Включення та внесення змін до Реєстру методик проведення судових експертиз

Відповідно до статті 8 Закону України «Про судову експертизу», постанови Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 року № 595 «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз», методики проведення судових експертиз (крім судовомедичних та судово-психіатричних), які пройшли атестацію та державну реєстрацію, включаються до Реєстру методик проведення судових експертиз (далі – Реєстр), ведення якого покладається на Міністерство юстиції України.

Процедуру формування та ведення Реєстру визначає Порядок ведення Реєстру методик проведення судових експертиз, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 02.10.2008 № 1666/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.10.2008 за № 924/15615.

Реєстр – це офіційна електронна база даних, що ведеться з метою створення інформаційного фонду про наявність методик проведення судових експертиз, які атестовані та рекомендовані до впровадження в експертну практику відповідно до Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 № 595.

Держателем Реєстру є Міністерство юстиції України, що здійснює його ведення.

Функції держателя Реєстру покладаються на Департамент експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України (тел. (044) 486-45-79).

Адміністратором Реєстру є державне підприємство «Національні інформаційні системи», що забезпечує технічне та технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання доступу до Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі.

Реєстр розміщується на офіційному вебсайті Міністерства юстиції України (http://rmpse.minjust.gov.ua).

Методика проведення судової експертизи, а також зміни до неї включаються до Реєстру за рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі - Координаційна рада).

Міністерство юстиції України протягом десяти робочих днів з дня надходження документів на державну реєстрацію методики (змін до методики) перевіряє правильність їх оформлення та приймає рішення щодо внесення відомостей до Реєстру.

До Реєстру вносяться такі відомості: реєстраційний код методики; вид (підвид, рід) експертизи або галузь знань; назва методики; найменування державної спеціалізованої установи або власне ім’я і прізвище судового експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи, що є розробником методики; рік створення методики; дата прийняття рішення про державну реєстрацію методики. У разі, якщо методика розроблялась за участю декількох розробників, вказуються усі розробники методики із зазначенням провідного розробника.

У разі прийняття Координаційною радою рішення про внесення змін до методики або припинення застосування методики до Реєстру вносяться такі відомості: рік внесення змін до методики або рік припинення застосування методики; дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики або дата прийняття рішення про припинення її застосування.

Інформація, яка міститься у Реєстрі, є відкритою для запитів правоохоронних органів, суддів та заінтересованих юридичних і фізичних осіб.

У разі надходження запиту від правоохоронних органів, суддів та заінтересованих юридичних і фізичних осіб щодо реєстрації відповідної методики з Реєстру надається витяг за такими даними: реєстраційний код методики; вид експертизи (підвид, рід, галузь знань); назва методики; найменування державної спеціалізованої установи або власне ім’я і прізвище судового експерта, який не є працівником державної спеціалізованої установи, що є розробником методики; рік створення методики; дата прийняття рішення про державну реєстрацію; рік внесення змін до методики; дата прийняття рішення про державну реєстрацію змін до методики; рік припинення застосування методики; дата прийняття рішення про припинення застосування методики.