвердження Державної програми розвитку техніки та технологій надвисоких частот на 2004-2008 роки;
Про затвердження Положення про особливості експертизи і державної реєстрації інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України "Про державну таємницю";
Про доповнення Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватись в концесію;
Про затвердження Положення про регіональну Координаційну Раду з питань інтелектуальної власності;
Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
Про утворення Координаційної ради з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
Про Єдину інформаційну базу даних щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
Про послуги з охорони здоров'я, операції з надання яких закладами охорони здоров'я, які мають ліцензію на здійснення господарської діяльності, звільняються у 2004 році від обкладення податком на додану вартість.

3. Проектів Указів Президента України - 3.

З них:
Про Державний комітет фінансової розвідки України.

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Нормативно-правових актів - 60:

З них:
Постанова Правління Національного банку "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України";
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг "Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів фізичних осіб - установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю", "Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг";
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Заходів щодо реалізації Концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання та Положення про умови конкурсу щодо визначення агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки", "Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів";
Наказ Державного казначейства "Про затвердження змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства юстиції "Про затвердження зразка свідоцтва про реєстрацію постійно діючого третейського суду";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи";
Наказ Державної податкової адміністрації, Міністерства фінансів, Державного казначейства "Про затвердження Порядку взаємодії між органами Державної податкової служби України, Міністерства фінансів України та Державного казначейства України в процесі відшкодування податку на додану вартість за висновками органів Державної податкової служби України та погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість шляхом видачі облігацій внутрішньої державної позики";
Наказ Фонду державного майна "Про затвердження Положення про порядок та умови проведення конкурсу з визначення адміністратора Єдиної інформаційної системи з обліку, зберігання та оцінки майна, що реалізується за рішенням органів виконавчої влади".


Об'єднань громадян - 5:

З них:
Міжнародна громадська організація сприяння розвитку виборчих технологій "За справедливі вибори";
Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська соціальна Рада";
Всеукраїнська громадська організація "Допомога Чорнобильцям".

Крім того :


Видано чергові номери інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник України", журналу "Офіційний вісник нормативно-правових актів з митної справи, фінансів, податків та бухгалтерського обліку".

На попередню сторінку