Загальна інформація щодо підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій

Порядок підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2012 № 1973/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за  № 6/22538 (із змінами) (далі – Положення).

Підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій

1. Загальні положення

1.1. Підготовку у справах про банкрутство страхових організацій проходять арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які отримали свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) відповідно до вимог чинного законодавства.

1.2. Підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій організовується та проводиться навчальними закладами (установами) (далі - заклади), які включені до Переліку закладів, що проводять курси, відповідно до пункту 2.6 глави 2 розділу II Положення.

1.3. Підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій полягає у проведенні закладами навчальних курсів з отримання знань у сфері банкрутства страхових організацій (далі - курси) з видачею сертифіката про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.

1.4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) проходить курси на підставі договору, укладеного між ним і закладом.

2. Порядок підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій

2.1. Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій, наведеного у додатку 4 до Положення (далі - Перелік).

2.2. Заклад на кожний курс готує навчальну програму з підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій (далі - Програма). Програма містить інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення та викладачів, які будуть залучені до викладення теми.

2.3. Строк проведення курсів становить не менше 72 годин.

2.4. Програма подається закладом на погодження до Департаменту. Протягом 15 робочих днів Департамент опрацьовує Програму і погоджує її або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій для її доопрацювання.

2.5. Департамент відмовляє у погодженні Програми у разі її невідповідності положенням пунктів 2.1 - 2.3 цієї глави.

2.6. Проведення курсів закладом без Програми або відповідно до Програми, не погодженої з Департаментом, не допускається.

2.7. За 15 календарних днів до початку проведення курсів заклад надсилає інформацію до Департаменту про намір проведення курсів, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

2.8. Проведення курсів завершується проведенням у закладі, який здійснював підготовку арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій, іспиту.

2.9. Для проведення іспиту закладом утворюється комісія у кількості не менше ніж три особи у складі голови комісії та членів комісії - представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і представників від закладу, який проводив курси.

2.10. Головою комісії є представник Департаменту.

2.11. У разі успішного складення іспиту заклад не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня складення іспиту видає арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам) свідоцтво про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій (далі - свідоцтво) за формою, наведеною в додатку 5 до Положення.

2.12. Строк дії свідоцтва становить три роки з дати його видачі.

2.13. Заклад веде облік виданих свідоцтв і подає до Департаменту інформацію про видані свідоцтва у тижневий строк після їх видачі за формою, наведеною в додатку 6 до Положення.

2.14. Арбітражний керуючий, який не склав іспит, має право скласти його повторно протягом року з дати складання іспиту, але не більше одного разу. У разі нескладення особою іспиту повторно така особа проходить перепідготовку в порядку, встановленому чинним законодавством для підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій.

2.15. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які отримали свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, але не працювали за напрямом цієї діяльності протягом трьох років з дати його видачі, повинні підтвердити свій фаховий рівень шляхом складення іспиту в закладі, який включено до Переліку закладів відповідно до пункту 2.6 глави 2 розділу II Положення.

2.16. Департамент веде узагальнений облік арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), яким видано свідоцтва.