24-04-2017
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

24.04.2017
м. Київ
1383/5

Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснюється відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів

Відповідно до пункту 6 Розділу ІІІ Порядку проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснюється відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів (далі – Критерії), що додаються.

 1. Визнати таким, що втратив чинність:

наказ Міністерства юстиції України від 18.07.2014 № 1162/5 «Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснюється відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів».

 1. Департаменту внутрішнього аудиту (Колодій І.О.), підрозділам внутрішнього аудиту (спеціалістам з внутрішнього аудиту) територіальних органів юстиції, установам, організаціям, що належать до сфери управління Мін’юсту забезпечувати здійснення відбору об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів з неухильним дотриманням Критеріїв.
 2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства відповідно до своїх функціональних повноважень надавати інформацію Департаменту внутрішнього аудиту, яка необхідна під час відбору об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів.
 3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр                                                                              Павло ПЕТРЕНКО

 

КРИТЕРІЇ,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, здійснюється відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів

 1. У Критеріях, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності апарату Міністерстві юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України (далі – Мін’юст, Міністерство), здійснюється відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність проведення таких аудитів (далі - Критерії) терміни вживаються у значеннях, наведених у Порядку проведення внутрішнього аудиту у системі Мін’юсту, затвердженого наказом Міністерства.

Дія Критеріїв розповсюджується на центральний апарат Мін’юсту, його територіальні органи, підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Мін’юсту, в тому числі органи та установи, утворені для забезпечення виконання завдань Державної кримінально – виконавчої служби у розумінні Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 228
(далі – територіальні органи юстиції, підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мін’юсту).

1.1. Для внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності діяльності центрального апарату Мін’юсту, його територіальних органів юстиції, науково-дослідних установ судових експертиз, Інституту права та післядипломної освіти Мін’юсту, критерії визначені у додатках 1, 2, 2-1, 3;

1.2. Для внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності діяльності установ, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально – виконавчої служби, що належать до сфери управління Мін’юсту, критерії визначені у додатках 1, 2, 3;

1.3. Для внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності діяльності підприємств та організацій (в т.ч. утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально – виконавчої служби), що належать до сфери управління Мін’юсту, критерії визначені у додатках 1, 4, 5;

1.4. Для внутрішніх фінансових аудитів та аудитів відповідності діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги, критерії визначені у додатку 6;

1.5. Для аудитів ефективності критеріями є – негативні висновки за результатами проведених фінансових аудитів чи аудитів відповідності
(за рішенням Міністра, керівника територіального органу юстиції (установи, організації);

 1. Критерії визначаються з використанням інформації, зазначеної в додатках до Критеріїв (графа 3 в додатках 2, 2-1, 4, 6 «Джерело інформації»).
 2. Залежно від розрахованих значень критеріїв оцінки ризиків об’єкти планових внутрішніх аудитів належать до одного з трьох ступенів ризику: високого, середнього або низького.

На підставі визначеного ступеня ризику від провадження діяльності об’єктом внутрішнього аудиту, визначається значення ступеня ризику.

Значення ступеня ризику визначається у балах за шкалою від 1 до 9, крім Координаційного центру з надання правової допомоги (від 1 до 25).

Найвищий бал, тобто 25, присвоюється об’єктам внутрішніх аудитів Координаційного центру з надання правової допомоги, у яких значення критеріїв оцінки мають найвищий ступінь ризику.

 1. Значення критеріїв оцінки ризиків можуть визначатися як на кінець останнього звітного періоду так і за 3 роки (інформація в розрізі критеріїв наведена в додатках до Критеріїв).

У разі коли значення критерію оцінки ризиків визначається за
3 роки, розраховується середнє значення критеріїв оцінки ризиків за відповідну кількість років.

При визначенні значень критеріїв оцінки ризиків в діяльності об’єктів внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги використовуються показники діяльності об’єктів внутрішнього аудиту за один календарний рік.

 1. Відбір об’єктів для проведення планових внутрішніх аудитів здійснюється в межах повноважень працівниками Департаменту внутрішнього аудиту Мін’юсту (далі – Департамент), підрозділами (спеціалістами внутрішнього аудиту) територіальних органів юстиції, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту.

Планування діяльності з внутрішнього аудиту здійснюється з урахуванням розрахунку планового робочого часу працівників Департаменту внутрішнього аудиту Мін’юсту, підрозділів внутрішнього аудиту (спеціалістів з внутрішнього аудиту) територіальних органів юстиції, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту на проведення внутрішніх аудитів на наступний звітний період (півріччя) (далі - розрахунок планового робочого часу). Зазначеним розрахунком планового робочого часу визначається максимально можлива кількість аудитів, що будуть проведені в наступному звітному періоді (півріччі), та їх напрям.

