14-10-2022
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

14.10.2022
м. Київ
4526/5

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5 та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 30 грудня 2020 року № 4543/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції

                                                 України 17.10.2022 за № 1249/38585

 

Відповідно до пунктів 310 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою упорядкування питань організації надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1380/18675, такі зміни:

пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4–8 вважати відповідно пунктами 3–7;

пункт 3 після слова «обліку» доповнити словом «наданих»;

пункт 5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 6, 7 вважати пунктами 5, 6.

  1. Внести до Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1380/18675, такі зміни:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Платні послуги надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1168
(далі – Перелік).»;

у пункті 5:

абзац перший після слів «по батькові» доповнити словом «(за наявності)» та слова «згідно з Переліком» замінити словами «, що надається відділом державної реєстрації актів цивільного стану, до якого звернулася така особа»;

в абзаці третьому слова «про вартість послуги» замінити словами «про платні послуги, що надаються відділом державної реєстрації актів цивільного стану на момент звернення такої особи, та вартість таких послуг»;

пункти 6–9 виключити.

У зв’язку з цим пункти 10–14 вважати відповідно пунктами 6–10;

у пункті 6 слова «Плата за платні послуги» замінити словами та цифрою «За надання платних послуг справляється плата у розмірі, визначеному в додатку 1, що додається, яка»;

у пункті 7 слова «Реєстр обліку наданих платних послуг, форма якого наведена в додатку» замінити словами та цифрою «облік наданих платних послуг за формою, визначеною у додатку 2, що додається»;

доповнити новим додатком 1, що додається.

У зв’язку з цим додаток вважати додатком 2;

додаток 2 викласти в новій редакції, що додається.

  1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 30 грудня 2020 року № 4543/5 «Про затвердження розмірів плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2020 року за № 1318/35601.
  1. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
  1. Цей наказ набирає чинності з 01 листопада 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції Горовця Є.

 

 

Міністр                                                                                                    Денис МАЛЮСЬКА

 

 

Додаток 1 до Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану (пункт 6)

Додаток 2 до Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану (пункт 7)