13-12-2022
Герб

Міністерство юстиції України

Наказ

13.12.2022
м. Київ
5594/5

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України від 13 грудня 2022 року № 5594/5

                              Зареєстровано у Міністерстві юстиції

                            України 13.12.2022 за № 1593/38929

Про внесення змін до деяких

наказів Міністерства юстиції України

 

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

НАКАЗУЮ:

  1. Внести до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), такі зміни:
  • у главі 4 розділу IIІ:

у пункті 3:

після слів «в письмовій формі» доповнити словами «особисто заявником» та після слова «паспорта» доповнити словами «, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу у судовому порядку, заява про зміну імені, справжність підпису заявника на якій нотаріально засвідчена, може бути подана через представника або надіслана поштою.»;

        у пункті 4:

після підпункту «д» доповнити підпунктом «е» такого змісту:

«е) письмове зобов’язання заявника, складене у довільній формі, справжність підпису на якому нотаріально засвідчена, про його обізнаність щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта та інших документів у разі зміни імені (у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 3 цієї глави);».

У зв’язку з цим підпункт «е» вважати підпунктом «є»;

        у пункті 5 слово «заявника» замінити словами «та у разі особистого звернення заявника»;

        в абзаці першому пункту 6 слово «заявником» виключити;

        пункт 9 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«подання заяви про зміну імені у спосіб, що не передбачений законодавством.»;

        у пункті 11:

абзац другий викласти у такій редакції:

«У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк від дня його надання відділом державної реєстрації актів цивільного стану може звернутися особисто для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, яким складається актовий запис про зміну імені, або у випадку зміни прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було змінено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу в судовому порядку, – через представника, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Якщо заявник чи у випадку, передбаченому цим абзацом, його представник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.»;

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

«Про особливості проведення державної реєстрації зміни імені за заявою, поданою представником у випадках, передбачених абзацом другим цього пункту, у графі «Для відміток» актового запису про зміну імені робиться відповідна відмітка та зазначаються дані нотаріуса (прізвище, ініціали, нотаріальний округ чи державна нотаріальна контора), дата та реєстраційний номер довіреності, дані представника (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), реквізити паспорта або паспортного документа, що посвідчує особу представника).».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

        пункт 14 після слів «актів цивільного стану» доповнити словами «у разі звернення заявника особисто»;

 

  • у тексті Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), слова «зареєстроване місце проживання» в усіх відмінках замінити словами «зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування)» у відповідних відмінках.

 

  1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 16 червня 2022 року № 2512/5 «Деякі питання організації роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2022 року за № 674/38010, такі зміни:

 

  • у пункті 1:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) виготовлення підпорядкованими відділами державної реєстрації актів цивільного стану електронних копій (сканованих копій, фотокопій) актових записів цивільного стану, складених ними без використання Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також актових записів цивільного стану, складених виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та переданих відповідному відділу державної реєстрації актів цивільного стану, не пізніше трьох робочих днів з дня їх складення (надходження);»;

у підпункті 2 слово «відділами» замінити словом «органами»;

 

  • у підпункті 6 пункту 2 слова «якими складено актові записи цивільного стану без використання Державного реєстру актів цивільного стану громадян» замінити словами «якими виготовлено електронні копії (скановані копії, фотокопії) актових записів цивільного стану» та слова «до цього реєстру» замінити словами «до Державного реєстру актів цивільного стану громадян».

 

  1. У тексті Порядку розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану – учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 липня 2015 року № 1187/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 813/27258, слова «зареєстроване місце проживання» в усіх відмінках замінити словами «зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування)» у відповідних відмінках.

 

  1. Департаменту приватного права Міністерства юстиції України (Ференс О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

 

  1. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра юстиції України Горовця Є.

 

Міністр                                                                                                    Денис МАЛЮСЬКА