  Разом з проектами планів проведення внутрішнього аудиту підрозділу внутрішнього аудиту (спеціаліста з внутрішнього аудиту) територіального органу юстиції, установи, організації, що належать до сфери управління Мін’юсту та розрахунками планового робочого часу працівників підрозділу внутрішнього аудиту (спеціаліста з внутрішнього аудиту) територіального органу юстиції, установи, організації, що належать до сфери управління Мін’юсту на проведення внутрішніх аудитів до Департаменту надається також інформація щодо оцінки ступеня ризику від провадження діяльності об’єктами аудиту.

 1. До зведеного плану проведення внутрішнього аудиту Департаменту Мін’юсту, підрозділів внутрішнього аудиту (спеціалістів з внутрішнього аудиту) територіальних органів юстиції, установ, організацій, що належать до сфери управління Мін’юсту (далі - План) включаються об’єкти, по яким не менш ніж 3 критерії мають значення ступеня ризику в межах 4–9 балів крім, Координаційного центру з надання правової допомоги.

Підрозділом внутрішнього аудиту Координаційного центру з надання правової допомоги до Плану включаються об’єкти внутрішнього аудиту які мають найбільшу сумарну кількість балів по критеріям оцінки.

 1. Оцінка ступеня ризику проводиться не рідше ніж один раз на рік.

При виборі об’єктів для включення їх до Планів визначаються значення критеріїв оцінки та значення ступеня ризику відповідно до напрямів внутрішніх аудитів, які будуть проведені у наступному звітному періоді (півріччі), згідно з формами, наведеними в додатках 7, 7-1, 8, 8-1, 9, 9-1 до цих Критеріїв.

До розрахунку не включаються об’єкти внутрішнього аудиту щодо яких було проведено внутрішній аудит за тією самою темою (з тих самих питань і за той самий період) та з моменту проведення якого пройшло менше ніж один календарний рік.

 1. Якщо кількість об’єктів, що відповідають критеріям, перевищує кількість об’єктів, яку можливо охопити у півріччі згідно з розрахунком планового робочого часу, то об’єкти включаються до плану за погодженням з Міністром, керівником територіального органу юстиції (установи, організації).
 2. Ці Критерії не поширюються на:

адміністративні послуги, бюджетні програми або окремі функції Мін’юсту та (або) його територіальних органів та установ, що належать до сфери управління Мін’юсту (об’єкти внутрішнього аудиту включаються до планів за дорученням Міністра, керівника територіального органу юстиції (установи, організації у позачерговому порядку).

 

В.о. директора Департаменту

внутрішнього аудиту                                                                       І.О. Колодій

 

Матриця визначення ступеня ризику від провадження діяльності об’єктами внутрішнього аудиту при їх відборі для проведення планових внутрішніх аудитів (крім Координаційного центру з надання правової допомоги)

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності центрального апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів юстиції, установ, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально – виконавчої служби, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності науково-дослідних установ судових експертиз, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Розподіл ризиків для центрального апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів юстиції, науково-дослідних установ судових експертиз, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, установ утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби, що належать до сфери його управління, в матриці визначення ступеня ризику від провадження діяльності об’єктами внутрішнього аудиту при їх відборі для проведення планових внутрішніх аудитів

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності підприємствами та організаціями ( в т.ч. утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально – виконавчої служби), що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Розподіл ризиків для підприємств та організацій (в т.ч. утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально – виконавчої служби), що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, в матриці визначення ступеня ризику від провадження діяльності об'єктами внутрішнього аудиту при їх відборі для проведення планових внутрішніх аудитів

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності центрального апарату Міністерства юстиції України, його територіальних органів юстиції, науково-дослідних установ судових експертиз, Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції Україн, а також установ, утворених для забезпечення виконання завдань Державної кримінально – виконавчої служби, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України України

Перелік об’єктів внутрішнього аудиту, сумарна кількість критеріїв оцінки яких має значення ступеню ризику в межах 4-9 балів

Оцінка ступеня ризику від провадження діяльності підприємствами та організаціями (в т. ч. утвореними для забезпечення виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби), що належать до сфери управління Міністерства юстиції України

Перелік об’єктів внутрішнього аудиту, сумарна кількість критеріїв оцінки яких має значення ступеню ризику в межах 4-9 балів

Оцінка ступеня ризику від провадження діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України

Перелік об’єктів внутрішнього аудиту, які мають найбільшу сумарну кількість балів по критеріям оцінки